งดจัดงาน นมัสการรอยพระพุทธบ าทเข าคิชฌกูฏ ปี 2564

จันทบุรี งดจัดงาน นมัสการรอยพระพุทธบ าทเข าคิชฌกูฏ ปี 2564 เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย จ า กกรณีการแพร่กระจายของ CV-19 ระลอก 2 ทำให้หลายงานที่มีแพลนจะจัดต้องย กเลิ กไป ล่าสุดวันนี้ (23 ธ.ค.) ทาง จ.จันทบุรี ได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่ของ CV-19 ด้วยการขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ให้ติดต ามข้อมูลสถานการณ์ CV-19 จ า กศูนย์บริการสถานการณ์แพร่ CV-19 (ศบค.) ในประเทศอย่างต่อเนื่อง พร้อมหลีกเลี่ ยงการเดินทางไปในสถานที่เสี่ ยงในการติด

รวมทั้งแจ้งให้ผู้เดินทางมาจ า กสถานที่เสี่ ยง (ผู้ติดทุ กราย) หรือไปในพื้นที่เสี่ ยงในช่วงระยะเวลาที่ สบค. ระบุให้แต่ละกรณีเมื่อกลับมาในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ต้องรายงานตัวต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ในพื้นที่กั ก ตัวสังเกตอาการที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน และหากพบความผิ ดปกติให้รีบแจ้ง อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที

ส่วนการปฏิบัติในพื้นที่ชายแดนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้มงวดควบคุมการลักลอบเข้าเมือง เพิ่มการลาดตระเว น เพื่อเฝ้าระวังและสกั ดกั้ นป้องกันมิให้มีการลั กล อบเดินทางเข้าประเทศอย่างผิ ดก ฎ หม ายผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณพื้นที่ชายแดน

นอกจ า กนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ยังได้มีคำสั่ งเข้มในการสแกนทุ กพื้นที่ และหากพบผู้ต้องสงสัยให้แจ้งฝ่ายปกครองด่วน 0-3933-0124, 0-3931-1247 โดยขอให้ประชาชนทำต ามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ จ า กสถานการณ์การแพร่ของ CV-19 จ.จันทบุรี ยังได้ออกประกาศเรื่องมาตรการเร่งด่วนให้กิจก ร รมบ างส่วนที่อาจงดการจัด หรือบ างกิจกรรมที่อาจเลื่อนเวลาจัดกิจกรรมออกไปก่อน ดังนี้

กิจกรรมที่งดจัดงาน ประกอบด้วย งานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบ าทเข าคิชฌกูฏ ปี 2564 งานคอนเสิร์ต On Chan Camp Music ฤดูแคมป์ครั้งที่ 1 งานสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดโค้งสนามเป้าส่วนกิจกรรมที่เลื่อนการจัดงาน ประกอบด้วย งาน “นั่งเสื่อปูสาด” เมอรีคริสต์มาส หาดแหลมสิงห์ งานสมเด็จพระเจ้าต ากสิน และงานกาชาดภายในอาสนวิหาร และงดกิจกรรมคริสต์มาส

ด้วยสถานการณ์ที่หนั กหน่ ว งในตอนนี้ทางจังหวัดจึงขอ งดจัดงาน นมัสการรอยพระพุทธบ าทเข าคิชฌกูฏ ปี 2564

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น