ชื่นชม หญิงใจบุญ บริจ าคเงิน 1 ล้าน เพื่อช่วยพี่น้องชาวสมุทรสาคร

เป็นเรื่องราวที่มีคนในโลกออนไลน์ต่างเข้าไปชื่นชมหญิงท่านนี้กันเป็นจำนวนมากหลังโลกออนไลน์ ได้มีเผยโฉมผู้ใจบุญ จากนสพ.สาครโพสต์ พร้อมข้อความ

ขอให้ผลบุญหนุนส่ง ให้ท่านสุขภาพแข็งแรงด้วยเถิดสาธุ  คุณละมูล ลือสุขประเสริฐ บริจ าคเงิน 1ล้านบาท  ช่วยกิจก ร รมเพื่อช่วยพี่น้องชาวสมุทรสาคร

โดยมีคอมเมนต์จากชาวสมุทรสาครรายหนึ่ง กล่าวไว้ว่า  คุณละมูลเป็นคนดังในสมุทรสาครครับ  ท่านคนนี้ บริจ าคให้โรงพยาบาล โรงเรียน วัด ท่านคนนี้บริจ าค ตลอดครับ  เป็นบุคคลที่เรียกว่า ปิดทองหลังพระน่าชื่นชมมากครับ สำหรับความมีน้ำใจของท่าน  ท่านยังเคยบริจ าคให้หลายๆหน่วยงาน

คุณละมูล ลือสุขประเสริฐ นักธุรกิจ ประกอบธุรกิจส่วนตัวสาขา การประมง อายุ ๖๑ ปี เป็นผู้รวบรวมสินค้า อาหารทะเล รายใหญ่ของจังหวัดสมุทรสาคร ขนส่งโดยทางรถไฟสู่ตลาดสด ในกรุงเทพมหานครและส่งโรงงานแ ช่ แ ข็ง จนสามารถพัฒนาและขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ทะเลและแปรรูปอาหารทะเลสด – ได้ให้การสนับสนุน ส่งเสริม การศึกษาแก่เยาวชนทุ กระดับ เช่น การให้ทุนการศึกษา ฯลฯ ผลงานเชิงประจักษ์ เป็นนักธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออกอาหารทะเลซึ่งเริ่มต้นธุรกิจจากการค้าข า ย ห าบ เ ร่ สามารถฟั นฝ่ า อุปส ร รค นานาประการของชีวิ ตครอบครัวและธุรกิจ ด้วยกระบวนการทางด้านวัฒนธรรม มิติด้านวัฒนธรรม จริยธรรมซึ่งเป็นพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจุบันนอกจากจะเป็นเสาหลักของธุรกิจครอบครัวและบริษัทในเครือแล้ว ยังเป็นบุคคลที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี บำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง จนได้รับพระราชทานปริญญา”บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์” และเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ชั้น ปฐมดิเรกคุณาภรณ์

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่ จ น

Facebook Comments Box