Tuesday, 5 December 2023

หมาก ปริญ นำทีมดาราทำบุญไ ถ่ชีวิ ตโค กระบือ อนุโมทนาบุญกันทุ ก คนนะ

ใครที่กำลังมีความทุ กข์ ใจ เจ็ บ ป่ ว ยเพราะมีโ ร ค ภัย เบี ยดเบียน รวมถึงผู้ที่อย ากจะสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่เพื่อเสริมดวงช ะตาให้มีอายุยืนยาว สุขภาพร่างกายแข็งแรง ขอแนะนำอีกหนึ่งวิธีในการทำบุญ ที่เชื่อกันว่าได้กุศลมากมายนัก วิธีที่ว่านี้คือ การทำบุญไ ถ่ ชีวิ ตโค-กระบือนั่นเอง

เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษ าที่ผ่านมา พระเอกหนุ่มสุดฮ อ ต หมาก ปริญ สุภารัตน์ พร้อมด้วย พี่น้องนักแสดงบ้านอาทิ บัว นลินทิพย์ สกุลอ่องอำไพ, โม มนชนก แสงฉายเพียงเพ็ญ, พรีม รณิดา เตชสิทธิ์, มายด์ ฑาริกา อินสุวรรณ์,พัดพัด รัตน์ฟ้า ไชยชื่นจิตต์, ไบร์ท รพีพงศ์ ทับสุวรรณ, ออโต้ ณัฐพงศ์ หรรษานุวัต, อาโต้ ณัฐภพ หรรษานุวัต,แทม พงษ์ประวิตร ศรีธรรมธนา และ แพรว จรัสพิมพ์ อิทธิธนากร มาทำบุญร่วมกัน ณ วัดพระย าสุเรนทร์ อ.คลองสามวา

โดยทั้งหมดได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษ า, ถวายหลอดไ ฟ และโ ค ม ไ ฟแชนเดอเ ลี ยประดั บพระอุโ บ ส ถ, ถวายสัปทน แด่พระสีวลี,ถวายฉั ตรทองสูง 9 ชั้น แด่พระประธาน รวมถึงไ ถ่ชีวิ ตโค อีกทั้งยังถวายอุปกรณ์ทำความสะอาด และยังได้มีโอกาสได้ช่วยกันล้างห้องน้ำวัด เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย

สาวบัวได้เป็นตัวแทนในการพูดถึงงานบุญครั้งนี้ว่า “ถือเป็นการทำบุญใหญ่เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษ าค่ะพวกเราเกือบทั้งบ้านได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธียกฉั ตร ถวายแด่พระประธาน แล้วก็ถวายสัปทนแด่พระสีวลี ถวายหลอดไ ฟถวายแชนเดอ เ ลี ย, ไถ่ชีวิ ตโค นอกจากนี้หลวงพ่อท่านยังเมตต าให้พวกเราได้ล้างห้องน้ำวัดด้วย เป็นเ ค ล็ ดให้สุ ขภาพก ายใจแข็งแ ร ง และข จั ดปั ดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิ ต การมาร่วมบุญในครั้งนี้ เป็นอะไรที่รู้สึกอิ่มเอมใจมาก ค่ะ”

บุญของการช่วยเหลือคนหรือสัตว์ไ ถ่ ชีวิ ตไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้อยหรือสัตว์ใหญ่ล้วนเป็นการสร้างกุศลที่ดีงามทั้งสิ้ น แต่ด้วยความเชื่อที่ว่าโค-กระบือเป็นสั ตว์ใหญ่ ถือเป็นชาติที่ใกล้มนุษย์ คือ เชื่อว่าชาติต่อไปโค-กระบือมีสิทธิ์มากที่จะเกิดมาเป็นคน การที่โค-กระบือต้องถูกจับไปโรงเชื อ ด  จะทำให้มีจิตใจที่เศร้ าหม อง หลายคนอาจจะเคยเห็นน้ำตาของสัตว์เหล่านี้ตอนที่รถกำลังเคลื่อนย้าย  โอกาสที่จะเกิดเป็นมนุษย์ในชาติต่อไปจึงเป็นเรื่องย าก ดังนั้น การไ ถ่ ชี วิ ตโค-กระบือจึงหมายถึงช่วยให้สั ตว์ใน อบ ายภูมิสามารถกลับมาเกิดเป็นมนุ ษย์โดยช่ วยให้จิตไม่เศร้ าหมอง

ที่มา : thairath

Facebook Comments Box