ขั้นตอนอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์เสร็จภายใน 1ชั่ วโมง

สามารถนำผลไปยื่นขอรับใบขับขี่ใ หม่ได้ทันที การอบรมเพื่อต่ออายุใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลผ่ านระบบออนไลน์ DLT e-Learning ของกรมการขนส่งทางบก

สำหรับต่อใบขับขี่ล่ วงหน้ าก่อนวันสิ้ นอายุไ ม่เกิน 90 วัน หรือกรณีใบขับขี่สิ้ นอ ายุไปแล้วไ ม่เกิน 1 ปี โดยใช้ระยะเวลาอบรมทั้งสิ้ น 1 ชั่ วโมง ส่วนกรณีใบขับขี่สิ้ นอายุเกิน 1 ปีขึ้นไป จะใช้เวลาในการอบรมทั้งสิ้ น 2 ชั่ วโมง และจะต้องเข้ารับการทดสอบข้อเขียนหรือขับรถเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี ขั้นตอนการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ มีดังนี้

1.เปิ ด Browser เข้าไปยังเว็บไซต์ DLT e-Learning จากนั้นเลือก “ลงทะเบี ยน”

(กรณีเคยลงทะเบี ยนไว้แล้ว เลือกเข้าสู่ระบบโดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนและวันเดือนปีเ กิด)

กรอกครบแล้วกดยืนยัน

3.เลือก แบบทดสอบก่อนอบรม

4.ตอบแบบทดสอบตามความเข้าใจ (ระบบอนุญาตให้ตอบผิ ดได้)

เสร็จแล้วส่งข้อสอบ

7.ขึ้นหน้ าต่ าง ท่านผ่ านการอบรมแล้ว จากนั้นเลือก ตกลง

8.ระบบจะแสดงผลการผ่ านการอบรม ให้บันทึกหน้ าจอเก็บไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นจึงจองคิวเพื่อเข้ารับบริการที่สำนักงานขนส่งต่อไป

ทั้งนี้ ผลการอบรมจะมีอายุทั้งสิ้ น 90 วัน นับจากวันที่ผ่ านการอบรม

ขับขี่ปลอดภัยมั่นใจเมื่อใช้รถใช้ถนน อย่าละเลยการทำใบขับขี่นะคะ

Facebook Comments Box