อนุโมทนาบุญ บริจ าคข้าวสาร 12 ตัน ช่วยชาวบ้าน

อนุโมทนาบุญ ท่านพระอาจารย์ยุทธนา อริโย ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น (สาขาวัดอัมพวัน) ได้ให้บริจ าคข้าวสารเพิ่มเติมรวมแล้วประมาณ  12 ตัน ประมาณ 1,200 ครัวเรือน โดยเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือชุมชนใกล้เคียง ที่ยังต้องการความช่วยเหลือ และได้รับผลกระท บ(รอบใหม่) 

โดยได้รับการดูแลช่วยเหลือจัดระเบียบ จากหน่วยงานต่างๆเช่น กรรมการปกครองเทศบาลตำบลบ้านค้อ, อสม.หมู่บ้าน บ้านเนินทอง ,  บ้านโนนลาน, บ้านซำจาน  บ้านคำบอน และบ้านทรัพย์เจริญฯลฯ

ปล. ข้าวสารนี่ได้รับเมตตามาจากวัดอัมพวัน ตั้งแต่สมัย พระเดชพระคุณพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)จนถึงท่านพระครูปลัดสิทธิวรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน และญาติโยมร่วมนำมาบริจ าคถวายให้กับทางศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน ฯลฯ

” ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้กำลังกายและกำลังใจ อย่าลืมรั กษ าศีล สวดมนต์เจริญสติภาวนากันด้วยน่ะ”   ท่านพระอาจารย์ยุทธนา อริโย ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น   ท่านกล่าวฝากไว้ ขออนุโมทนาสาธุกับทุ กท่าน

ทานคือการให้ สุขใจทั้งผู้รับและผู้ให้

Facebook Comments Box