Wednesday, 29 November 2023

ชื่นชม “มาดามแป้ง” มอบทุนส่วนตัว ช่วยเหลือคนย ากจนและแม่เลี้ยงเดี่ยวทั่วประเทศ

อีกหนึ่งคนดังที่รวยน้ำใจ กับ “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ ประธานสโมสรการท่ าเรือ เอฟซี  เรามักจะได้เห็นมาดามแป้งทำดีให้กับสังคมอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นทั้งแจกอาห าร ทำความสะอาดวัด  แถมยังช่วยชุมช นในเขตคลองเตย และล่ าสุด ก็ได้เปิด “มูลนิธิมาดามแป้ง” ภายใต้แนวความคิด ส่งต่อน้ำใจให้คนไทยไม่ทิ้งกัน ด้วยความหวังว่าจะเปลี่ยนสังคมให้รู้จักช่วยเหลือกัน เป็นสังคมแห่งการให้ ที่จะคอยช่วยเหลือกันในช่วงสถานการณ์ที่เป็นแบบนี้ โดยการเปิดมูลนิธิครั้งนี้

เกิดมาจากการที่มาดามแป้งได้เข้าไปช่วยเหลือผู้คน แล้วได้เห็นว่า ในสังคมไทยยังมีปั ญห าอีกมากมายที่รอความช่วยเหลือ จึงจัดตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมา มีเป้าหมายหลัก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมอย่ างยั่งยืน ส่งเสริมการสร้างอาชี พให้ผู้คน พัฒนาชุมช น สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิ ต และช่วยเหลือคนที่ต้องการ ภายในการเปิดมูลนิธิวันแรกนั้นก็ได้มีกิจกรรมส่งต่อความสุ ข ผ่านของรัก ด้วยการประมูลของรักของมาดามแป้ง เป็นของแบรนด์เนมต่างๆ ถึงสิบห้าชิ้น ที่เป็นของหาย าก มีมูลค่าทางใจของมาดามแป้ง และยังเปิดให้คนที่อย ากร่วมทำดีร่วมบริจ าคเพื่อนำมาสมท่บทุนช่วยเหลือสังคม

รวบรวมทุนทั้งหมดได้ถึงแปดหลัก จากนั้นก็ได้นำทุนทั้งหมดไปมอบให้สามด้านหลักๆ คือ ด้านการแพทย์ นำทุนมาซื้ออุปกรณ์ไปมอบให้กับรพ.ในต่างจังหวัดที่ข าดแ ค ล นด้านการศึกษา มอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆนักเรียนที่เรียนเก่ง แต่ข าดแ ค ลน ทุนเรียนหนังสือ ในจังหวัดเชียงใหม่ อยุธย า เลย ฉะเชิงเทรา สตูล และสงขลา ด้านการส่งเสริมหาเลี้ยงให้คน ก็ได้มอบทุนให้กับกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ  ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

Facebook Comments Box