Friday, 1 December 2023

มู ลนิธิป่อเต็ กตึ๊ ง มอบเงินพร้อมของใช้ “บร รเท าทุ กข์ผู้ประสบอั ค คี ภั ย” ในพื้นที่กรุงเทพฯ และกาญจนบุรี

เป็นเรื่องน่ายินดียิ่ง ที่มีมูลนิธิมากมายค่อยช่ วยเหลือผู้ประภั ยเรื่อยมา  วันนี้มู ลนิธิป่อเต็ กตึ๊ ง จัดทีมสังคมสงเคร า ะห์ มอบเงินพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคมูลค่ากว่า 5 แสนบาท “บร รเท าทุ กข์” ผู้ประสบอั ค คี ภั ยในพื้นที่กรุงเทพฯ และกาญจนบุรี วันที่ 13 ม.ค.64 มู ลนิธิป่อเต็ กตึ๊ ง โดย นายพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มอบหมายให้นายรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสังคมสงเคร า ะห์ นำทีมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอั ค คี ภั ยร่วมกับมูลนิธิฯ /สมาคมจีนต่างๆ ณ บริเวณถนนปากแพรก ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

โดยมอบเงินช่วยเหลือคนละ 3,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นทั้งรายครอบครัว และรายบุคคล รวมผู้ประ ส บภั ย จำนวน 15 ครอบครัว 37 คน รวมงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยมี นางเบญจวรรณ เปรมประยูร นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี ผู้แทนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมูลนิธิพิทักษ์กาญน์ ร่วมในพิธี

โดยเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 มู ลนิธิป่อเต็ กตึ๊ ง โดย นายพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคร า ะห์ นำทีมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอั ค คี ภั ย ร่วมกับมูลนิธิฯ /สมาคมจีนต่างๆ ภายในชุมชนตลาดศรีดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ โดยมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอั ค คี ภั ยคนละ 3,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นทั้งรายครอบครัว และรายบุคคล ในการนี้ มูลนิธิพุทธสมาคมปทุมรังษี มอบข้าวสารให้ผู้ประ ส บภั ยเพิ่มเติมอีกคนละ 10 ก.ก. รวมผู้ประ ส บภั ย จำนวน 33 ครอบครัว รวม 108 คน รวมงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 400,200 บาท (สี่แสนสองร้อยบาทถ้วน) โดยมีนายนิวัฒน์ ดวงจิโน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดินแดง ร่วมในพิธี รวมงบประมาณการช่วยเหลือผู้ประสบอั ค คี ภั ยทั้ง 2 แห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 540,200 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสองร้อยบาทถ้วน)

“ให้กำลังใจกับตัวเองให้มากๆ บอกกับตัวเองว่าโชคดีที่วันนี้มีความทุ กข์ เพราะเมื่อผ่านพ้ นความทุ กข์ไปได้ ความสุขก็รออยู่เบื้องหน้า ดังนั้นต้องใช้ความทุ กข์สร้างสิ่งมหัศจร ร ย์ให้กับชีวิต”

Facebook Comments Box