Friday, 1 December 2023

เปิดภาพแม่น้ำโขงที่หนองคาย ลดต่ำน่าห่ ว ง ตะไคร่เขียวโผล่ กระท บประมง-กระชังปลา

ในช่วงหน้าแล้งจะมีข่าวเรื่องน้ำไม่เพียงพอต่อการบริโภค แต่ปีนี้น้ำลดเร็วยังไม่เข้าช่วงฤดูแล้ง ก็มีข่าวว่า แม่น้ำโขงที่หนองคายลดลงต่อเนื่อง จนเกิดสันดอนและตะไคร่น้ำขึ้นเขียวเกาะตามโขดหิน โดยเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ทำให้ชาวบ้านจับปลาได้ย ากขึ้น ด้านกระชังปลากระท บ อุดตาข่ายทำปลาข าดอากาศ

เมื่อวันที่ 26 ม.ค.64 ปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคาย วัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคาย กรมทรัพยากรน้ำ วัดได้ 1.44 เมตร ซึ่งปริมาณน้ำโขงลดลงอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยวันละ 0.22 เมตร และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยที่ไม่มีฝนต ก และปริมาณน้ำโขงไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด โดยเฉพาะน้ำโขงบริเวณตำบลเมืองหมี อ.เมืองหนองคาย น้ำโขงได้ลดลงจนเห็นสันดอนและโขดหินในแม่น้ำโขง เกิดตะไคร่น้ำสีเขียวเกาะตามโขดหินอยู่เต็ม น้ำโขงใส และไหลช้า เพราะตามปกติแล้วน้ำโขงจะมีสีขุ่นแดงเป็นสีอิฐ อีกทั้งไหลแรง ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นับเป็นเรื่องใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับแม่น้ำโขงมาก่อน นับตั้งแต่มีการสร้างเขื่อนในประเทศจีน และประเทศลาว ระดับน้ำโขงก็เปลี่ยนแปลงไป กระทบต่อระบบนิเวศในแม่น้ำโขง

ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเมืองหมีได้ออกหาปลาโดยการหว่านแห พบว่าช่วงนี้มีอุปสรรคในการจับปลา น้ำโขงลด โขดหินเกิดขึ้น เมื่อหว่านแหลงไปในน้ำ ก็จะเกิดปัญหาแหติดโขดหิน และจับปลาไม่ค่อยได้ ปลาลดจำนวนลง และจับได้ยากขึ้น ประกอบกับส่งผลกระท บต่อผู้เลี้ยงปลานิลกระชังเช่นกัน เพราะเศษตะไคร่น้ำจะไปเกาะกับกระชังจนคล้ายน้ำนิ่ง ปลาที่เลี้ยงต า ย ได้ง่ายขึ้น โดยชาวบ้านบอกว่าปีนี้น้ำโขงผิดปกติ หลายปีที่ผ่านมาแม้ว่าน้ำโขงจะลดลง แต่ในวันถัดไปก็จะมีน้ำโขงขยับเพิ่มขึ้นเหมือนเป็นการปรับสมดุล แต่ปีนี้ระดับน้ำมีแต่ลดลงอย่างเดียว ดังนั้นน้ำโขงน่าเป็นห่ ว งเป็นอย่างมาก.

บางอย่าง…แค่คิด ก็มีความสุข   บางอย่าง…คิดแล้วสนุก ก็คิดกันไป  บางอย่าง…คิดแล้วทุ กข์ จะคิดทำไม  ทุ กอย่าง…ไม่ได้ขึ้นกับใคร  อยู่ที่ใจเรา…คิดไปเอง

Facebook Comments Box