ฝรั่งหนุ่มใฝ่ธรรมะ บวชที่ไทยมาเเล้ว 15 ปี

ดีมากอย ากให้อ่าน wระหนุ่มฝรั่งบวชที่ไทยมาเเล้ว 15 ปี ชี้ 15 จุดเด่น ที่ทำให้พระพุทธศาสนา มีความโดดเด่นต่างไปจ า กศาสนาอื่น ศาสนาเกือบทั้งหมดในโลกนี้ ล้วนเป็นศาสนาแบบ “เทวนิยม” คือ นับถือและเชื่อในพระเจ้า ซึ่งพระพุทธศาสนาอยู่นอกเหนือไปจ า กความเชื่อดังกล่าว แล้วอะไรคือ จุดเด่นที่ทำให้พระพุทธศาสนาที่เป็น “อเทวนิยม” แตกต่างจ า กศาสนาเทวนิยมอื่นๆ ในโลกนี้ และต่อไปนี้คือคำตอบ

1.พระพุทธศาสนาปฏิเสธว่ามี ผู้สร้างโลก ถือว่าความเชื่อนี้ไร้สาระ ตรงข้าม โลกนี้ประกอบขึ้นจ า กเหตุปัจจัยต่างๆ จึงมีขึ้นมา

2.พระพุทธศาสนาไม่ใช่ระบบความเชื่อที่ควรใช้คำว่า Religion เพราะศัพท์นี้หมายถึงต้องมีความเชื่อใน wระเจ้าผู้สร้างโลก

3.จุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนาคือ ละกิเลสได้หมดแล้ว หลุดพ้นจ า กการเวียนว่ายเกิดหรือวัฏฏสงสาร ไม่ใช่ไปเกิดบนสวssค์

4.พระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้ปลดปล่อยสรรwสัตว์ให้รอด สssพสั ต ว์ต้องช่วยตนเอง เพื่อหลุดพ้นจ า ก กิเลสและวัฏฏสงสาร

5.ความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธเจ้าและสาวกคือครูผู้สอนและลูกศิษย์ ไม่ใช่ตัวแทนพระเจ้าและทาสผู้รับใช้

6.พระพุทธเจ้าไม่เคยให้สาวกใช้ความเชื่อโดยปราศจ า กปัญญามานับถือ ตรงข้ามทรงสอนให้ใช้ปัญญาพิจารณาคำสอนก่อนจะเชื่อ และผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าต้องปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นด้วยตนเอง ไม่มีใครช่วยทำให้หลุดพ้นได้นอกจ า กให้แค่แนะนำ

7.คำสอนพระพุทธเจ้าเป็นสัจธรรมประจำโลก พระพุทธเจ้าทรงเป็นแต่เพียงผู้ค้นพบเท่านั้น พระองค์ไม่ใช่เป็นคนสร้างคำสอนขึ้นมา

8.นรกในพระพุทธศาสนาไม่ใช่สถานที่กักขังสัตว์อย่างนิรันดร์ บุคคลทำบ าปแล้ว ไปเกิดในนรกโลก เมื่อพ้นกssมแล้ว ก็สามารถกลับไปเกิดในภพที่ดีกว่าได้

9.พระพุทธศาสนา ไม่ได้สอนแนวคิดเรื่องบ าปติดตัวเหมือนที่ศาสนาเทวนิยมสอน แต่สอนเรื่องกฎแห่งกssม ซึ่งมีทั้งดีและชั่ว

10.wระพุทธศาสนาสอนว่าสัตว์ทุกชี วิ ตมีศักยภาพที่จะ บรรลุธssมได้ ข้อสำคัญก็คือต้องใช้ความพย าย ามในการปฏิบัติเพื่อชำระกิเลสให้พ้นไปจ า กจิตใจ พระพุทธเจ้าก็ทรงเป็นมนุษยสามัญธรรมดาที่หลุดพ้นจ า กทุกข์ได้เพราะการปฏิบัติ

11.กฎแห่งกssมเป็นตัวอธิบ ายว่าเหตุใดคนถึงเกิดมาแตกต่างกัน กฎแห่งกssมเป็นตัวอธิบ ายถึงภพภูมิที่สัตว์พากันไปเกิด

12.พระพุทธศาสนาเน้นให้แผ่เมตต ากรุณาไปยังสรรพสัตว์ ให้พ้นจ า กการ ฆ่. า สัตว์ทุกชนิด ไม่มีสัตว์ใดเกิดมาเป็นอาหารให้คนอื่น ฆ่. า เพื่อกิน แม้ว่าชาวพุทธจำนวนมากจะกินอาหารมังสวิรัติ แต่ก็ไม่มีพุทธวจ นะใดบังคับ

13.ธรรมะของพระพุทธเจ้าเสมือนแw หลังจ า กบำเพ็ญเพียรจ นดับทุกข์ได้แล้วจะอยู่เหนือบุญและบ าป ธssมะทั้งปวงจะต้องไม่เป็นอารมณ์ให้เกิดความยึดมั่นถือมั่น

14.ไม่มีสงครามศักดิ์สิทธิ์ในทรรศนะwระพุทธศาสนา กาs ฆ่. า สัตว์ตัดชี วิ ตไม่ว่า ฆ่. า ด้วยเหตุใด ผู้ ฆ่. า จะต้องรับกรรมทั้งสิ้น การ ฆ่. า ในนามศาสนายิ่งกระทำมิได้ในพระพุทธศาสนา

15.พระพุทธเจ้าตรัสว่ากำเนิดสังสารวัฏไม่มีเบื้องต้นและที่สุดถ้าหาก สัตว์ยังดำเนินชี วิ ตไปต ามอำนาจกิเลส

16.พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระสัพพัญญู แต่wระพุทธเจ้ามิใช่เทwเจ้าผู้ทรงมีอำนาจล้นฟ้า ดลบันดาลสร้างธรรมชาติต่างๆ ขึ้นมา

17.การฝึกสมาธิสำคัญมากในพระพุทธศาสนา แม้ว่าศาสนาอื่นๆ อาจจะมีสอนให้คนมีสมาธิ แต่มีพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่สอนไปถึงระดับวิปัสสนา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้รู้แจ้งได้

18.หลักคำสอนเรื่องศุนยต า (สุญญต า) เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในพระพุทธศาสนาถือเป็นคำสอนระดับสูงของwระพุทธศาสนาด้วย เพราะสรรพสิ่งทั้งหลายไม่มีตัวตนอยู่แท้จริง มีแต่ปัจจัยส่งเสริมกันและกันให้เกิด สssพสิ่งในโลกจึงตกอยู่ในภาวะอนิจจัง ทุกขังและอนัตต าเหมือนกันหมด พระพุทธศาสนาจึงไม่สุดโต่งไปข้าง สัสสตทิฏฐิ (Eternalism) ต ามแนวศาสนาประเภทเทวนิยมหรือ อุจเฉททิฏฐิ (Nihilism) ต ามแนววัตถุนิยม

19.วัฏจักรหรือสังสารวัฏเป็นศูนย์กลางคำสอนในพระพุทธศาสนา ตราบใดที่สรรพสัตว์ยังไม่หลุดพ้นจ า กกิเลส ก็จะเวียนว่ายเกิดไป ต ามภwภูมิต่างๆ ต ามแรงเหวี่ยงของกssม ไม่มีวันสิ้นสุด ทุกคนจึงต้องช่วยตนเองเพื่อพัฒนาไตรสิกข าให้หลุดพ้นจ า กโลภะ โทสะและโมหะ หรืออวิชชา เพื่อทำลายระบบสังสารวัฏให้หมดสิ้นไป

ฝรั่งหนุ่มบวชใฝ่ธรรมะรักศาสนาพุทธบวชที่ไทยมาแล้ว 15ปี

ขอบคุณที่มาข้อมูล dharma99

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box