น้องออย เด็กหญิงสู้ชีวิ ต ใช้ร้านเพิงสังกะสีเก่า ๆ ตั ดผม หารายได้เลี้ยงพ่อกับน้อง

เปิดเรื่องราวเด็กสู้ชีวิ ต ที่สังคมให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก สำหรับ น้องออย เด็กที่ต้องทำงานแต่เล็กเพื่อดูแลพ่อที่ป่ ว ຍเป็นโ ร คเ ก๊ า และน้องสาวอีก 1 คน คุณพ่อมีอาชี พเป็นช่างรับจ้างตั ดผม แต่ในระยะหลัง ๆ นั้น

พอเริ่มมีอาการช าที่มือ เป็นระยะจ นไม่สามารถตั ดผมให้ลูกค้าได้ในบ างครั้งน้องออยต้องออกมาช่วยพ่อตั ดผมให้ลูกค้าต่อ หลังจ า กพ่อตั ดไม่ไหว รายได้ของครอบครัวนั้นมาจ า กร้านตั ดผมและไม่เพียงพอต่อรายจ่าย

ของคนทั้งครอบครัวทั้งหมด น้องออยจึงเริ่มหารายได้พิเ ศ ษตั้งแต่ตอนเรียนอยู่สมัยมัธยมต้นทั้งนี้น้องออยไม่มีบ้านหรือที่ดิน แต่มีผู้ใจบุญเอื้อเฟื้อที่อยู่เล็กๆ โดยทุ บกำแพงรั้วให้ครอบครัวน้องออยซึ่งมี 3 ชีวิ ต

มีคุณพ่อ น้องออย และน้องสาวได้อยู่อาศัย โดยญ าติๆของน้องออยได้ช่วยซื้อสั งกะสีและเ ศ ษเ ห ล็ กที่เหลือมาให้ และคนในหมู่บ้านก็ได้ช่วยเหลือน้องออยบ้าง น้องออยเปิดใจว่าวัน ๆ รายได้ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไร

ได้เพียงวันละ 100-200 พอซื้อข้าวประทั งชีวิ ต ทั้งนี้หน่วยงานรับจ้าง ที่ร้านค้าแถวบ้าน ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์และช่วงปิดภาคเรียน ได้จ้างน้องออยไปช่วยบ้างเป็นบ างครั้งบ างคราวเนื่องจ า กอาก ารป่ ว ຍของพ่อ

ทำให้น้องออยต้องข าดเรียนอยู่บ่อย ๆ เพื่อไปดูแลพ่อ น้องออยมีความใ ฝ่ฝั นอย ากจะเป็นครูย ามที่ท้อแท้บอกกับตัวเองคอยย้ำเตือนเสมอว่าน่าจะยังมีความหวังอยู่ เราจะผ่านมันไปให้ได้

ต้องดูแลพ่อกับน้องให้ได้ไปตลอด

คำว่าสำเร็จในชี วิ ตไม่ใช่วันรับปริญญา แต่เป็นวันที่มีปัญญาหาเลี้ยงพ่อและแม่ได้

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box