Wednesday, 29 November 2023

ปลูกไว้ที่บ้านสักต้น ผลดก กรอบนานรสอร่อยหวานฉ่ำ

ฝ รั่ งมีหลายสายพันธุ์แต่ถ้าอย ากจะทานแบบอร่อยฝ รั่ งจะต้องมีความกรอบหวานเปรี้ยวนิด ๆ กลมกล่อมมากจิ้มกับพริกเกลือสักหน่อยเป็นอะไรที่เข้ากันมาก ๆ วันนี้เราได้นำเอาเคล็ดลับการปลูกฝ รั่ งให้มีเนื้อแน่นกรอบ ๆ ได้นานแถมรสชาติอร่อยด้วย มีการปลูกหลายแบบใครสะดวกทำต ามแบบไหนก็ต ามแบบนั้นได้เลย ถ้าพร้อมแล้วมาอ่านขั้นตอนการปลูกด้านล่างนี้

การปลูกฝ รั่ ง

เริ่มตั้งแต่การเตรียมดินและแปลงปลูกเลย ซึ่งสามารถปลูกได้ทั้งในพื้นที่เป็นดินเหนียว น้ำท่วมขังง่าย ก็ขุดร่องลึกสัก 1 เมตร กว้าง 1 – 2 เมตร เป็นร่องเอาไว้ให้น้ำ คนที่อยู่ที่ลุ่มนิยมปลูกฝ รั่ งแบบนี้ และสำหรับในพื้นที่น้ำน้อย ดินไม่ค่อยมีน้ำขังก็สามารถปลูกแบบไม่ต้องยกร่องได้เลย หรือจะยกก็ได้ประมาณ 30 เซนติเมตร ในระยะห่างระหว่างร่องอยู่ที่ 3 – 4 เมตร และไถดะ 1 ครั้งแล้วต ากดินไว้ 7 วัน แล้วค่อยไถแปร 1 ครั้ง ต ากดินไปอีกสัก 7 วันก็ไถยกร่องได้เลย

เวลาปลูกเราจะใช้กิ่งพันธุ์ที่ได้จ า กการตอนหรือจะเป็นกิ่งปักชำก็ได้ จ า กนั้นขุดหลุมปลูกให้มีขนาด 50 x 50 เซนติเมตร แล้วแต่ละหลุมก็ให้มีระยะห่างที่ 3 เมตร ส่วนระยะห่างระหว่างแถวประมาณ 3 – 4 เมตร หรือต ามขนาดของร่องเลยก็ได้ เอาต ามสะดวกของแต่ละพื้นที่เลย แต่ไม่ควรจะปลูกติดกันเกินไป

พอขุดหลุมปลูกเสร็จแล้วให้เอาปุ๋ ยคอกมารองพื้นประมาณ 0.5 กิโลกรัม/หลุม (ประมาณ 1 พลั้วตัก) แล้วคลุกผสมให้เข้ากันในก้ นหลุม ให้สูงประมาณ 1 ฝ่ามือ แล้วก็ใส่ปุ๋ ยสูตร 16 – 16 – 8 ลงไปด้วยประมาณ 1 กำมือ/หลุม จ า กนั้นเอากิ่งพันธุ์ฝ รั่ งสายพันธุ์ที่ต้องการปลูกลงหลุมแล้วกลบดินให้สูงเหนือปากหลุมสักหน่อย โดยกลบดินเหนือเขตรากสูงสักประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร แล้วหาไม้มาปักทำเป็นหลักหาเชือกมัดยึดไว้ให้แน่น

การดูแลรั ก ษ า

น้ำนั้นจะต้องรดทันทีหลังการปลูกเสร็จและหลังจ า กนั้นก็คอยรดน้ำทุกวัน 2 ครั้ง/วัน ช่วงเช้าและเย็นไปจ นกว่าต้นฝ รั่ งจะตั้งต้นและแข็งแรงค่อยปรับการรดน้ำก็ได้ ซึ่งก็ลองสังเกตสภาพดินด้วยหากยังชื้นอยู่ก็ยังไม่ต้องรดน้ำก็ได้ แต่ว่าหากเห็นดินเริ่มแห้งก็ต้องให้น้ำ อย่ าให้ข าดน้ำเด็ดข ายโดยเฉพาะในช่วงติด ด อ  ก ติดผลแต่ก็ไม่ควรให้เยอะไปแค่ระวังไม่ให้ดินแห้งก็พอ

ต่อไปเป็นการใส่ปุ๋ ยเราจะใช้เป็นปุ๋ ยคอกหรือปุ๋ ย ห มั กก็ได้ โดยใช้ร่วมกับปุ๋ ย 12 – 12 – 0 ในอัตราส่วน ปุ๋ ยคอก : ปุ๋ ยเคมีที่ 10 : 1 ในอัตรา 0.5 กิโลกรัม/ต้น โดยให้ประมาณ 1 – 2 ครั้งก่อนที่ต้นฝ รั่ งจะเริ่มติด ด อ ก ซึ่งพอเป็นระยะออ ก ด อ ก แล้วเราจะใช้เป็นปุ๋ ย 15 – 15 – 15 ในอัตราเดียวกัน พอติดผลก่อนจะห่ามแล้วพร้อมเก็บเกี่ยวเราก็บำรุงด้วยปุ๋ ย 12 – 12 – 24 ในอัตราเดียวกันด้วย

การกำจั ด วั ช พื ช

ในช่วงแรกของการปลูกเราจะปล่อยให้วัชพืชหรือหญ้าขึ้นมา จ นถึง 6 เดือนเลยจะต้องคอยกำจัดวัชพืชออกให้หมดเพื่อไม่ให้มาแย่งอาหารต้นฝ รั่ งของเรา โดยคอยกำจัดรอบ ๆ โคนต้น อย่ างน้อย 1 ครั้ง/เดือน พอต้นเริ่มแตกกิ่งแล้วเราก็ถอนหญ้าน้อยลงได้เพราะต้นเริ่มแข็งแรงแล้ว

การตัดแต่งกิ่งฝ รั่ ง

หาต้นฝ รั่ งมีอายุแล้วและเริ่มมีกิ่งแก่ กิ่งหัก กิ่งที่ไม่สมบูรณ์เราก็ให้ตัดออกเลยเพื่อให้มีกิ่งใหม่งอกขึ้นมาแทน โดยกิ่งไหนที่ติดผลมาแล้วกว่า 3 ปี ก็จะทำให้ผลมีขนาดเล็กลงฉะนั้นเราจะต้องตัดแต่งออก กิ่งไหนย าวไป ตรงไหนเป็นพุ่มหนาไปก็เอาออกเพื่อให้อากาศภายในต้นถ่ายเทได้ดี มีแสงแดดส่องถึงทั่วต้น

การห่อผล

ตอนที่ฝ รั่ งติดผลอาจจะล่อเหล่าแ ม ล ง ต่าง ๆ มาเจาะกินเสียหายได้ การห่อผลจึงสำคัญช่วยป้องกันแ ม ล งได้นั่นเอง รวมถึง เ ชื้ อ ร า ต่าง ๆ ด้วย โดยก่อนจะห่อก็หาน้ำสมุนไพรเช่น น้ำสะเดา น้ำบอระเพ็ดมาฉีดพ่นแล้ว แล้วเอากระดาษเคลือบมันมาห่อหรือห่อด้วยถุงพลาสติกก่อนแล้วทับด้วยกระดาษอีกชั้นก็ได้เหมือนกัน เราก็ห่อไปต ามทรงของผลเลย แล้วหาอะไรมารัดไว้ตรงข้อเป็นการป้องกันผลได้ดี

การปลิดผลฝ รั่ ง

เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทำให้ฝ รั่ งมีผลที่สมบูรณ์มากที่สุด โดยเราจะต้องปลิดผลดิบออกในแต่ละกิ่งให้เหลือ 2 – 3 ผล/กิ่ง เพื่อให้อาหารมาเลี้ยงผลเหล่านั้นอย่ างเต็มที่ เราก็จะได้ฝ รั่ งลูกใหญ่และสมบูรณ์นั่นเอง โดยตอนจะปลิดนั้นเราก็เลือกลูกที่เล็ก ไม่สมบูรณ์ออกไป ผลไหนสมบูรณ์สุดก็เก็บเอาไว้

การเก็บเกี่ยว ผ ล ผ ลิ ต

ตอนจะเก็บผลผลิตนั้นก็รอให้ผลแก่ กำลังห่ามก็เก็บได้เลยไม่ควรเก็บผลที่ยังไม่ห่ามหรือใกล้สุก โดยเราพิจารณาจ า กสีผิวของเปลือกฝ รั่ งก็ได้ บ างทีเราเก็บสุกเกินไปก็อาจจะนุ่มนิ่มไปหน่อย หากปลูกเพื่อข ายก็ต้องเผื่อระยะเวลาการขนส่งด้วย โดยเฉพาะใครส่งไกล ๆ ผลที่ใกล้สุกมากไปอาจจะเสียหายได้ง่าย ฉะนั้นกะระยะการเก็บเกี่ยวให้ดี

ฝ รั่ งก็ปลูกง่ายแบบนี้นี่เอง หากคุณอย ากจะมีฝ รั่ งสักต้นไว้บ้านก็ปลูกเลยหรือจะปลูกข ายเป็นอาชีพเลยก็ได้ โดยศึกษาตลาดลองดูว่า ตลาดนิยมแบบไหนแล้วค่อยเลือกฝ รั่ ง ส า ยพั  น ธุ์นั้นมาปลูกก็ได้ จะได้ง่ายเวลาเก็บข าย ต้นพันธุ์หรือกิ่งตอนฝ รั่ งหาซื้อได้ทั่วไปเลย ต ามร้านต้นไม้หรือในออนไลน์ก็มีมากมาย

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box