เสี่ยโรงสีใจบุญ ยกโกดัง กว่า 50 ไร่ ให้ตั้ง รพ.สนามฟรี

ในวันนี้ ได้มีการรายงานข่าวจ า กจังหวัดลพบุรีว่า นายไตรสิทธิ์ เจริญหิรัญโภคิน หรือเสี่ยเป้ เจ้าของโกดังคลังสินค้ากิจเจริญทรัพย์ ได้ยินดีที่จะมอบโกดัง เพื่อใช้ในการรองรับ เป็น รพ.สนาม สำหรับการรักษาผู้ป่ว ย ในพื้นที่ทั้งหมด กว่า 50 ไร่

ซึ่งโกดังดังกล่าวใช้สำหรับเก็บพืชผลทางการเกษตรที่ว่างการใช้งานอยู่ จำนวน 2 หลัง ขนาดกว้าง 70*30 เมตร โดยทางครอบครัวได้มอบให้ทางจังหวัดลพบุรี ใช้เป็นพื้นที่สำหรับจัดทำเป็น รพ.สนาม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ ายใดๆ เพื่อกั กตัวและรักษ า จ นกว่าสถานก ารณ์การแพ ร่ระบ าดจะสิ้ นสุด

นายไตรสิทธิ์ กล่าวว่า โกดังสินค้าดังกล่าวที่จะใช้เป็น รพ.สนามนั้น ห่างไกลจ า กชุมชน ซึ่งตนได้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.โคกตูม ให้ทำความเข้าใจกับชุมชนคนในพื้นที่แล้วว่าไม่ต้องกังวล เพราะมีระบบสาธารณสุขดูแลอย่างดี

นายไตรสิทธิ์ กล่าวอีกว่า สำหรับการให้ใช้คลังโกดังสินค้ามาเป็น รพ.สนาม เรื่องนี้ถามว่ากลัวหรือไม่ ก็กลัวเหมือนกัน แต่เราไม่ได้อยู่ใกล้ชุมชน เหตุที่เรานำผู้ติ ดเชื้ อ เข้ามารักษ าต ามระบบสาธารณสุข ดีกว่าปล่อยให้คนเหล่านี้อยู่ข้างนอก

ซึ่งไม่รู้ว่าคนที่เดินอยู่ตอนนี้ มีเชื้ อหรือไม่ ตอนนี้เราอย่ ามัวแต่เกี่ ยงกัน เพราะตัวเลขผู้ติ ดเชื้ อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุ กวัน ดังนั้นความจำเป็นในเรื่องการจัดเตรียมสถานที่ใช้เป็น รพ.สนามที่รองรับแต่เนิ่นๆ ดีกว่าจะได้รั กษาได้ทันและสามารถค วบคุ มโ ร คได้

ตอนนี้เราได้เสนอให้ทางจังหวัดได้ใช้สถานที่ ต้องรอว่าผู้ว่าฯลพบุรีและคณะกรรมการจะใช้หรือไม่

หากใช้ก็มีความพร้อมทั้ง 2 อาคารสามารถแบ่งเป็นสัดส่วนชายหญิงได้ แต่สิ่งที่จะต้องเพิ่มเติมคือ เรื่องห้องน้ำ เพราะห้องน้ำที่มีอยู่ไม่เพียงพอ หากสถานการณ์แ พ ร่ร ะบ าดยังคงเพิ่มและขย ายมากจ นโรงพย าบ าลที่มีอยู่รับไม่ไหว ก็พร้อมที่จะยกพื้นที่ให้ใช้ฟรี และกลุ่มสมาคมโรงสีก็พร้อมที่จะสนับสนุน

ตอนนี้เราได้เสนอให้ทางจังหวัดได้ใช้สถานที่ ต้องรอว่าผู้ว่าฯลพบุรีและคณะก ร ร มการจะใช้หรือไม่ หากใช้ก็มีความพร้อมทั้ง 2 อาคารสามารถแบ่งเป็นสัดส่วนชายหญิงได้ แต่สิ่งที่จะต้องเพิ่มเติมคือ เรื่องห้องน้ำ เพราะห้องน้ำที่มีอยู่ไม่เพียงพอ หากสถานการณ์แพ ร่ร ะบ าดยังคงเพิ่มและขย ายมากจ นโรงพย าบ าลที่มีอยู่รับไม่ไหว ก็พร้อมที่จะยกพื้นที่ให้ใช้ฟรี และกลุ่มสมาคมโรงสีก็พร้อมที่จะสนับสนุน”นายไตรสิทธิ์กล่าว

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box