สศก.ชี้รับจ้ างด้านการเกษตรต้ องมีใบอนุญาต

สศก.ชี้รับจ้ างด้านการเกษตรต้ องมีใบอนุญาต หวังสร้างมาตรฐานลดปัญหาแรงง าน-ผู้จ้ างโก่ งราคา นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักง านเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากการสำรวจแรงง านภาคการเกษตร หากไม่รวมบริการด้านการเกษตร ที่รับจ้ างในแรงง าน มีจำนวนรวมทั้งหมดประมาณ 8 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ ตามจำนวนครัวเรือนเกษตรกรทั่วประเทศ ส่วนจำนวนแรงง านต่างชาติที่เข้ามารับจ้ างทำการเกษตร

มีประมาณ 4 ล้านคน อาทิ เข้ามารับจ้ างทำง านในสวนกล้วยไม้ และประมง เป็นต้น ซึ่งแรงง านเกษตรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลให้จำนวนแรงง านและเกษตรกรมีปริมาณลดลง ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงต้องเพิ่มอาชีพบริการด้านการเกษตรให้อยู่ในระบบอย่างถูกต้อง

โดยเกษตรกรต้องมีการขึ้นทะเบียนตามประเภทการทำเกษตร มีการกำหนดอัตราค่าจ้ างซึ่งคำนวนจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้เกิดมาตรฐาน ป้องกันการโก่ งราคาจากแรงง าน หรือผู้รับจ้ างกรณีแรงง านมีน้อย และไม่มีการก ด ราคาจากผู้จ้ างในกรณีมีแรงง านจำนวนมากอีกด้วย

นายฉันทานนท์ กล่าวว่า นอกจากนี้ อีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้บริการด้านการเกษตรมีอัตราที่ลดลง คือการแพร่ร ะบ าดของส่งผลให้ภาคเกษตรที่ส่วนหนึ่งใช้แรงง านต่างชาติ ไม่สามารถเดินทางเข้ามาทำง านในไทยช่วงนี้ได้

จึงเป็นที่มาของบริการด้านการเกษตรโดยมืออาชีพประจำตำบล อำเภอ ที่มีเกษตรตำบลและอำเภอประจำอยู่ ทั้งนี้ สำหรับแนวโน้มอาชีพบริการด้านการเกษตรเชื่อว่าต้องมีเพิ่มขึ้น เพราะบางขั้นตอนต้องอาศัยคนที่มีความชำนาญ

รัฐจึงพยายามสนับสนุนให้มีการทำการเกษตรแปลงใหญ่ จึงเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องใช้เครื่องจักรการเกษตรมาช่วย ซึ่งอาชีพไถพรวนดิน โดยใช้เครื่องจักรต้องอบรมการใช้เครื่องจักร

อาชีพเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องจักร ต้องอบรมการใช้เครื่องจักรเกี่ยวข้าว อาชีพหว่านปุ๋ยเคมี โดยใช้เครื่องจักร ก็ต้องอบรมการใช้เครื่องพ่นหว่ายปุ๋ย ดังนั้นอาชีพบริการด้านการเกษตรเหล่านี้จึงจำเป็นต้องมีใบอนุญาตในการให้บริการ

“บริการด้านการเกษตรที่ผ่านมาไทยก็มีอยู่แล้ว แต่ไม่มีการทำให้เป็นระบบ อาทิ แรงง านไถนา เกี่ยวข้าว ผสมเทียม แรงง านไถพรวนดิน แรงง านดำนา รับจ้ างเก็บดอกกล้วยไม้และดูแลสวน และแรงง านในเรือประมง เป็นต้น ดังนั้น ทั้งหมดต้องขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง อย่างคนเกี่ยวข้าว ไถนา ให้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร

เจ้าหน้าที่ผสมเทียมสัตว์ ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ ทั้งหมดต้องมีการอบรมให้ถูกต้อง มีใบอนุญาต มีราคากลางเป็นมาตรฐานในการรับจ้ างแต่ละครั้ง เพื่อไม่ให้มีการเอาเปรียบแรงง านหรือเกษตรกร” นายฉันทานนท์ กล่าว

นายฉันทานนท์ กล่าวว่า สำหรับการบริการทางการเกษตร จำแนกกลุ่มการให้บริการทางการเกษตรออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 1บริการเตรียมดิน-ปลูก เช่น บริการเตรียมดิน-ปลูกจำแนกออกเป็นกิจกร รมบริการรถไถ บริการล้าง บ่อปลา และล้างบ่อกุ้ง เป็นต้น

2บริการดูแลรักษา กรณีรถไถที่ให้บริการกำจัดวัชพืชนี้อาจเป็นคันเดียวกับที่ให้บริการในกิจกรร มการเตรียมดิน ดังนั้น การคำนวณมูลค่าบริการของกิจกร รมใดจะต้องคิดเฉพาะมูลค่าและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการให้บริการชนิดนั้นเท่านั้น

3บริการเก็บเกี่ยว-นวด อาทิ กิจกร รมบริการเครื่องเก็บเกี่ยว เครื่องนวดข้าว และบริการลิงเก็บมะพร้าว และ

4บริการหลังเก็บเกี่ยว ประกอบด้วย กิจก รรมบริการรถบรรทุ กผลผลิตเกษตรบริการเก็บรักษาผลผลิต

ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกร ชีวิตที่ไม่เคยทุ กข์ ก็ไม่รู้หรอกว่า “สุข” เป็นยังไง ชีวิตที่ไม่เคยเสี ยใจ คือไม่เคยรักใครอย่างแท้จริง

Facebook Comments Box