ต าวั ย 78 ปี หอ บสิ นส อด 200,000 บ าท สู่ขอ ย าย อดี ตคนรั กเ ก่า

วันนี้เ ราขอนำเส นอเรื่ องราวน่ ารัก ชวนน้ำต าซึ มอีกห นึ่งเรื่ อง ที่เ กิดขึ้นจ ริงในสังค มไ ทย

เป็นการสู่ขอเ จ้าส าวเพื่อแต่ งงา นที่โรแ มนติ กมากที่สุดอี กหนึ่งคู่ห นึ่ง จ นทำให้ช าวเน็ ตแห่เเ ชร์อ อกไปเป็นจำนว นมาก

โดยเฟ สบุ๊คชื่อ คำ นาตะวัน ได้นำภ าพการแ ต่งง านของคู่บ่ าวสา วคู่ห นึ่ง พร้อ มเล่าเรื่ องร าวว่า

“รักแ ท้มีอยู่จริงๆ หนุ่ มให ญ่วั ย 78 ปี หอ บสิ นส อด 200,000 บ าทมาสู่ขอค นรักคนเดิม

หลั งจา กพ ลัดพร ากจ า กกันไปนา นถึง 60 ปี ขอให้มีคว ามสุข นะจ๊ ะ ต า ย าย จ๋า

ทั้งนี้ทำให้ช าวเน็ ตต่ างเข้ ามาร่วมแส ดงความยิ นดีกับต า ย ายส องคนนี้เป็นจำนว นมาก โดยส่ วน

ใหญ่ขอให้สุ ขภา พของทั้งส องคนแข็ งแ รงยื นย าว และคร องรั กกันไปจ นตร าบนา นเท่ าน าน

บ้ างก็เข้ามาค อมเม้ นต์ว่า ขอให้มีคว ามสุ ขนะต า-ย ายเข าเลื อกว่ารั กแ ท้และมั่ นคงนั บถือน้ำใจของต าจริง ๆ

ทั้งเ จ้าของเ ฟสบุ๊ คดังกล่ าว ยังได้อั พเ ทความรั กครั้ งนี้ห ลังจ า กแ ต่งง านกันไปได้ไม่กี่คืน

ซึ่งเจ้ าของเฟส บุ๊คได้พูดคุยหล อกล้ อกับทั้งสองด้วยน้ำเสี ยงอ ารมณ์ดี และดูท่ าว่ าจะมีความสุ ข ละ

จ า กนี้จะไม่ได้นอ นเห งาแล้ว เพร าะมีเพื่ อนอยู่ข้ าง ๆ มานอ นด้วย

ข้อมูลphurlenlen

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box