สมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานพรปีใหม่ 2564

ได้มีรายงานในเฟซบุ๊กเพจ “สำนักงานเลข านุการสมเด็จพระสังฆราช” ได้เผยข้อความระบุเอาไว้ว่า… เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” โปรดประทานพระรูป พร้อมลายพระหัตถ์เชิญธรรมภาษิต เป็นพระคติธรรม ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ว่า…

สพฺเพสํ สงฺฆภูต านํ สามคฺคี วุฑฺฒิสาธิกา

ความพร้อมเพรียงของหมู่ชน

ยังความเจริญให้สำเร็จ

เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ขอท่านจงสามัคคีพร้อมเพรียงกัน เพื่อยังประโยชน์ให้สำเร็จทุกเมื่อเทอญ.

ที่มา: สำนักงานเลข านุการสมเด็จพระสังฆราช

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box