Tuesday, 5 December 2023

ว อนให้หน่วยงานช่วย ดอกตี นเป็ด ทำชาวบ้านเดื อดร้ อนหนั ก ปลูกไว้ 2 ข้างทางถนน

ดอกตีนเป็ด ทำชาวบ้านเดื อดร้ อนหนั ก เหม็ นจนเวี ยนหัว ท นไม่ไ หวต้องย้ายห นี ชาวบ้านในหมู่บ้านกว่า 60 ครัวเรือน วอนให้หน่วยงานช่วย เนื่องจากได้รับความเดื อดร้ อนจากกลิ่นของ ต้นตีนเป็ด ที่ปลูกไว้ 2 ข้างทางถนนท่าคลอง-คลองหิน ในพื้นที่หมู่ 6 ระยะทางกว่า 1 กม.จำนวนหลายสิบต้น เนื่องจากเป็นฤดูที่ต้นตีนเป็ด เริ่มผลิดอกบานสะพรั่งพร้อม ๆ กันตลอดแนว ทำให้ส่งกลิ่นเหม็ นฉุ นไปทั่วบริเวณ ชาวบ้านหลายคนมีอาการแ พ้กลิ่น และป่ ว ยด้วยอาการภู มิแ พ้ นอกจากนี้ยังมีชาวบ้านอีกหลายคน ต้องย้ายไปนอนบ้านญาติที่อยู่นอกพื้นที่ เพื่อหนีกลิ่นต้นตีนเป็ด

ชาวบ้านในพื้นที่ บอกว่าหลายคนมีอาการแ พ้กลิ่นของดอกตีนเป็ดอย่ างรุ นแร ง แม้แต่ตนเองไม่เคยแพ้อะไร พอได้กลิ่นต้นตีนเป็ดก็มีอาการแ พ้ โดยกลิ่นจะโช ยหนั กในช่วงเย็นถึงค่ำ จนเมื่อคืนที่ผ่านมา ตนบอกกับลูกสาวว่าท นไม่ไหวแล้วให้ลูกไปส่งที่บ้านญาติในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อห นีกลิ่ นเหม็ นดังกล่าว และต้องไปหาหมอเพราะมีอาการแ พ้กลิ่นของดอกตี นเป็ดอย่ างรุ นแร ง หมอจึงให้ยาแก้แพ้มากิน โดยทุกปีช่วงที่ดอกตี นเป็ดเริ่มบาน จะเจอปั ญห านี้มาตลอด แต่ปีนี้ดอกตี นเป็ ดบานพร้อมกันทุ กต้น ทำให้กลิ่ นรุ นแร งกว่าทุ กปีที่ผ่านมา

สอบถามไปยัง นายบัณฑูร ภูมิภมร นายก อบต.เขาคราม ทราบว่า ต้นตี นเป็ดริมถนนเส้นดังกล่าว อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.กระบี่ เพราะถนนเส้นนี้เป็นถนนโครงการของ อบจ. เมื่อชาวบ้านเดื อดร้ อน ตนกำลังประสานไปยัง อบจ.เพื่อขออนุญาตในการตั ดโค่ นต้นตี นเป็ดดังกล่าวออก

“อุปส ร รค” ที่ผ่านเข้ามา ให้ถือเป็น “บททดสอบ” ถ้า “ความสุข” คือ “คำตอบ” ยิ่งทดสอบ คำตอบยิ่ง “ชัดเจน”

Facebook Comments Box