Friday, 1 December 2023

แนะวิธีเพาะเห็ดโคน หรือเห็ดปลวก จากหัวหน้าหน่วยควบคุมไ ฟป่าที่ดอยสะเก็ด

เป็นเรื่องราวที่น่าชื่นชม หัวหน้าหน่วยควบคุมไ ฟป่าที่ดอยสะเก็ด แนะวิธีเพาะเห็ดโคน หรือเห็ดปลวก ที่เข้าใจผิดมาตลอดว่าเพาะไม่ได้ ต้องใช้วิธีเผ าป่ า แต่ทำได้ง่ายๆ แค่ขุดหลุม หาเศษพืชมากอง ปิดด้วยดินจอมปลวก รดน้ำแล้วรอเวลา

วันที่ 17 พ.ค. ได้รับการเปิดเผยจาก นายกิติศักดิ์ ปานะโปย หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการควบคุมไ ฟป่าเชียงใหม่ และหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชม.9 (ดอยสะเก็ด) อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ว่า เพื่อนได้แนะนำวิธีเพาะเห็ดปลวก หรือเห็ดโคน มี 4 ข้อ ดังนี้

1 ให้ขุ ดหลุมลึก 40 ซม. กว้าง ยาว ตามความพอใจ

2 หาเศษไม้ธรรมชาติ ที่ยังไม่ผ่านการ อบ/แช่น้ำยา หรือสารเคมีทุกชนิด ถ้าได้ขี้เลื่อยก็จะดีมากๆ

3 เมื่อใส่เศษวัสดุดังกล่าวเต็มหลุมแล้ว ให้ฝังกลบด้วยดิน ซึ่งขุ ดมาจากจอมปลวก จ น เต็ม เหนือปากหลุม 20 ซม.

4 รดน้ำให้ชุ่มทุ กๆ 7 วัน หน้าฝนไม่ต้องรดน้ำ ใช้เวลา 8-15 วัน ฃต่อเดือน ก็จะได้ดอกเห็ดโคนตามต้องการ เป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการจุดไฟเผ าป่ าได้ เพราะชาวบ้านเข้าใจผิดมาตลอดว่าต้องเผ าป่ าจึงจะได้เห็ด

“คำแนะนำ ในการเพาะเห็ดโคนเพื่อสร้างร ายได้เสริมให้กับครอบครัว ข้อที่ควรระวังคือ ไม่ควรทำหลุ มใกล้บ้าน เพราะปลวกจะเข้าบ้าน ก่อให้เกิดความเสี ยหาย จะได้ไม่คุ้มเสี ย”

แอดมิน มีอีกวิธีหนึ่ง.. ถ้าเจอจอมปลวกในไร่, สวน, ป่าใกล้บ้าน.. ให้ขุดจอมปลวกเอาจาวออกมา1กิโล.. เอามาบ้านมาผสมกับข้าวสุ ก1กิโล.. ขยำๆใส่น้ำ​ และใส่ดอกเห็ดโคนแก่จัดที่สปอร์สุ กแก่มากๆ1ดอก.. ขยำให้เข้ากันใส่น้ำ10ลิตร​ หมัก7วัน.. แล้วเอาไปราดที่จอมปลวกที่เราขุ ดมา.. และรดน้ำทุ กวัน7วันจะมีเห็ดปลวกโผล่มาให้เราเก็บกินเต็มจอมปลวก..

จงฝากชีวิ ตไว้กับ “สติและปัญญ า” อย่ าฝากไว้กับ “โช คช ะต า ที่มองไ ม่เห็น”

Facebook Comments Box