โรงงานปิ ดตัวลง ทั้งหมด 719 แห่ง คนต ก ง านกว่า 3 หมื่นคน

เป็นเรื่องราวที่ น่ าเศ ร้ าใจ จากกรณีการแพ ร่ ร ะบ าดของ cv-19 ระลอกใหม่ ได้ส่งผลกระท บต่อภาคธุรกิจเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหก ร ร มที่ได้รับผลกระท บอย่างมาก

โดยล่าสุด เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ รายงานข่าวแจ้งว่า ทาง กรมโรงงานอุตสาหก ร ร มได้รายงานปี 2563 มีการแจ้งปิดโรงงานไปทั้งหมด 719 แห่ง คนงาน 29,917 คน เงินลงทุนรวม 41,722.30 ล้านบาท คิดเป็นกำลังเครื่องจักรรวม 679,434 แรงม้า โดยประเภทกิจการที่มีการปิดสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์พลาสติก 64 โรงงาน จำนวนแรงงาน 2,119 คน เงินทุน 1,502 ล้านบาท

รองลงมาคือผลิตภัณฑ์จากพืช62โรงงานแรงงาน 585คนเงินทุน1,771 ล้านบาท,ผลิตภัณฑ์โลหะ58โรงงานแรงงาน1,660 คเงินทุน 1,923 ล้านบาท, อุตสาหก ร ร มอาหาร 2 โรงงานแรงงาน3,500คน เงินทุน10,704ล้านบาทและผลิตภัณฑ์อโลหะ52โรงงานแรงงาน786คน เงินทุน798ล้านบาท ล็ อ กดาวน์ทำโรงงานอาหารปิ ด กิ จ ก าร

และทางด้าน นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหก ร ร มกล่าวว่า ปี2563 ยอดขอตั้งโรงงานใหม่และขยายกิจการอยู่ที่3,324 โรง มูลค่า 325,393.12 ล้านบาท ใช้แรงงาน 187,088 คน อุตสาหก ร ร มอาหารมีจำนวนมากที่สุด

ซึ่งลดลงต่ำกว่าปี2562 ที่มีเพียง200โรง เท่านั้นจากสถานการณ์ที่แตกต่างกันอย่างมาก เทียบกับโรงงานที่ปิดมีแค่ 719 โรง มูลค่า41,722.30 ล้านบาท (ต่ำกว่าปี 2562 ปิดโรงงานไปถึง 1,391 โรง) คนงานห ายไปเพียง 29,9179 คน

“ทำตัว” ให้มีคุณค่ากับ “เวลา” ที่เหลืออยู่ อ ด ท น สู้ “โช ค ช ะต า” อย่ าท้ อถ อย หัด “เดินหน้า” ไม่ใช่มั วแต่ “รอค อย” จะ “ดีมาก” หรือ “ดีน้อย” ก็ขึ้นอยู่กับ “ตัวคุณ”

Facebook Comments Box