ปลูกผักบุ้งจีนเก็บเมล็ดพันธุ์ อาชีพสร้างรายได้ ตลาดต้องการสูง

การปลูกผักบุ้งจีนเพื่อผลิตเ ม ล็ ดพั น ธุ์เป็นการค้าสามารถปลูกได้ทั้งที่ดอนและที่ลุ่มซึ่งถ้าปลูกในสภาพที่ดอน เรียกว่า ไร่ผักบุ้ง เช่นที่จังหวัดสุพรรณบุรีแต่ถ้าปลูกในที่ลุ่มเรียกว่านาผักบุ้ง เช่น จังหวัดนครปฐมและสุโขทัย เป็นต้น ในด้านปริมาณและคุณภาพของผลผลิต

การผลิตเ ม ล็ ดพั น ธุ์ผักบุ้งจีนในที่ดอน (ไร่ผักบุ้ง)

เป็นการปลูกผักบุ้งจีนแบบหยอดเมล็ดลงปลูกในไร่โดยตรง เช่น เดียวกับการปลูกพืชไร่ทั่วไป โดยมีการปลูกและปฏิบัติดูแล ดังนี้

ฤดูปลูกที่เหมาะสม

การปลูกผักบุ้งจีนเพื่อผลิตเ ม ล็ ดพั น ธุ์จะปลูกได้ปีละครั้งซึ่งการปลูกผักุ้งจีนในสภาพที่ดอนจะต้องอาศัยน้ำฝนและน้ำค้างช่วยในการเจริญเติบโตเท่านั้น

และที่สำคัญผักบุ้งจีนจะออกดอกปีละครั้งในช่วงวันสั้นตรงกับฤดูหนาวพอดีถ้าปลูกเร็วเกินไป เช่น ปลูกในช่วงต้นฤดูฝนตั้งแต่เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม หรือต้นเดือนสิงหาคม

ผักบุ้งจีนอาจมีการเจริญเติบโตและทอดยอดได้ดีมากจ นเกิดความจำเป็นโดยยอดและใบผักบุ้งจีนที่ปลูกในช่วงดังกล่าวอาจเลื้อยทับกันหรือมีเถาซ้อนกันอยู่มากมีผลทำให้เกิดโ s คใบจุดหรือโ s คเถาเ u่ าได้ง่ายกว่าก่อนถึงช่วงออกดอกติดผลและเก็บเกี่ยวเ ม ล็ ดพั น ธุ์

การเตรียมดิน

ใช้รถแทรกเตอร์ไถดะต ากไว้ประมาณ 15-30 วัน หรือจะมากกว่านี้ก็ได้ต่อจ า กนั้นทำการไถแปรหรือไถพรวนดินปลูกให้ร่วนพร้อมที่จะหยอดเ ม ล็ ดลงปลูกได้

การปลูก

หลังจ า กไถพรวนดินจ นร่วนดีแล้วจึงนำเ ม ล็ ด พั น ธุ์ผักบุ้งจีนที่จัดเตรียมไว้มาปลูกลงแปลงหลุมละ 3-5 เ ม ล็ ด ใช้ระยะปลูกระหว่างต้น 50 เซนติเมตร ระหว่างแถว 50 เซนติเมตรแต่ถ้าดินอุดมสมบูรณ์ดีจะใช้ระยะระหว่างต้น 50 เซนติเมตรระหว่างแถว 100 เซนติเมตรก็ได้โดยพื้นที่ 1 ไร่

จะใช้เ ม ล็ ดพั น ธุ์ประมาณ 3 กิโลกรัม เมื่อขุดหลุมปลูกและหยอดเ ม ล็ ดผักบุ้งจีนแล้วให้ใช้ดินกลบหลุมปลูกด้วย หนาประมาณ 2-3 เซนติเมตร แต่ถ้ามีเครื่องหยอดเ ม ล็ ดแบบเครื่องหยอดถั่วเหลือง

หรือถั่วเขียวก็สามารถนำมาใช้ในการปลูกผักบุ้งจีนได้ หลังจ า กปลูกแล้วประมาณ 3-5 วัน ถ้าดินปลูกมีความชื้นหรือมีฝนตกผักบุ้งจีนจะเริ่มงอกเป็นต้นกล้าต่อไป

การปฏิบัติดูแล

การพรวนดินและกำจั ดวั ช พื ช หลังจ า กปลูกผักบุ้งจีนไปแล้วประมาณ 10-15 วัน หรือก่อนที่ผักบุ้งจีนจะแตกแขนงทอดยอด ควรมีการพรวนดินและกำจัดวั ช พื ชในไร่ผักบุ้งจีนให้สะอาด

ส่วนสารกำจั ดวั ช พื ชหลังจ า กปลูกต้องเลือกชนิดที่ไม่เป็นอั นต s ายกับผักบุ้งจีน โดยฉีดพ่นประมาณ 1-3 ครั้ง จ นถึงช่วงผักบุ้งจีนเลื้อยคลุมแปลงก็ไม่ต้องพรวนดินกำจัดวั ช พื ชอีกเพราะอาจจะเหยียบย ่ำเถาผักบุ้งเสียหายได้

การใส่ปุ๋ย ในแหล่งปลูกที่หาปุ๋ยคอกมาใส่แปลงปลูกได้ไม่ย ากนัก เช่น ปุ๋ยคอกจ า กมูลสุกร เป็ด ไก่ วัว ควาย ควรมีการใส่ปุ๋ยคอกก่อนปลูก โดยจะใช้วิธีหว่านแล้วไถกลบ หรือจะใส่รองก้นหลุมก็ได้เพื่อให้โครงสร้างขอดินปลูกดีขึ้น อีกทั้งปุ๋ยคอกจะมีธาตุไนโตรเจ นสูง

ทำให้ผักบุ้งจีนเจริญเติบโตได้ดีกว่าไม่มีการใส่ปุ๋ยคอกเลย ส่วนปุ๋ยนั้นควรใช้ปุ๋ยสูตร 12-24-12 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ รองพื้นก่อนปลูกและเมื่อผักบุ้งจีนมีอายุได้ 60 วัน

หรือใกล้ช่วงออกดอกติดผลให้ฉีดพ่นปุ๋ยน้ำทางใบโดยเลือกปุ๋ยที่มีธาตุอาหารตัวกลางสูงๆ เช่น 20-30-20 เป็นต้น จะช่วยให้ผักบุ้งจีนออกดอกและติดเ ม ล็ ดได้ดีขึ้น

การจัดเถา เมื่อผักบุ้งจีนเริ่มทอดยอดหลายยอดแล้ว ควรมีการจัดเถาผักบุ้งจีนให้เลื้อยคลุมแปลงหลายทิศทางเต็มพื้นที่ ไม่ควรปล่อยให้ผักบุ้งจีนทอดยอดหรือเลื้อยไปทางใดทางหนึ่งมากเกินไป

เพราะยอดหรือเถาผักบุ้งจีนจะทับถมกันมาก ส่วนเถาหรือใบที่อยู่ด้านล่างจะเป็นโ s คใบจุดหรือเ u่ าเสียหายได้ง่าย สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการป้องกันกำจัดโ s คและแ ม ล งศัตรูผักบุ้งจีน

การเก็บเกี่ยวเ ม ล็ ดพั น ธุ์ หลังจ า กปลูกผักบุ้งจีนได้ 4 เดือน เ ม ล็ ดพั น ธุ์ผักบุ้งจีนจะเริ่มแก่ และเก็บเกี่ยวเ ม ล็ ดพั น ธุ์ได้ โดยสังเกตจ า กใบผักบุ้งจีนจะมีสีเหลืองเถาเริ่มเหี่ยว

ผักบุ้งจีนหยุดการออกดอก ผักที่ติดเ ม ล็ ดจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำต าลจำนวนมาก เมื่อเห็นว่าผักบุ้งจีนแก่ได้ประมาณ 80 เปอร์เซนต์ ของต้นทั้งไร่แล้ว ให้นำจอบมาถากที่โคนต้นทิ้งไว้ 2-3 วัน

การนวดและเก็บรักษาเ ม ล็ ดพั น ธุ์

หลังจ า กต ากเถาผักบุ้งจีนจ นแห้งสนิทดีแล้ว ให้นำเถาผักบุ้งจีนที่ม้วนไว้ไปนวดกับเครื่องนวดเ ม ล็ ดพั น ธ์ุ โดยอาจจะใช้เครื่องนวดข้าวหรือเครื่องนวดถั่วเหลืองที่ได้ดัดแปลงตะแกรงให้มีขนาดเหมาะสม

เพื่อนวดเ ม ล็ ดพั น ธ์ุผักบุ้งจีนออกจ า กฝักแล้วทำความสะอาดเ ม ล็ ดพั น ธุ์ คัดเ ม ล็ ดที่ไม่สมบูรณ์ ถูกแ ม ล งทำ ล า ยหรือมีสิ่งเจือปน เช่น ก้อนหินและก้อนดินเล็กๆออกให้หมด

จ า กนั้นนำเ ม ล็ ดพั น ธ์ุผักบุ้งจีนมาบรรจุกระสอบเพื่อจัดส่งตลาดต่อไป ส่วนเ ม ล็ ดพั น ธ์ุผักบุ้งจีนที่จะเก็บไว้ทำพันธุ์ในปีต่อไปนั้นให้นำมาคลุกกับปูนข าว

โดยใช้ปูนข าว 10 กรัมต่อเ ม ล็ ดพั น ธ์ุผักบุ้งจีน 1 กิโลกรัมหรือจะเก็บไว้ในปิ๊บใส่ขนมปังที่ทำความสะอดาแล้ว โดยใส่ลงไปในปิ๊บสูงประมาณ 3-5 นิ้ว

แล้วนำกระดาษหนังสือพิมพ์มาปิดทับ จ า กนั้นให้นำเ ม ล็ ดพั น ธุ์ผักบุ้งจีนที่ใส่ถุงพลาสติกหรือถุงกระดาษมาวางบนกระดาษหนังสือพิมพ์ ก็จะสามารถเก็บเ ม ล็ ดพั น ธ์ุผักบุ้งจีนไว้ทำพั น ธุ์

ประโยชน์อื่นๆ ของผักบุ้ง

นอกจ า กช่วยบำรุงสายต า ยังมีส่วนช่วยในการรักษาอาการสายต าสั้น ต าต้อ ต าฝ้าฟาง ต าแดง และอาการคันต าบ่อยๆ

แหล่งที่มา https://www.baanjomyut.com

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box