อย่าเป็นคนฉลาด ที่หาความสุขไม่ได้ (เขียนเตือนสติไว้ดีมาก)

1. หากไม่ชอบสิ่งใด อย่ าเสียเวลาบ่น

แก้ไขให้เป็นสิ่งที่ชอบเถอะถ้าแก้ไม่ได้ก็ถอยออกมา เอาเวลาไปทำสิ่งใหม่ที่คุ้มค่ากว่า

2. ทำสิ่งที่มีความสุขให้สุดกำลังจะมีคนได้รับความสุขจ า กสิ่งที่เราทำ

สิ่งนั้นอาจเป็นอาหารที่สุดยอดดนตรีอันไพเราะ รูปถ่ายสวยๆหรืออาจจะการงานทุกชนิดก็ได้ ที่ทำให้เรามีความสุข

3. ความรักใน การงาน เกิดจ า กความทุ่มเทใส่ใจลงไป

หากไม่ทุ่มเท ก็ย ากที่จะทำให้เกิดการรักงานขึ้นมาได้

4. แยกให้ออกว่าสิ่งใดควรค่าแก่การเสียเวลา สิ่งใดเปล่าประโยชน์

เมื่อแยก แล้ว ก็ทุ่มกับสิ่งที่ควรค่าให้มากๆ

5. ของดีไม่ได้อยู่ที่ราคา

แต่อยู่ที่การชอบของแต่ละคน

6. นอนเมื่อถึงเวลาต้องนอน

เพื่อจะมีชี วิ ตชีวาในควรที่ตอนมี

7. เก้าอี้นวมนุ่มๆ เอนหลังอ่านหนังสือได้เป็น

การลงทุนที่ไม่เสี ยดายเ งิ น

8. เมื่อพ่อแม่แก่แล้ว

ยอมเข าบ้างก็ได้ หากทำให้เข าสบ ายใจ

9. ยิ้มเถอะ

รอยยิ้มของเราคือความสุขของคนที่รักเราและคนที่เรารักเข าก็อย ากเห็นเรามีความสุข

10. อย่ าเรื่องมาก

แล้วชี วิ ตจะมีเรื่องน้อย

11. อ่านหนังสือดีๆ เดือนละเล่มเป็นอย่ างน้อย

12. หัวเราะลั่นๆ กับเพื่อนสักเดือนละครั้ง มากกว่านั้นได้จะดีมาก

13. ที่นอนดีๆ แพงหน่อยแต่ใช้ไปอีกยี่สิบปี

นอนดีก็มีกำลังทำสิ่งต่างๆ

14. ถ้าพย าย าม เราอาจเป็นอะไรได้หลายๆ อย่ าง

แต่เราไม่ต้องเป็นทุกอย่ างก็ได้เป็นอะไรก็ได้ที่ทำให้ตัวเรามีความสุข

15. อนุญาตให้ตัวเองอยู่เฉยๆ บ้างในบ างวัน

16. สำรวจตัวเอง

หาก ท ร ม า นใจวันใดแปลว่าความอย ากได้เริ่มขึ้นมาอีกแล้ว

17. เราไม่ได้ต้องการทุ กอย่ างเพื่อจะมีความสุข

เราต้องการความสุขเพื่อจะมีความสุข และมีเพียงบ างอย่ างแค่นั้นที่ทำให้เกิดความสุข

18. ฝึกน้อมรับสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจในทุกวัน

นี่คือหนทางแห่งสันติภาพในหัวใจของเรา

19. เราอาจจะผิดก็ได้ ทดสิ่งนี้ไว้ในใจเสมอๆทุกครั้ง

20. อย่ าทุ่มเทเกินไปกับทุกเรื่องการ ล ด น้ำ ห นั ก

ที่ดีที่สุดคือได้ทานขนมบ้างการฝึกตนเอง สิ่งสำคัญคือวันที่ยอมผ่อนให้ตัวเองบ้าง

21. เมื่อการลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

มีคะแนนเต็มร้อยคะแนนแล้วไปให้ถึงแปดสิบควรดีใจแล้ว อีกยี่สิบก็เอาเรี่ยวแรงมาทำอย่ างอื่นบ้าง หรือมีความสุขกับการอยู่เฉยๆบ้าง

22. อย่ ากระโจ น ล ง ไ ป ใ น ส ม ร ภู มิ แ ห่ ง อ า ร ม ณ์

มีคนยื่นดาบท้าประลองก็แค่ยิ้มให้เข า แล้วไม่ต้องรับของจ า กเข า

23. แยกคนจริงใจกับคนไม่จริงใจให้ออก

เพื่อป้องกันความผิดหวังของเรา

24. คำหวานมักไม่จริงแต่เราคล้อยต าม

เพราะอย ากให้มันจริงต ามสิ่งที่เข าพูดต่างหาก

25. ส่องกระจกบ่อยๆ ไม่ใช่เพื่อเสริมสวยกลบรอย ตำ ห นิ

แต่เพื่อมองเห็น ร อ ย ตำ ห นิ ของตัวเองชัดๆ แล้วจ ง ไ ม่ ม อ ง ตัวเองดีงามเกินจริง เพราะมันแค่จินตนาการ

26. อย่ าฉลาด เสียจ นหาความสุขไม่มี

27. ใช้เวลานานขึ้นกับสิ่งที่ชอบ

หรือสนใจสิ่งนั้นจะหยิบยื่นคุณค่าบ างอย่ างให้เรา ผู้คนก็เช่นกัน

28. หลายครั้งปัญญาดีๆ เกิดจ า กคนตัวเล็กตัวน้อย

มิใช่ผู้ห่มห่อตัวเองด่วยความรู้ในตำราและหน้าต าทรงภูมิ

29. พาตัวเองออกจ า กพื้นที่ปลอดภัยเพื่อเติบโต

และกลับสู่อ้อมกอดคนที่เรารักเพื่อพักผ่อน

30. บอกตัวเองว่าเราเป็นคน ไม่ใช่เทพ

ผิดได้พลาดได้ คนอื่นก็เช่นกันให้อภัยตัวเองให้อภัยคนอื่นเสมอ ความรักและการให้อภัยจำเป็นสำหรับมนุษย์ผู้ไม่ ส ม บู ร ณ์ แบบทุกคน

ขอขอบคุณ roundfinger

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box