Tuesday, 5 December 2023

มือใหม่อยากเลี้ยงไก่ไข่ จะเลี้ยงอย่ างไรให้ประสบผลสำเร็จ

วิธีเลี้ยงไก่ไข่ต ามเกษตรทฤษฎีใหม่ สำหรับมือใหม่หัดเลี้ยง

วิธีเลี้ยงไก่ไข่ ฉบับมือใหม่ทำความรู้จักไก่ไข่ให้มากขึ้นก่อนเลี้ยง มีสายพั น ธุ์อะไรบ้าง มีวิธีเลี้ยงอย่ างไร การให้น้ำและอาหาร รวมถึงปัญหาและวิธีป้องกันที่ควรรู้ก่อนเลี้ยงไก่ไข่

ไก่โรดไทย

ไก่ไข่ เป็นสัตว์เลี้ยงอีกหนึ่งชนิดที่ทำรายได้ได้อีกทางหนึ่ง สำหรับคนที่กำลังจะหันไปเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อสร้างอาชีพ แต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดี วันนี้กระปุกดอทคอมรวบรวมข้อมูลวิธีเลี้ยงไก่ไข่มาฝาก ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับมือใหม่ที่อย ากจะเลี้ยงไก่ไข่ ซึ่งจะพาไปทำความรู้จักตั้งแต่สายพั น ธุ์ การเลี้ยงไก่ไข่ด้วยวิธีต่าง ๆ การให้น้ำ-อาหาร ปัญหาที่พบบ่อยในการเลี้ยง รวมถึงวิธีป้องกันกันค่ะ

สายพั น ธุ์ไก่ไข่

ไก่ไข่ที่นิยิมเลี้ยงในไทยมี 3 สายพั น ธุ์ด้วยกัน คือ ไก่โรดไทย ไก่ไข่ไทยกรมปศุสั n ว์ และไก่ไข่เล็กฮอร์นข าวหงอนจักร ซึ่งแต่ละสายพั น ธุ์มีจุดเด่นที่แตกต่างกันไป ดังนี้

1.ไก่โรดไทย (Rhode Thai)

ไก่พันธุ์แท้กึ่งเนื้อกึ่งไข่ สามารถเลี้ยงเพื่อใช้ประโยชน์ได้ทั้งเนื้อและไข่ ลักษณะประจำพั น ธุ์คือ มีขนสีน้ำต าลอ่อนถึงสีน้ำต าล เปลือกไข่สีน้ำต าล ให้ไข่ฟองแรกได้เมื่ออายุประมาณ 168 วัน อัตราการให้ไข่ 94% ผลผลิตประมาณ 240 ฟองต่อตัวต่อปี

2.ไก่ไข่ไทยกรมปศุสั n ว์ (DLD Layer Hen)

มีลักษณะประจำพั น ธุ์คือ ขนสีน้ำต าลอ่อนถึงสีน้ำต าลเข้ม ขนปีกสีน้ำต าล สร้อยคอสีน้ำต าลเข้ม หงอนจักรใหญ่สีแดงสด เหนียงสีแดงใหญ่ ตุ้มหูแดงมีสีข าวปนเล็กน้อย ผิวหนังและแข้งมีสีเหลือง ปลายหางมีสีดำ เปลือกไข่สีน้ำต าลอ่อน ให้ไข่ฟองแรกเมื่ออายุ 169 วัน ผลผลิตประมาณ 290 ฟองต่อตัวต่อปี

3.ไก่ไข่เล็กฮอร์นข าวหงอนจักร (Single Comb White Leghorn)

เป็นไก่พันธุ์แท้ มีลักษณะประจำพั น ธุ์คือ มีขนาดเล็ก ขนสีข าว เปลือกไข่สีข าว ไข่ดก ให้ไข่เร็ว เริ่มให้ไข่ได้เมื่ออายุ 4 เดือนครึ่ง ถึง 5 เดือน ผลผลิตประมาณ 300 ฟองต่อตัวต่อปี

การเลือกสายพั น ธุ์ไก่ไข่ ควรเป็นไก่สายพันธุ์ที่ดี ผ่านการคัดเลือกว่าเป็นไก่ไข่โดยเฉพาะ และมีลักษณะตรงต ามสายพันธุ์ของประเภทไก่ไข่ มาจ า กฟาร์มที่ได้มาตรฐานและเชื่อถือได้ มีอัตราการเลี้ยงรอดสูง แข็งแรง ทนต่อสภาพแวดล้อมของไทยได้ดี

นอกจ า กนี้ควรให้ผลผลิตสูง ไข่ทน ฟองใหญ่และเปลือกหนาที่สำคัญควรสอบถามข้อมูลจ า กผู้เลี้ยงรายอื่นเพื่อนำข้อมูลมาเปรียบเทียบก่อนตัดสินใจ

ไก่ไข่เล็กฮอร์นข าวหงอนจักร

การวางแผนก่อนเลี้ยงไก่ไข่

ควรเริ่มการวางแผนเลี้ยงไก่ไข่ 10-20 ตัว แล้วค่อยๆ เพิ่มจำนวน เพื่อศึกษาพฤติกรรมต่างๆ รวมไปถึงการให้อาหาร โ ร คที่จะเกิดขึ้น รวมถึงการหาวิธีป้องกันและดูแล อีกทั้งในระหว่างนี้ควรจัดพื้นที่สำหรับปลูกพืชผักควบคู่กันไปด้วย เช่น กล้วย ข้าวและผักสวนครัว ไว้ใช้เป็นอาหารเสริมและอาหารหลักของไก่

วิธีเลี้ยงไก่ไข่

การเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยอิสระ

การเลี้ยงไก่ที่ปล่อยให้ไก่ออกมาจ า กโรงเรือนหรือภายนอกคอกได้อย่างอิสระ และได้ใช้ชี วิ ตต ามธรรมชาติ เป็นวิธีเลี้ยงไก่ไข่ที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน

เพราะจะทำให้ไก่อารมณ์ดี มีความสุข มีสุขภาพที่แข็งแรง เป็นผลดีกับผลผลิตที่ได้ ซึ่งช่วยให้ไข่แดงมีสีเข้มนูนเด่น ไข่ข าวสีข้นชัดเจ น เมื่อนำมาปรุงอาหารจะมีความหอมมัน รสชาติดี และมีคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น เหมาะกับการเลี้ยงไก่ไข่สายพันธุ์โรดไทย

ไก่บ าร์ไทย ไก่พลีมัธร็อกไทย และไก่ไข่กรมปศุสั n ว์ เนื่องจ า กสามารถหาอาหารกินเองได้ต ามธรรมชาติและทนต่อสภาพแวดล้อม สำหรับพื้นที่ในการเลี้ยงควรจัดให้อยู่ห่างจ า กที่พักอาศัย เช่น สวนหรือลานโล่งที่มีหญ้าปกคลุม โดยเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการใช้สารอย่ างน้อย 3 ปี และควรตรวจสอบคุณภาพดินว่าไม่มีสารหรือโล หะห นั กปนเปื้อน อัตราพื้นที่หญ้า 5 ต ารางเมตร ต่อไก่ไข่ 1 ตัว

การเลี้ยงไก่ไข่แบบโรงเรือน

โรงเรือนไก่ไข่ต้องมีความแข็งแรง ทนทาน ป้องกันลม กันแดด กันฝน รวมถึงสั n ว์อื่น ๆ เช่น นก แมว หนูและสุนัขได้ ทำความสะอาดง่าย อยู่ห่างจ า กชุมชนเพื่อป้องกันกลิ่นเ ห ม็ นรบกวน โครงสร้างควรเป็นคอนกรีต มีวัสดุรองพื้นคอก เช่น แกลบหนา 3-5 นิ้ว

และควรมีรังไข่ 1 ช่อง ต่อแม่ไก่ 4 ตัว และประตูเข้า-ออก 2 ด้าน เพื่อหมุนเวียนปล่อยไก่ออกสู่แปลงอิสระ ทั้งนี้ หากมีโรงเรือนมากกว่า 1 หลัง แต่ละหลังควรเว้นระยะห่างกันมากกว่า 10 เมตร เพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวกและป้องกันการแพร่s ะ u า ดของโ s ค

ไก่ไข่

การให้น้ำและอาหาร

อาหารไก่ไข่มี 4 ชนิด คือ อาหารผสม หัวอาหาร อาหารอัดเม็ดหรืออาหารสำเร็จรูป และอาหารเสริม สำหรับการให้น้ำในไก่ไข่อายุ 5 เดือนขึ้นไป ควรให้น้ำประมาณครึ่งลิตรต่อวัน หากไก่ข าดน้ำในช่วงกำลังไข่ จะทำให้ไข่ฟองเล็ก น้ำที่ให้ควรเป็นน้ำสะอาด

ปัญหาและการป้องกัน

ปัญหาการเลี้ยงไก่ไข่ที่ต้องระวังก็คือ โ s คระ u า ดต่าง ๆ ที่มาจ า กเ ชื้ อไ ว รั สและแ u ค ที เ sี ยซึ่งสามารถป้องกันได้โดยการฉีดวั ค ซี นต ามอายุไก่และให้วั ค ซี นอย่ างสม่ำเสมอ เพราะวั ค ซี นแต่ละชนิดมีระยะคุ้มกันโ s คไม่เหมือนกัน

คราวนี้ก็ได้ทราบกันไปแล้วถึงวิธีเลี้ยงไก่ไข่ ตั้งแต่สายพั น ธุ์ การวางแผน วิธีการเลี้ยงรวมถึงปัญหาที่ต้องระวังและแนวทางการป้องกัน เอาเป็นว่าหากต้องการจะเลี้ยงไก่ไข่เป็นอาชีพ ก็ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมถึงปัจจัยต่างๆ ในการเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อผลผลิตที่ดี มีคุณภาพให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นนะคะ

ขอบคุณข้อมูลจ า ก กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ, สำนักงานเลข านุการกรม, สำนักงานปศุสั n ว์จังหวัดพิจิตร, สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมหาวิทย าลัยเกษตรศาสตร์

ในอดีตการเลี้ยงไก่ไข่ในประเทศไทย มีการเลี้ยงต ามบ้านเล็กๆ น้อยๆ เพื่อกินเนื้อกินไข่ คือ การเลี้ยงแบบปล่อยต ามธรรมชาติให้ไก่อาศัยต ามใต้ถุนบ้าน ชายคา โรงนา และต้นไม้ พันธุ์ไก่ที่เลี้ยงจะเป็นไก่พันธุ์พื้นเมือง เช่น ไก่แจ้ ไก่อู และไก่ตะเภา เป็นต้น

แหล่งที่มา https://pet.kapook.com

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box