เปิดสิ่งของ 10 อย่ าง ที่มีประโยชน์ต่อพระสงฆ์ ถวายแล้วได้บุญหนักอ านิส งส์แ ร งกล้า

ถวายสังฆทาน ต ามหลักความจริงแล้วในเรื่องของการทำบุญเราสามารถใส่บ าตรทำบุญอะไรก็ได้แต่ถ้าอย ากให้มีอ านิส งส์เพิ่มมากขึ้น ควรถวายสังฆทานในสิ่งที่ดีสิ่งที่มีประโยชน์ต่อพระสงฆ์

ไม่ต้องซื้อสังฆทานสำเร็จรูป (ถังเหลือง) ที่เห็นวางข ายกันอยู่ทั่วไป เพราะพบว่ากว่า 50 % เป็นของที่ไม่มีคุณภาพใช้งานจริงไม่ได้ ดังนั้นทีมงานจึงคัดเลือกสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อพระสงฆ์ มาฝากเพื่อนๆกัน

อันดั บที่ 1

อุปกรณ์ประเภทเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน เนื่องจ า กในปัจจุบันนี้พระสงฆ์ส่วนใหญ่มีโอกาสได้ไปศึกษ าธรรมะ ได้ศึกษ าพระธรรม จึงจำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ในเรื่องของการเรียนโดยเฉพาะหนังสือนักธรรม หนังสือสวดมนต์ หนังสือบ าลี สมุด อุปกรณ์ต่างๆเพราะจะต้องใช้ในเรื่องของการศึกษ าพระธรรม

อันดั บที่ 2

อุปกรณ์สำหรับโ ก นผม ควรเลือกที่มีคุณภาพที่ดี สามารถโ ก นได้เ ก ลี้ ย งเ ก ลาเพื่อให้พระสงฆ์นั้นใช้ในการปรุงผม หนวด เครา ได้อย่ างสะดวกและป ล อ ดภั ยที่สุด

อันดั บที่ 3

ผ้าเหลือง ผ้าไตรจีวร แม้จะเป็นสิ่งที่พบเห็นในชุดสังฆทานบ่อยนะ แต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นของที่ไม่ได้ขนาดไม่ได้สั ดส่วนที่ดี ไม่ได้คุณภาพ ดังนั้นแล้วหากผู้ที่จะถวายสังฆทาน ควรเลือกให้เหมาะสม อย่ างเช่น

ผ้าไตรจีวรที่ทำจ า กผ้ามัสลิน เพราะเ นื้ อผ้านี้จะเหมาะสมในเรื่องของสภาพอากาศบ้านเรามากอาก าศร้ อ นชื้นเ นื้ อผ้านี้จะเหมาะที่สุด

อันดั บที่ 4

หนังสือธรรมะ ส า รคดี นิตยส าร หรือหนังสือที่ให้ความรู้อื่น ๆ หากไม่สะดวกนำสิ่งของเหล่านี้มาถวายที่วัดสามารถสมัครสมาชิกรายปี หรือสั่งซื้อหนังสือจ า กสำนักพิมพ์เพื่อให้ส่งตรงถึงวัดเลยก็ได้

อันดั บที่ 5

รองเท้า แบบของรองเท้าที่นำมาถวายนั้น ควรดูต ามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่อาจลองสังเกตดูก็ได้ว่า แต่เดิมพระสงฆ์ที่วัดแห่งนั้นสวมใส่รองเท้าแบบใด

อันดั บที่ 6

ย ารักษ าโ รค  ควรถวายของดี มีคุณภาพ และเป็นย าสามั ญทั่ว ๆ ไป ที่ใช้กันในชีวิ ตประจำวัน

อันดั บที่ 7

ผ้าขนหนู ควรเลือกผ้าขนหนูเ นื้ อดี สีสุภาพ ไม่ควรมีล ว ดลายฉู ดฉ าด และไม่จำเป็นต้องมีสีเหลืองแต่อย่ างใด

อันดั บที่ 8

เครื่องใช้ไ ฟฟ้าและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในยุคโลกหมุนต ามเทคโนโลยี วัดต่าง ๆ จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการศึกษ าและเผยแ ผ่พระพุทธศ าสนา ซึ่งยังมีหลายวัดที่ยังข าดแ คล น อุปกรณ์เหล่านี้อีกเป็นจำนวนมาก

อันดั บที่ 9

ผลิตภัณฑ์และชุดอุปกรณ์ทำความสะอาด เช่น น้ำย าล้างห้องน้ำ น้ำย าล้างจาน ไม้กวาด และไม้ถูพื้น

อันดั บที่ 10

แชมพูสระผม เนื่องจ า กพระสงฆ์จะต้องใช้แชมพูในการล้างหนังศีรษะก่อนการป ล งผมดังนั้นแล้วชมพูถึงว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่ างยิ่ง อีกทั้งในบ างครั้งพระสงฆ์อาจจะทำกิจนิมนต์นอกวัดอาจจะโดนฝุ่น โดนควัน ซึ่งจะเป็นเ หตุ ทำให้หนังศรีษะเกิดเป็นเ ชื้ อร าก็ได้ เราควรที่จะถวายแชมพูสระผม

ที่จะช่วยให้พระสงฆ์นั้นไม่เป็นโ รค ผิวห นั งทางศีรษะอย่ างไรก็ต ามผลบุญได้เกิดขึ้นแน่ หากเราถวายด้วยใจจริงๆ นอกจ า กนี้การบริจ าคเ งิ นให้กับโ รง พย าบ าลสงฆ์

เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุที่อาพ าธก็ได้อ านิส งส์แ ร งเช่นกัน สุดท้ายนี้ฝากช่วยแชร์ต่อขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีจิตเป็นกุศลนะคะ บุญรักษ า เทวดาคุ้มครองนะคะ

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box