ร่วมอนุโมทนาบุญ ดี้ ชนานา ปฏิบัติธรรม 4 วัน 3 คืน เนื่องในวันเกิดอายุครบ 57 ปี

การสร้างบุญด้วยเจริญปัญญาที่ได้บุญและอานิสงส์ข้อนี้เองที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่า “ ผู้ใดที่มีปัญญาพิจารณาจนจิตเห็นความจริงว่า ร่างกายนี้ เป็น อนิจจัง ทุ ก ขัง อนั ต ตา แม้จะเป็นเพียงชั่วเวลาสั้น ๆแค่ช้างกระดิกหูแล้วย่อมดี เรียกได้ว่าเป็นอีกคนในวงการบันเทิง ที่เราคุ้นหน้าคุ้นต ากันเป็นอย่ างดี สำหรับ ดี้ ชนานา นุตาคม หรือเดิมชื่อ ชนาภา นุต าคม นักแสดงชาวไทย เคยมีผลงานด้านอื่นเช่น ถ่ายโฆ ษ ณา เดินแบบ นักร้อง เธอเข้าสู่วงการตั้งแต่ยังไม่จบระดั บ ปวช. การบัญชี

ดี้ ชนานา มีผลงานอัลบั้มเพลง ขอบคุณที่ใช้บริการ ปี พ.ศ. 2536 กับค่ายเอสพี ศุภมิ ตร เพลงดังของชุดนี้คือเพลง “เลี้ยงไม่เ ชื่ อ ง “กันเฉา”, “วั ต ถุโบร าณ” เเละล่ าสุด ต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญกับ สาวดี้ ชนานา ปฏิบัติเจริญภาวนาสมาธิ 4 วัน 3 คืน เนื่องในวันเกิดอายุครบ 57 ปี

โดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่า  My Birthday ขอนอบน้อมนำบุญกุศลที่ฝึกปฏิบัติเจริญภาวนาสมาธิ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด57 ปี เป็นเวลา 4 วัน 3 คืน แผ่ให้กับญ าติ มิ ตร ผู้มีพระคุณทุกท่านผู้ใดมีทุ กข์ขอให้ค ล า ยจากทุ กข์ ผู้ใดมีสุ ขขอให้สุ ขยิ่งๆขึ้นไปเทอญสวยด้วยด้วยบุญ #ทำบุญ #medication ดี้ชนานา #happy

การทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ ด้วยการนั่งสมาธิ การไหว้พระสวดมนต์ การน้อมพิจารณาความจริงของชีวิต เพื่อให้สภาพจิตใจมีความสะอาด สว่าง สงบ อยู่เหนือความโกรธ ความโลภ ความหลง และการเชื่อในบ าป บุญคุณโท ษ การมีสติปัญญาที่บริสุทธิ์ ปราศจากความอคติลำเอียง มองโลกตามความเป็นจริง อนุโมทนาบุญ

Facebook Comments Box