ชื่นชม หนุ่มข้าราชการทหาร แบ่งเงินเดือนตัวเอง มาซื้อของแจกชาวบ้าน

เป็นเรื่องราวน่าประทับใจ วันนี้เรามีภาพของข้าราชการทหารน้ำดี ที่คอยแบ่งเงินส่วนตัว มาซื้อของบริจ าค และคอยขับรถซ าเ ล้ งเอาของเหล่านั้นไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านเสมอ

โดยโลกออนไลน์ต่างเเชร์ข้อความว่า “จากมุมเล็ก ๆ ที่ทำให้สังคมเราน่าอยู่ขึ้นส.ท.คมสันต์ ขยันชุมนุม ลูกชาวนาถิ่นอีส าน ที่มุ่งมั่นด้วยความเด็ดเดี่ยวมาสอบแข่งขันเข้าเป็นทหารมห า ดเล็กฯ จนสำเร็จหลังจากว่างเว้นจากภารกิจ สิ่งที่ทำมาตลอดคือ แบ่งทุนทรัพย์ส่วนตัวที่เ จี ย ดไว้เพื่อทำจิ ตอาสา บวกกับขอรับบริจ าค สิ่งของข้าวส ารอาห ารแห้งจากเพื่อน ๆ ในหน่วย

และเพื่อนพี่น้องในเฟชบุ๊ค แล้วจะใช้รถซาเล้งข าลุ ย บรรทุ กสิ่งของไปตามถนนต ร อ กซ อ กซ อ ย เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือชาวบ้านตามสถานที่ต่าง ๆ โดยที่เจ้าตัวไม่เคยประก าศตัวว่าเองเป็นใคร”

ราชการจิตอาสา ยึดมั่นหน้าที่ด้วยจิตสำนึก และทำความดีด้วยหั วใจแบ่งเงินเดือนมาซื้อของแบ่งปัน แจกให้เป็นคันรถ ขับซาเล้งแจกให้ชาวบ้านไปตามที่ต่าง ๆ คนมารับเยอะเลย สุดยอดเลยขอชื่นชม

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

Facebook Comments Box