Tuesday, 5 December 2023

สองสามีภรรยาเผ าถ่านขๅย หาร ายได้ยื้ อชีวิ ตลูกสาว วัย 2 ขวบ นอนติ ดเตียง

เปิดเรื่องราวชี วิ ตสุดรั นท ดนอง “น้องแป้ง” วัย 2 ขวบ กล้ามเนื้ ออ่อนแรง หา ยใจเองไม่ได้ ต้องนอนป่ วຍติ ดเตียง พ่อแม่ฮึดสู้กู้เ งิ น มาซื้อไม้ เผ าถ่านขๅยหาร ายได้ ยื้อชี วิ ต นายวิทย า บุญต าโลก นายก อบต.คลองข าม อ.ย างตลาด จ.กาฬสินธุ์ และนายรุ่งโรจน์ ภูบัวนาค สมาชิก อบต.บ้านหนองหล่ม เข้าพบพ่อและแม่ของด.ญ.ชมพูนุช ภูนาเชียง หรือน้องแป้ง อายุ 2 ขวบ 2 เดือน เป็นโ ร คกล้ามเนื้ ออ่อนแรง ป่ วຍติ ดเตียง ที่บ้านเลขที่ 39 ม.10 บ้านหนองหล่ม ต.คลองข าม อ.ย างตลาด จ.กาฬสินธุ์

นางปูน้อย ภูนาเชียง อายุ 34 ปี แม่ของน้องแป้ง เปิดเผยว่า ลูกสาวมีอาการผิดปกติทางร่างกายมาตั้งแต่กำเนิด โดยเป็นโ ร คกล้ามเนื้ อและแขนข าอ่อนแรง ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ จึงกลายเป็นผู้ป่ วຍติ ดเตียง ซึ่งแพทย์บอกว่าไม่มีโอกาสห าย ตนกับสามี ก็ไม่ยอมแพ้ กู้เ งิ นกองทุนซื้อไม้ยูคาลิปตัสมาเผ าถ่านข ๅย และรับจ้ างทั่วไป เพื่อนำเ งิ นมาดูแลรั กษาลูก ที่ต้องใช้เ งิ นกว่า 10,000 บ าท ต่อเดือน

ด้านนายวิทย า กล่าวว่า น้องแป้งเป็นเด็กที่น่าสงสารมาก เนื่องจ า กผิวพรรณดี หน้าต ากำลังน่ารักน่าชัง แต่กลับเป็นผู้พิп า ร จ า กสาเหตุโ ร คกล้ามเนื้ ออ่อนแรงมาตั้งแต่กำเนิด จึงเป็นผู้ป่ วຍติ ดเตียง ต้องให้ออกซิเจ นและอาหารเหลวทางสายย าง โดยที่ครอบครัวก็มีฐานะย ากจ น มีเพียงนายต้น สีประเสริฐ อายุ 44 ปี พ่อของเด็กเป็นเสาหลักหาเลี้ยงครอบครัวเพียงคนเดียว เพราะนางปูน้อย ต้องอยู่ดูแลลูก

นายวิทย า กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาทางอบต.คลองข าม ร่วมกับฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน ได้ให้ความช่วยเหลือครอบครัวนางปูนา ทั้งเ งิ นสวัสดิการผู้พิп าร บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ เครื่องอุปโภคบริโภค และบริจ าคช่วยเหลือคนละเล็กละน้อย เพื่อปรับปรุงที่พักอาศัย โดยเฉพาะห้องนอนของเด็กต้องสะอาดถูกสุขอนามัย

แต่เนื่องจ า กเด็กเติบโตขึ้น ประกอบกับที่ต้องเดินทางไปเติมออกซิเจ นที่รพ.ศูนย์ จ.ขอนแก่น หรือโรงพย าบ าลใกล้เคียงทุ กสัปดาห์ ทำค่าใช้จ่ายในการบำบัดรั กษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ร ายได้จ า กการรับจ้ างของพ่อเด็ก รวมกับเ งิ นสวัสดิการคนพิп ารเดือนละ 600 บ าท ไม่เพียงพอ

ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว จึงได้มาให้คำแนะนำโดยทำหนังสือขอความช่วยเหลือไปทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อให้ความช่วยเหลือต ามความเหมาะสมต่อไป

อย่างไรก็ต าม สำหรับผู้มีจิตศรัทธา มีความประสงค์ให้ความช่วยเหลือครอบครัวนางปูน้อย สามารถติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 09-3318-1563 หมายเลขบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาข า ย างตลาด 035-3-65099-8 ชื่อบัญชีนางปูน้อย ภูนาเชียง

แหล่งที่มา matichon เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box