58 ต้นไม้มีค่า ใช้ค้ำประกันเ งิ นกู้จ า กสถาบันการเ งิ นได้

รัฐบ าลเปิดทางให้นำไม้ยืนต้น ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ มาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ เพื่อกู้ยืมเ งิ นจ า กสถาบันการเ งิ นได้ โดยกำหนดว่า จะต้องเป็นต้นไม้ต ามบัญชีท้ายกฎหมายว่า ด้วยสวนป่า จำนวน 58 ชนิด

ซึ่งสามารถนำมาเป็นทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวก และมีโอกาสในการประกอบธุรกิจมากขึ้น สำหรับต้นไม้ที่มีค่าสามารถนำมาค้ำประกันเ งิ นกู้ได้ จำนวน 58 ชนิด ประกอบด้วย

1. สัก 2.พะยูง 3. ชิงชัน 4. กระซิก 5. กระพี้เข าควาย 6. สาธร 7. แดง 8. ประดู่ป่า 9. ประดู่บ้าน 10. มะค่าโมง 11. มะค่าแต้ 12. เคี่ยม 13. เคี่ยมคะนอง 14. เต็ง 15. รัง

16. พะยอม 17. ตะเคียนทอง 18. ตะเคียนหิน 19. ตะเคียนชันต าแมว 20. ไม้สกุลย าง 21. สะเดา 22. สะเดาเทียม 23. ตะกู 24. ยมหิน 25. ยมหอม 26. นางพญาเสือโคร่ง 27. นนทรี 28. สัตบรรณ 29. ตีนเป็ดทะเล 30. พฤกษ์

31. ปีบ 32. ตะแบกนา 33. เสลา 34. อินทนิลน้ำ 35. ตะแบกเลือด 36. นากบุด 37. ไม้สกุลจำปี 38. แคนา 39. กัลปพฤกษ์ 40. ราชพฤกษ์ 41. สุพรรณิการ์ 42. เหลืองปรีดีย าธร 43. มะหาด 44. มะข ามป้อม 45. หว้า

46. จามจุรี 47. พลับพลา 48. กันเกรา 49. กระทังใบใหญ่ 50. หลุมพอ 51. กฤษณา 52. ไม้หอม 53. เทพทาโร 54. ฝาง 55. ไผ่ทุกชนิด 56. ไม้สกุลมะม่วง 57. ไม้สกุลทุเรียน 58. มะข าม

จ า กกรณีที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ โดยกำหนดให้ไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ มาเป็นหลักประกันการกู้ยืมกับสถาบันการเ งิ น เพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการรายย่อย ส่งเสริมให้ปลูกต้นไม้มีค่า เเละช่วยลดภาวะโลกร้อน เมื่อวันที่ 24 ก.ค. ที่ผ่านมา โดย ธ.ก.ส. จะเป็นสถาบันการเ งิ นเเรกที่ดำเนินโครงการธนาคารต้นไม้ และเป็นฝ่ายประเมินราคาให้กับสถาบันการเ งิ นรับต้นไม้เป็นหลักประกัน

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box