ผู้ว่าสุพรรณฯ มอบเงินส่วนตัว 1 ล้านบาท เป็นทุนการศึกษ าให้ 3 นักเรียน สอบติดแ พ ทย์ แต่ย ากจน

วันนี้เรามีเรื่องราวดีดีมาฝาก นับว่าเป็นเรื่องราวที่ทำเอาชาวเมืองเหน่ออิ่มเอมหัวใจมากที่สุดอีกเรื่องหนึ่ง เมื่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบเงินส่วนตัว 1 ล้านบาท เป็นทุนการศึกษ าแ ก่นักเรียนโ ร งเรียนกรรณสูตศึกษ าลัย

3 ราย ที่สอบเข้าศึกษ าต่อคณะแ พ ท ยศ าสตร์ โดยที่ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการ จ.สุพรรณบุรี นายนิมิ ต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบทุนการศึกษ าให้แ ก่นักเรียนโ ร งเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จำนวน 3 รายที่สอบเข้าศึกษ าต่อในระดั บอุดมศึกษ าคณะแ พ ท ยศ าสตร์ ได้แก่

1 นายปัณฑิต ลี้วิบูลย์ศิลป์ คณะแ พ ทยศ าสตร์ วิทย าลัยแ พ ทยศ าสตร์พระมงกุฎเกล้า จำนวน 58,000 บาท

2 นางสาวไอศิก า พราหมเกษม คณะแ พ ทย ศ าสตร์ศิริราชพย าบาล มหาวิทย าลัยมหิดล จำนวน 58,000 บาท

3 นางสาวชนิกานต์ ภู่มาลา คณะแ พ ทย ศ าสตรบัณฑิต สถาบันพระบรมราชชนก ศูนย์จ.ราชบุรี จำนวน 59,000 บาทและจะมอบทุนต่อเนื่องในปีการศึกษาที่ 2 -6 ทุนละ 55,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 1 ล้านบาท

โดยเป็นทุนให้เปล่าไม่มีเงื่อนไข เพื่อสนับสนุนนักเรียนของจังหวัดสุพรรณบุรีที่ มีความประพฤติดี และตั้งใจเรียนได้มีโอกาสทางการศึกษ า ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวว่าในฐานะที่มาทำงานที่จังหวัดสุพรรณบุรี ก็ต้องตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน ด้วยการช่วยเหลือชาวจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมอบทุนการศึกษ าเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวขอให้บริห ารจัดการเวลาในการเรียนให้จบการศึกษ าและเมื่อเรียนจบการศึกษ าเป็นแ พ ทย์แล้ว อย่ ามุ่งเน้นการเปิดคลินิกเพื่อหาร ายได้เพียงอย่ างเดียวเพราะเงินไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุ ดในชีวิ ต และขอให้ทำงานรับใช้ตอบแทนบ้านเมือง

ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่ างห าก

Facebook Comments Box