การสกัดน้ำส้มควันไม้ ประโยชน์ต่อการเกษตรอย่างยิ่ง

การทำน้ำส้มควันไม้

น้ำส้มควันไม้ เป็นของเหลวสีน้ำต าลใส มีกลิ่นควันไม้ได้มาจ า กการควบแน่นของควันที่เกิดจ า กการผลิตถ่านไม้ช่วงที่ไม้กำลังจะเปลี่ยนเป็นถ่านถ่ายเทความร้อนจ า กปล่องดักควันสู่อากาศ รอบปล่องดักควันความชื้นในควันจะควบแน่นเป็นหยดน้ำส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นก s ดอะซิติก

มีความเป็นกรดต่ำ มีสีน้ำต าลแกมแดง นำน้ำส้มควันไม้ที่ได้ทิ้งไว้ในภาชนะพลาสติกประมาณ 3 เดือน ในที่ร่มไม่สั่นสะเทือนเพื่อให้น้ำส้มควันไม้ที่ได้ตกตะกอนและแยกตัวเป็น 3 ชั้น

คือน้ำมันเบ า(ลอยอยู่ผิวน้ำ)น้ำส้มไม้และน้ำมันทาร์ (ตกตะกอนอยู่ด้านล่าง) แยกน้ำส้มควันไม้มาใช้ประโยชน์ต่อไป

วัสดุอุปกรณ์

1.อิฐ 50 ก้อน

2.ถังน้ำมัน200ลิตร 1 ถัง

3.ไม้ไผ่ย าว8เมตร พร้อมเจาะรู จำนวน 1 ลำ

4.ความกว้าง1.75เมตร ย า ว 1.15เมตร สูง 60 ซม.

ประโยชน์น้ำส้มควันไม้

น้ำส้มควันไม้มีสารประกอบต่างๆ มากมาย เมื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรจะมีคุณสมบัติ เช่น เป็นสารปรับปรุงดินสารป้องกันกำจัดศั ต รูพืชและสารเร่งการเติบโตของพืช

นอกจ า กนี้มีการนำน้ำส้มควันไม้ ไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม เช่น ใช้ผลิตสารดับกลิ่นตัว ผลิตสารปรับผิวนุ่มใช้ผลิตย ารักษาโ s คผิวหนัง เป็นต้น เ นื่ องจ า กน้ำส้มควันไม้มีความเป็นก s ดสูง ดังนั้นก่อนที่จะนำไปใช้ควรจะนำมาเจือจางให้เกิดสภาวะที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์ของการทำน้ำส้มควันไม้

1.เพื่อเป็นการจัดการเศษไม้ให้เกิดประโยชน์

2.ส่งเสริมให้ใช้ถ่านแทนก๊าซหุงต้ม

3.แนะนำส่งเสริมน้ำส้มควันไม้เพื่อเป็นผลพลอยได้จ า กการตัดกิ่งไม้

ด้านครัวเรือน

1.น้ำส้มควันไม้ 100% ใช้รักษาแ ผ ลสด

2.น้ำส้มควันไม้ 20 เท่า ทำล า ยปลวกและม ด

3.น้ำส้มควันไม้ 50 เท่าป้องกับปลวก มด และแ ม ล งต่างๆ

4.น้ำส้มควันไม้ 100 เท่า และ 200 เท่า และลดกลิ่นและแ ม ล งผสมผงถ่านใช้ย่อยและป้องกันโ s คท้องเสีย ปรับปรุงคุณภาพเ นื้ อสั n ว์ให้ใหญ่และแดงเพิ่มปริมาณวิต ามิน

ด้านการเกษตร

1.ผสมน้ำ 20 เท่า พ่นลงดินทำล า ยจุ ลิ น ท รี ย์ที่มีประโยชน์

2.ผสมน้ำ 50 เท่า กำจัดจุ ลิ นท  รีย์ที่ทำ ล า ยพืช

3.ผสมน้ำ 200 เท่าฉีดพ่นใบไม้ขับไล่แ ม ล งและป้องกันเ ชื้ อs า

ด้านอุตสาหกรรมครัวเรือน

1.ใช้ผลิตสารดับกลิ่น,สารปรับผิวนุ่ม,ทำให้เ นื้ อนิ่ม

2.ใช้ย้อมผ้า

3.ป้องกันเ นื้ อไม้จ า กเ ชื้ อ s าและแ ม ล ง

4.เป็นย ารักษาโ s คผิวห นั งเ ชื้ อไทฟอยด์

5.เสริมภูมิต้านทานฮ อ ร์โ ม นทางเ w ศ

6.น้ำส้มควันไม้ที่ผ่านกระบวนการกลั่นแล้วนำไปใช้กระบวนการอาหาร เช่น หยด รม เคลือบหรือเติมแ ผ ลสด แ ผ ลไฟไหม้ น้ำร้อนรวก บรรเทาอาการเ จ็ บป ว ดต่าง ๆ

วีธีการเผา

1.เตรียมไม้ที่ต้องการจะเ w า

2.ใส่ไม้ลงถัง 200 ลิตร ประมาณ 80 ก.ก.

3.จัดเรียงไม้ในถังให้พอดี

ลักษณะของไม้ในถังแบบแนวตั้ง

4.จุดไฟที่ฐานของถัง

5.จ นเกิดควันที่ตัวถัง

6.นำฝาถังที่เตรียมใว้มาปิดให้สนิท

7.นำท่อไม้ไผ่ที่เตรียมไว้วางสวมต่อท่อที่ออกจ า กถัง

8.หาวัสดุมารองรับน้ำส้มควันไม้

ลักษณะของไม้ที่เจาะ

ถ้าต้องการปริมาณเพิ่มขึ้นให้ใช้ผ้าพันรอบด้านบนแล้วหยดน้ำให้ท่อเย็นตลอดเวลาโดยเริ่มเก็บน้ำส้มที่อุณหภูมิปากปล่อง 80 องศา และหยุดเก็บที่ 150 องศา โดยอุณหภูมิดังกล่าวจะใช้เวลาเ w า 10 ชม.ได้ถ่าน 15 ก.ก ได้น้ำส้มควันไม้ 2 ลิตร

ข้อควรระวังในการ ใช้น้ำส้มควันไม้

1.ก่อนนำน้ำส้มควันไม้ไปใช้ต้องทิ้งไว้จ า กการกักเก็บก่อนอย่ างน้อย 3 เดือน

2.เนื่องจ า กน้ำส้มควันไม้มีความเป็นก s ดสูงควรระวังอย่าให้เข้าต าอาจทำให้ต าบ อ ดได้

3.น้ำส้มควันไม้ไม่ใช่ปุ๋ยแต่เป็นตัวเร่งปฎิกิริย า ดังนั้นการนำไปใช้ทางการเกษตรจะเป็นตัวเสริมประสิทธิภาพให้กับพืชแต่ไม่สามารถใช้แทนปุ๋ยได้

4.การใช้เพื่อกำจัดเ ชื้ อจุ ลิ น ท รีย์และแ ม ล งในดินควรทำก่อนเพาะปลูกอย่ างน้อย 10 วัน

5.การนำน้ำส้มควันไม้ไปใช้ต้องผสมน้ำให้เจือจางต ามความเหมาะสมที่จะนำไปใช้

6.การฉีดพ่นน้ำส้มควันไม้ เพื่อให้ดอกติดผลควรพ่นก่อนที่ดอกจะบ าน หากฉีดพ่นหลังจ า กดอกบ านแ ม ล งจะไม่เข้ามาผสมเกสร เพราะกลิ่นฉุ นของน้ำส้มควันไม้และดอกจะร่วงง่าย

ผลดีที่จะได้กับดินมีดังนี้

1.ความเสียหายที่เกิดจ า กแ ม ล งและโ s คในดินลดลง

2.น้ำส้มไม้เพิ่มประสิทธิภาพให้ปุ๋ยโดยทำให้ง่ายต่อการดูดซึมของพืช

3.น้ำส้มไม้ลดความเสียหายอันเกิดจ า กความเค็ม

4.ควรจะใช้ร่วมกับอย่ างอื่น เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ในการปรับคุณภาพของดินในระยะย าว

การทำน้ำส้มควันไม้ให้บริสุทธิ์

น้ำส้มควันไม้ที่ได้จ า กการดักเก็บจะไม่นำไปใช้ประโยชน์ทันที เ นื่ องจ า กการเปลี่ยนจ า กไม้เป็นถ่านไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งเต าดังนั้นควันที่เกิดขึ้นจึงเป็นควันที่ผสมกันระหว่างควันที่อุณหภูมิต่ำและสูง

ดังนั้นจะมีน้ำมันดินและสารระเหยง่ายปนออกมาด้วยน้ำมันดินที่ละลายน้ำไม่ได้จะนำไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรไม่ได้เพราะจะไปปิดปากใบของพืชและเกาะติดรากพืชทำให้พืชเติบโตช้า

นอกจ า กนั้นหากเทลงพื้นดินจะทำให้ดินแข็งเป็นดานรากพืชไม่สามารถไชลงดินได้ ดังนั้นเมื่อเก็บน้ำส้มควันไม้แล้วต้องทิ้งช่วงและมีการทำให้น้ำส้มควันไม้บริสุทธิ์ก่อนนำไปใช้โดยนำถ่านล้างน้ำให้สะอาดต ากให้แห้งบดเป็นผง (อัตราส่วนน้ำส้มควันไม้ 100 ลิตร/ผงถ่านบด 5 กก.)

กวนให้เข้ากัน ทิ้งไว้ 45 วัน ใส่ภาชนะทิ้งไว้อีก 45 วันให้ตกตะกอนซึ่งก็คือน้ำส้มควันไม้ที่จะนำไปใช้นั้นเองส่วนชั้นล่างสุดนั้นเป็นของเหลวข้นสีดำเราสามารถนำไปกำจัดปลวกได้

การเก็บรักษาน้ำส้มควันไม้

การเก็บรักษาน้ำส้มควันไม้ต้องเก็บในที่เย็นร่มหรือเก็บไว้ในภาชนะทึบแสงและไม่มีสิ่งรบกวนหากเก็บไว้ที่โล่งแจ้งน้ำส้มควันไม้จะทำปฏิกิริย ากับอากาศ

และรังสีอันตราไวโอเลตในแสงอาทิตย์กลายเป็นน้ำมันดินซึ่งในน้ำมันดินและหากนำไปใช้กับพืชน้ำมันจะจับกับใบไม้ ทำให้ต้นไม้ไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ดี

ลองทำดูครับสกัดน้ำส้มควันไม้เพื่อใช้งาน มีประโยชน์ต่อเกษตรกรอย่างยิ่ง

แหล่งที่มา sites google

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box