ให้ปุ๋ยทางใบแก่พืช ง่ายกว่าปุ๋ยทางดิน

ปุ๋ยหมายถึงวัสดุ หรือสารที่ใส่ลงไปในดินเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้แก่พืชเป็นส่วนใหญ่ ส่วนปุ๋ยทางใบได้เริ่มมีการพัฒนาสู่เกษตรกรมาเรื่อยๆ ปัจจุบันการใช้ปุ๋ยทางใบแพร่หลายมากขึ้น โดยเฉพาะการปลูกผักและผลไม้ ความจำเป็นต่อการใช้ปุ๋ยทางใบนั้น โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้เป็นครั้งคราวเป็นการเสริมการใช้ปุ๋ยทางดิน

หลักเกณฑ์การพิจารณาในการใช้ปุ๋ยทางใบ

1.เมื่อสภาพดินมีปัญหา เช่น ดินเป็นก s ดจัดมีความเป็นด่างสูง ดินมีสภาพของน้ำเค็มที่ท่วมมาถึงในบ างเวลา เมื่อใช้ปุ๋ยทางดินเกิดปัญหาการตรึงธาตุอาหาร ทำให้ได้ประโยชน์จ า กปุ๋ยไม่เต็มที่

2.การใช้ปุ๋ยทางดิน มักมีผลต่อการตกค้างทำให้เสียโอกาสบ างอย่ างไป เช่น ในระยะการออกดอกให้ผล หากมีปุ๋ยไนโตรเจ นตกค้างสูงพืชจะแตกใบอ่อนแทน

3.บ างช่วงพืชอยู่ในวิกฤตข าดธาตุอาหารพืชแสดงอาการข าดให้เห็นการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบจะช่วยแก้ไขอาการข าดของธาตุอาหารได้

4.ในบ างกรณีเมื่อระบบรากพืชถูกทำ ล า ย อาจเ นื่ องจ า กโ s คแ ม ล ง ไ ส้เดือนฝอยหรือความชื้นในดิน ทำให้การใช้ประโยชน์จ า กธาตุอาหารพืชในดินมีข้อจำกัด

5.ธาตุอาหารเสริมหรือจุลธาตุนั้น โดยส่วนใหญ่แล้วหากใส่ทางดินจะมีประสิทธิภาพต่ำกว่าการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบและพืชต้องการธาตุอาหารดังกล่าวในปริมาณไม่มากจึงนิยมพ่นทางใบ

6.พืชบ างชนิดตอบสนองกับปุ๋ยทางใบไม่เท่าเทียมกันพืชใบเลี้ยงคู่หรือพืชใบกว้างจะดูดปุ๋ยเข้าทางใบได้ดีกว่าและมากกว่าพืชใบเลี้ยงเดียวหรือใบแคบเพราะมีพื้นที่ใบมากกว่า

ข้อควรปฏิบัติในการใช้ปุ๋ยทางใบ

1.การใช้ปุ๋ยทางใบต้องฉีดพ่นบ่อย ยิ่งละเอียดมากเท่าใดจะมีโอกาสเข้าสู่ต้นพืชได้ดีมากขึ้นควรผสมสารเสริมประสิทธิภาพ หรือสารเปียกใบ สารจับใบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดเกาะปุ๋ยที่ใบพืชมากยิ่งขึ้น

2.น้ำที่นำมาใช้เป็นตัวละลายปุ๋ยต้องสะอาดพอควรไม่ควรมีตะกอนสภาพน้ำเป็นกลางหรือก s ดอ่อนและต้องเป็นปุ๋ยละลายน้ำได้ดี

3.อัตราส่วนในการผสมของปริมาณปุ๋ยและน้ำต้องไม่เข้มข้นจ นเกินไป อาจจำเป็นต้องทดลองหาอัตราความเข็มข้นที่พอเหมาะในแต่ละพืชและหากอากาศร้อนหรือฤดูแล้งควรใช้ปุ๋ยในอัตราต่ำกว่าปกติ

4.เวลาการฉีดพ่นควรฉีดพ่นในเวลาเย็น เ นื่ องจ า กฉีดพ่นในเวลาเช้า แสงแดดจะทำให้น้ำหรือสารละลายระเหยเร็วกว่าปกติ

รูปของปุ๋ยทางใบแบ่งออกได้ 2 กลุ่ม คือ

1. ปุ๋ยเกล็ดเป็นเกล็ดของแข็งที่ละลายน้ำได้ง่าย

2. ปุ๋ยน้ำเป็นสารละลายของปุ๋ยที่เข้มข้น

ปุ๋ยทางใบ หมายถึง ปุ๋ยที่เป็นสารละลายแล้วพ่นทางใบเพื่อให้ธาตุอาหารแก่พืช การพ่นปุ๋ยทางใบให้แก่พืชเป็นการช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารได้มากขึ้นและเร็วขึ้น  ปัจจุบันปุ๋ยทางใบมี 2 ชนิด คือ

            1. ปุ๋ยเกล็ด คือ ปุ๋ยเคมีชนิดแข็งที่มีสภาพเป็นรูปผลึกของสารประกอบ ผลิตจ า กการนำแม่ปุ๋ยชนิดต่างๆ มาผสมกันให้ได้สูตรที่ต้องการเป็นปุ๋ยที่ละลายน้ำได้

            2. ปุ๋ยน้ำ หรือ ปุ๋ยเหลว คือ ปุ๋ยที่ได้จ า กการละลายแม่ปุ๋ยในน้ำให้ได้สัดส่วนเป็นปุ๋ยสูตรต่างๆ โดยที่แม่ปุ๋ยจะถูกละลายในน้ำหรือสารละลาย หรือแขวนลอยอยู่ในน้ำ วิธีใช้ปุ๋ยเพียงแต่นำมาเจือจางด้วยน้ำในอัตราที่พอเหมาะแล้วนำไปฉีดพ่นพืชได้ทันที

แหล่งที่มา nectec

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box