ไม่ต้องรอถึง 30 ปี ไม้เศษรฐกิจ กระถินเทพา ปลูกง่าย โตไวมาก 2-5 ปี ก็ใช้งานได้

กระถินเทพา (Acaacia mangium willd) จัดเป็นไม้โตเร็วที่อยู่ในพืชตระกูลถั่ว มีถิ่นกำเนิดที่ประเทศปาปัวนิวกินี ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย สามารถเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ชื้น ฝนตกชุก มีความทนต่อความแห้งแล้งได้ดี ไม่ชอบอากาศหนาวประเทศไทยมีปลูกมากในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในภาคอีสาน เหนือ กลางและภาคใต้ ที่เป็นสวนป่าต ามจังหวัดต่างๆ

ลักษณะของต้น

1.ลำต้น ลำต้นกลม ย าว เมื่อโตเต็มที่มีความสูงได้มากกว่า 30 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางกว่า 40 เซนติเมตร

2.เปลือกมีสีเทาหรือเทาสีน้ำต าล ผิวเปลือกหย าบ ขรุขระ เป็นสะเก็ด เป็นแผ่น เปลือกค่อนข้างหนา

3.กิ่ง มีลักษณะแตกเป็นทรงพุ่ม ไม่แตกแขนงมาก กิ่งมีขนาดเล็ก กิ่งอ่อนมีสีเขียวออกเทา

4.ใบ เป็นใบเดี่ยวสีเขียวแก่

5.ดอก เป็นลักษณะทรงกระบอกแบบหางกระรอก สีข าวออกครีม

6.ฝัก มีลักษณะบิดไปมาสีเขียวอ่อน เขียวแก่ และสีน้ำต ามต ามอายุฝัก

7.เ ม ล็ ด มีลักษณะสีดำ แบน เรียงต ามความย าวของฝัก

8. เ นื้ อไม้ ส่วนของกระพี้มีสีเหลืองหรือครีมแก่ (เ นื้ อไม้ด้านนอกที่ลำเรียงน้ำ และเก็บสะสมอาหาร) ส่วนแก่นไม้มีสีน้ำต าลหรือน้ำต าลเข้มจ นถึงดำต ามอายุของต้นไม้

ป่ากระถินเทพา

ลักษณะเด่นของกระถินเทพา

1. จัดเป็นไม้โตเร็ว มีระยะเวลาการปลูกสั้น สามารถตัดต้นข ายได้ตั้งแต่อายุ 2-5 ปี ขึ้นไป

2. สามารถขึ้น และเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินที่ไม่อุดมสมบูรณ์ เช่น ดินลูกรัง ดินทราย และทนต่อสภาพความแห้งแล้งได้ดี

3. ทนต่อสภาพดินที่มีความเป็นกรด ดินเค็ม ได้ดี

4. ลำต้นตรง กิ่งแขนงเล็ก และน้อย

5. เ นื้ อไม้สวยงาม โดยเฉพาะเมื่ออายุไม้นานหลายปี

6. สามารถปลูกเสริมต ามแนวคันนา หัวไร่ ท้ายไร่ ได้ โดยไม่ทำให้ดินแห้งเสีย เ นื่ องจ า กเป็นพืชตระกูลถั่ว

7. เมื่อตัดต้นจะไม่มีการแตกหน่อ แ n งกอใหม่ ทำให้กำจัดตอได้ง่าย

กระถินเทพา 2-5 ปี

กระถินเทพามากกว่า5 ปี

การเพาะขย ายพั น ธุ์

1.การเพาะขย ายพั น ธุ์กระถินเทพานิยมใช้วิธีการเพาะเ ม ล็ ดเท่านั้น

2.ให้เลือกเ ม ล็ ดจ า กต้นพั น ธุ์ที่มีลักษณะลำต้นตรง มีกิ่งน้อย ใบดก เจริญเติบโตเร็ว และไม่เป็นโ ร ค

3.การเพาะอาจใช้กะบะพลาสติกเพาะเ ม ล็ ดแล้วค่อยย้ ายกล้าอ่อนใส่ถุงเพาะพลาสติกดำอีกทีหรือใช้วิธีการเพาะเ ม ล็ ดใส่ถุงพลาสติกดำเลยก็ได้

4.หลังจ า กใส่เ ม ล็ ดในกะบะหรือถุงเพาะเสร็จ ให้ทำการรดน้ำทุกวัน วันละ 1-2 ครั้ง ช่วงเช้า-เย็น ดูแล และให้น้ำจ นต้นกล้ามีความสูงประมาณ 30 เซนติเมตร ก็จะสามารถนำปลูกในแปลงได้

ต้นกล้ากระถินเทพา

การเตรียมแปลงปลูก

1. ไถดะเพื่อกำจัดวั ช พื ช และต ากดินนาน 14 วัน ก่อนปลูก

2. ควรกำจัดวั ช พื ชในแปลงให้หมด โดยเฉพาะหญ้าวั ช พื ชในระยะก่อนออกดอก

3. วางแนวการปลูกด้วยเชือก พร้อมขุดหลุมปลูกในระยะที่กำหนด

ขั้นตอนการปลูก

1. การปลูกกระถินเทพานิยมปลูกด้วยต้นกล้าที่ได้จ า กการเพาะเ ม ล็ ด

2. ควรปลูกในช่วงฤดูฝน ช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ไม่ควรปลูกหลังฤดูฝนช่วงหลังเดือนตุลาคมไปแล้ว เพราะโอกาสที่ต้นกล้าจะปลูกติด และตั้งตัวให้รอดในช่วงฤดูแล้งของปีถัดไปได้ย าก

3. ปลูกได้ในระยะตั้งแต่ 2×1 เมตร จ นถึงระยะ 4×4 เมตร หรือมากกว่า โดยมากปลูกในระยะ 2×1 – 3×3 เมตร เพื่อตัดเมื่ออายุไม้ 2-4 ปี ส่วนการปลูกในระยะตั้งแต่ 4×4 เมตร ขึ้นไป เป็นระยะปลูกที่เหมาะสำหรับการตัดฟันเมืออายุตั้งแต่4-5 ปี ขึ้นไป สำหรับตัดส่งโรงงานแปรรูปไม้โดยเฉพาะ

การดูแลรักษา

1. การปลูกในช่วงแรกบ างวันอาจฝนไม่ตก อาจจำเป็นต้องให้น้ำบ้างหากฝนทิ้งช่วงนานจ นหน้าดินแห้ง แต่โดยส่วนมากการปลูกในฤดูฝนจะทำให้กล้ากระถินเทพาสามารถรอด และเติบโตเกือบทุกต้น โดยหลังจ า กที่ต้นกล้าผ่านหน้าแล้งไปแล้วต้นกล้าจะอาศัยน้ำฝน และความชื้นในดินก็สามารถเติบโตได้ โดยไม่จำเป็นต้องให้น้ำอีก

2. การใส่ปุ๋ย ควรใส่ปุ๋ยร่วมด้วยกับการไถพรวนหน้าดิน อย่ างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3. โดยทั่วไปกระถินเทพาจะมีลักษณะกิ่งเล็ก และจะทิ้งกิ่งเองต ามธรรมชาติ การตัดแต่งกิ่งอาจตัดแต่งกิ่งสำหรับต้นที่แตกกิ่งยื่นออกจ า กทรงพุ่มมากเท่านั้น

การตัดไม้

1. อายุตั้งแต่ 2-5 ปี ขึ้นไป ตัดส่งโรงงานเ ยื่ อกระดาษ ตัดข ายต้นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

2. อายุตั้งแต่ 5 ปี หรือน้อยกว่าหากมีแก่นไม้ สามารถตัดส่งโรงงานแปรรูปไม้

ราคาไม้กระถินเทพา

1. ราคาขึ้นอยู่กับขนาด อายุ และเ นื้ อไม้

2. ไม้อายุน้อย ข ายเป็นต้นเพื่อนำมาใช้ประโยชน์เอง ราคาหลัก 100-300 บ าท

3. ไม้อายุน้อย ข ายให้โรงงานกระดาษ ราคาเป็นตัน ตันละประมาณ 1000-2000 บ าท ขึ้นอยู่กับหน้าไม้

4. ไม้อายุมากหลายปี เ นื้ อไม้มีสีน้ำต าลเข้ม ตัดส่งโรงเลื่อย โรงงานแปรรูปไม้ ข ายเป็นลูกบ าศก์หรือต้น ต้นละประมาณ 3000-10000 บ าท ขึ้นกับขนาดลำต้น

ไม่ต้องรอถึง 30 ปี ไม้เศษรฐกิจ กระถินเทพา ปลูกง่าย โตไวมาก

แหล่งที่มา puechkaset

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box