ทำฝายชะลอน้ำ ต ามหลักทฤษฎีในหลวง ร.9

การสร้างฝายชะลอน้ำเป็นการบริหารจัดการน้ำจ า กธรรมชาติที่ทำให้พื้นที่ของเรามีน้ำใช้และให้ประโยชน์ได้มากที่สุด

การสร้างฝายชะลอน้ำเป็นการบริหารจัดการน้ำจ า กธรรมชาติที่ทำให้พื้นที่ของเรามีน้ำใช้และให้ประโยชน์ได้มากที่สุด ฝายมีหลายประเภท ได้แก่ ฝายถาวร ฝายชั่วคราว และฝายกึ่งถาวร

1.ฝายถาวร เป็นฝายคอนกรีตมีความทนทาน แต่ใช้ต้นทุนและแรงงานในการก่อสร้างสูง

2.ฝายชั่วคราว สร้างจ า กวัสดุธรรมชาติ สภาพไม่คงทน ไม่เหมาะกับการใช้งานในระยะย าว

3.ฝายกึ่งถาวร ผสมผสานระหว่างวัสดุต ามธรรมชาติร่วมกับวัสดุก่อสร้าง ทำให้มีความคงทนและสามารถทำเองได้ไม่ย ากเหมาะกับพื้นที่ต้นน้ำที่มีทางน้ำไหลคดเคี้ยวต ามธรรมชาติ และพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง

การทำฝายกึ่งถาวร สร้างด้วยวัสดุจ า กธรรมชาติที่หาได้ง่ายในบริเวณนั้น ได้แก่ ไผ่ ท่อนไม้ กิ่งไม้ และก้อนหิน โดยใช้หินเป็นวัสดุหลักในการเสริมสร้างความแข็งแรงทนทาน

ฝายจะมีอายุการใช้งานได้ย าวนานตั้งแต่ 3-5 ปี การสร้างฝายควรให้มีขนาดความสูงไม่เกิน 80 เซนติเมตร สร้างฝายให้ถี่ และแข็งแรง โดยไล่ระดับลงมาตั้งแต่ต้นน้ำจ นสุดร่องน้ำ นอกจ า กนี้ควรมีทางน้ำล้น (Spillway) เพื่อให้น้ำซึมไหลผ่านกระจายความชุ่มชื้น ช่วยซับน้ำลงดิน ให้สั n ว์น้ำสามารถวางไข่ได้

ประโยชน์ของฝายกึ่งถาวร ได้แก่

1.ชะลอความเร็วของน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง

2.ดักตะกอนหน้าดินที่ไหลลงมาจ า กต้นน้ำ

3.สร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ

4.เป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับเกษตรกร

ทำฝายชะลอน้ำศาสตร์ของพระราชา

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box