ปลูกมะเขือม่วง ให้ผลดกเป็นพวง ใช้เวลาไม่นานเก็บได้

มะเขือม่วงนั้นนำมาประกอบอาหารได้หลากเมนูมากทานได้ทั้งสดและสุ ก เลย โดยการเริ่มเพาะกล้าก่อนปลูกจะเพาะในกระบะชำหรือแปลงก็ได้ หากเพาะในแปลงก็ให้ไถพรวนที่กว้าง 1 เมตร ความ ย า ว แปลงต ามสะดวกเลยแล้วโรยรองพื้นด้วยปุ๋ ย ค อ ก และ ปุ๋ ย ยู เ รี ย คลุกผสมกับดินให้เข้ากันแล้วหว่านเมล็ดแล้วเ ก ลี่ ยหน้าดินกลบนิดหน่อยแล้วรดน้ำให้ชุ่มเลย

หากจะเพาะในกระบะนั้นให้ใช้ดินปลูกเป็นดินร่วนผสมปุ๋ ยคอกใน อั ต ร า ส่ ว น 1 : 3 หรือใช้วัสดุอินทรีย์ผสมกับวัสดุปลูกอื่นๆ เช่น แ ก ล บ ดำ ขุยมะพร้าว ผสมแล้วก็หยอดเมล็ดล ง ห ลุ ม เล  ย 2 เมล็ด/หลุม แล้วเกลี่ยดินกลบบ าง ๆ แล้วรดน้ำต ามให้ชุ่มเลย พอต้นกล้าโตได้สัก 15 วัน มีใบจริงออกมาสัก 3 – 5 ใบ ก็ถอนย้ ายไปปลูกลงแปลงจริงได้เลย

การเตรียมแปลงปลูกมะเขือ

โดยให้ทำการไถพรวนดินก่อน 2 รอบแล้วกำจัดวัชพืชออกให้หมดเลย โดยก่อนจะไถรอบ 2 ให้รองพื้นด้วยปุ๋ ยคอกก่อน จ า กนั้นไถยกร่อง ระยะห่างร่องอยู่ที่ 80 – 100 เซนติเมตร หรือหากพื้นที่ไม่ได้มีน้ำขังก็ไม่ต้องยกร่องก็ได้

การย้ า ย ต้ น ก ล้ า

โดยตอนย้ ายนั้นให้ขุดหลุมปลูกเตรียมไว้ก่อนขุดให้ลึกประมาณ 8 – 15 เซนติเมตร ในระยะห่างระหว่างแถวประมาณ 80 – 100 เซนติเมตรจะยกร่องหรือไม่ยกก็ได้ ส่วนระยะห่างระหว่างหลุมนั้นจะอยู่ที่ 80 – 100 เซนติเมตรเหมือนกันเลย ซึ่งหากปลูกในพื้นที่ 1 ไร่ก็จะได้ประมาณ 1,100 – 1,300 ต้น พอเอาต้นกล้าลงหลุมแล้วให้กลบดินโคนเสร็จแล้วรดน้ำให้ชุ่มทันที

การบำรุงดูแล

พอปลูกเสร็จแล้วจะต้องรดน้ำในทันทีและหลังจ า กนั้นก็ให้รดน้ำทุกวันจนกว่าจะตั้งต้นได้ ต้นแข็งแรงก็ค่อยลดลงมาเหลือการให้น้ำที่อาทิตย์ละ 3 – 4 ครั้งก็พอ ส่วนการใส่ ปุ๋ ย  นั้น จะใส่ 2 ครั้ง

คือครั้งแรกหลังการปลูก 20 – 25 วัน โดยใส่ปุ๋ ยคอก 2 กำมือ/ต้น และใส่ร่วมกับสูตร 15 – 15 – 15 ประมาณ 1 – 2 หยิบมือ/ต้น และในครั้งที่ 2 นั้นใส่เมื่อต้นมะเขืออายุ 45 – 50 วัน ร่วมกับ ปุ๋ ย 12 – 12 – 24

ในอัตราเดียวกันเลย และอย่ าลืมคอยกำจัดวัชพืชอย่ างน้อย 1 ครั้ง/เดือน พออายุ 3 เดือนแล้วจะปล่อยไปเลยก็ได้เพราะต้นแข็งแรงดีแล้ว

การเ ก็ บเ กี่ ย  ว

หลังการปลูกมะเขือม่วงได้อ า ยุ 45 – 60 วัน จะมีผลให้เราได้ทยอยเก็บเกี่ยวได้เรื่อย ๆ เลย โดยในการปลูกแต่ละครั้งจะสามารถเ ก็ บ ย า วได้ถึง 4 – 5 เดือน เวลาเก็บให้ใช้กรรไกรตัดขั้วแทน มื อ เ ด็ ดเพราะจะทำให้ลำต้นไม่กระทบกระเทือน

การปลูกมะเขือม่วงก็มีขั้นตอนง่าย ๆ เท่านี้เอง หากคุณสนใจอย ากจะปลูกบ้างก็หาเมล็ดพันธุ์มะเขือม่วงมาได้เลย

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box