ร่วมสร้างกุศลวันมาฆบูชา ขอ1แชร์1สะพานบุญ ช่วยไ ถ่ชีวิตแม่โ คท้อง 4 ชีวิต

บอกบุญวันมาฆบูชา ขอ1แชร์1สะพานบุญ เคส221 ช่วยแม่โ คท้อง 4 ชีวิต  ก่อนถูกเชื อด ร่วมสร้างกุศลกองบุญล่ะ9บาท หรือตามกำลังมีมากทำมากมีน้อยทำน้อย ล้วนเป็นกุศลอันดีงาม

สามารถร่วมบุญได้ที่

ธ.กรุงเทพ  เลขที่บัญชี 501-0197084

ชื่อบัญชี วัดอินทาราม  โทร 0851758159 ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

เขาคิดค่าตัว 25,000 บาท   กำหนดไถ่ชีวิต 26 กพ 64 เวลา 17.09 น. ในการนี้เราได้ทำการจองแล้วหากยอดเกิน จะนำมาช่วย เคส 222 ต่อไป และนำมาซื้อหญ้า ขยายที่ดินเขตอภั ยท าน สาธุๆ

เนื่องจากหลายเคสที่ผ่านมา ยังมีวัวท้อง หลายชีวิต รอความต าย มาพร ากจ ากกัน เพราะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ ต่างได้รับผลกร ะท บ ซึ่งวัวแม่ลูกนี้ เจ้าของข ายเพราะความจ นบั งคั บ จำต้องข าย ซึ่งเป็นก ร ร มที่ไม่อาจจะหลี กห นีได้ ดังนั้นทางคณะจึงขอไ ถ่ถ อนชีวิตโค ก ระบื อ ซึ่งได้จองแล้วจากโร งฆ่ าสั ตว์ บางส่วนโดยเลือกเป็นเคสตามแต่ บุญกุศลนำพา หากยอดเกิน ขอพิจารณาช่วยตัวอื่นๆ ที่มีชะตาก ร ร ม เดียวกัน ยังมี หลายชีวิต ที่รอการช่วยเหลือและขยายที่ดินเขตอ ภั ยท าน ซื้อหญ้า ต่อไป

เชื่อกันว่า ชีวิตที่จะรุ่งเรืองทันตาเห็น จะต้องทำบุญ ไถ่ชีวิต ปล่อยโค-กร ะบื อท้อง เพราะด้วยอนิสงส์ไ ถ่สัตว์ใหญ่ เขายังตั้งท้องอยู่ จิตเขาจะได้ไม่อ าต ฆ าต ส่งผลให้เกิดอานิจสงส์ ช่วยส่งผลบุญให้ ก ร ร ม จากการทำแท้ งจ ากหนั กเป็นเบาได้ ไถ่ชีวิตโค ก ระ บื อ นี่คือธารน้ำใจที่หลั่งไหล เหนือกว่าสิ่งอื่นใดคือ การเป็น”ผู้ ให้” ที่ยิ่งใหญ่ คือ การชั กชวนมนุษย์สำนึกในชีวิตที่เกิดมาเพื่อชดใช้ก ร ร ม แต่ชาติปางก่อน ด้วยการใช้แรงงานมิใช่เกิดมาเพื่อ “ถู ก ฆ่ า” อันเป็นกงก ร ร ม กงเกวียน ที่หมุนเวียนไม่รู้จบ”. ไถ่ชีวิตโค กระบือ ให้ชีวิตเขาได้มีชีวิตอยู่ร อดปล อดภั ย จากโ ร ง ฆ่ าสั ตว์ สาธุ

โดยเมื่อช่วยชีวิตไ ถ่ โค กร ะบื อ ออกมาเเล้ว จะทำพิธีมอบ ณ วัดอินทาราม และจะส่งไปเลี้ยง ณ ค อกอ ภั ย ท านวัดอินทารามที่จังหวัดสุรินทร์ โดยมี รศ.ดร.วาสนา แก้วหล้า เป็นผู้ดูแลและนำแจ กจ่ายเกษตรกร โดยทำสัญญาว่าจะไ ม่ ฆ่ าโดยในปัจจุบัน ได้ช่วยชีวิตมาทั้งหมด  435 ชีวิต แล้ว เมื่อวัวต ายก็จะนำไปฝัง ทำพิธีให้ จะไม่มีการข ายเอาเนื้ อ ขออนุโมทนาบุญ  สาธุ วันหนึ่ง……คุณก็จะกลายเป็นประส บการณ์และความทรงจำของใครบางคน ดังนั้น…จงทำดีต่อผู้คนเสมอในขณะที่คุณยังมีโอกาส

Facebook Comments Box