Wednesday, 29 November 2023

9 อานิสง ส์ บุ ญของลูกที่ได้จากการเป็นคนกตัญ ญู พ่อแม่

การดูแลพ่อแม่ด้วยตัวเอง หาข้าว หาสิ่งของมาให้พ่อแม่ หรือคอยใส่ใจถามไถ่พ่อแม่ตลอด คอยพาไปหาหม อ เมื่อไม่สบ าย ให้ความอบอุ่นใจ ไม่ทิ้งพ่อแม่ให้เดียวด าย นับเป็นคนที่คนที่กตัญ ญูต่อพ่อ แม่ อย่างมาก ส่วนใหญ่ลูกที่กตัญญูนั้นเกิดจ า กความรัก สายสัมพันธ์ที่มีต่อพ่อแม่นั่นเอง เราไปดูกันว่า ลูกที่สามารถดูแลพ่อแม่ได้นั้น จะส่งผลบุ ญให้เกิดอะไรกับเราได้บ้าง

1. เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกๆ ของเราเอง

ส่งผลให้มีบุตรที่ดี กตัญญูกับเราเช่นกัน เนื่องจ า กเข าจะสามารถเห็นแบบอย่างจ า กพ่อแม่ของเข า ที่ดูแล ปู่ ย่า ต า ย า ย

ลูกๆจะได้รับการหล่อหลอมสิ่งที่ดีๆนี้ และจะกล ายเป็นคนที่ไม่ลืมพระคุ ณคนอีกด้วย ปรับตัวเข้ากับคนได้ง่าย นับว่าการให้กับพ่อแม่เป็นสิ่งที่ส่งผลมาถึงตัวลูกๆ ของเราอีกด้วย

2. ความเจริ ญ ก้าวหน้ าในชี วิ ต

การเป็นที่กตัญญูรู้คุณคน จะทำให้เราได้ผ่านเหตุการณ์ที่มีอุปสร รคในชี วิ ตไปได้อย่ างง่ายดาย ส่งผลให้เราเป็นคนที่มีสติไม่เอาเปรียบผู้คน ชอบช่วยเหลือผู้คนด้วยการทำความดีเช่นนี้ จะยิ่งหนุนนำ ให้เจอแต่ความเจริญก้ าวหน้าเรื่อยไป

3. มีเท วดาพิทัก ษ์รักษ า

ส่งผลให้ แคล้วคลาด เวลาคับขัน พ้นภัย อันตร า ยต่าง ๆ เทวดาคอยคุ้มครอง ให้อยู่ดีมีสุข ทำอะไรก็มีแต่คนคอยสนับสนุน รวมถึงป้องกัน ไม่ให้สิ่งที่มองไม่เห็นต่าง ๆ ที่จะเข้ามาทำร้ายเราได้

หากเกิดอุปสร ร คในชี วิ ตก็จะสามารถผ่านไปได้ง่าย ทำอะไรก็มีแต่ประสบความสำเร็จคนที่ทำดีต่อพ่อแม่ มีแต่จะเจริญ ๆ ส่วนใครที่ทำร้ายพ่อแม่ ไม่เคยดูแลท่าน ชี วิ ตจะเริ่มมีปัญหา เรื่องไม่ดีเข้ามาตลอด

4. เป็นที่ยกย่องของผู้คน

เเพราะคุณเองเป็นคนกตัญญู ก็จะทำให้ผู้อื่นมองเห็นถึงจิตใจที่ดีของคุณ เป็นที่น่านับถือของผู้คน คนย่อมรักและชื่นชม ไม่ว่าจะคุณจะอยู่ฐานะอะไร ทำงานอะไร ร วย จ น ก็ไม่เกี่ยวเพราะผู้คนจะมองเข้าไปถึงจิตใจของคุณ

5. มีความสุขได้ง่ายๆ

เพราะการได้ดูแลพ่อแม่นั้น เป็นความภาคภูมิใจในตัวเองอย่างหนึ่ง ส่งผลให้เมื่อเรานึกถึงคุณงามมความดีที่เราทำต่อพ่อแม่ก็จะทำให้เรารู้สึกมีความสุข เพราะการทำให้พวกท่าน ได้มีความสุข ก็เป็นความสุขของเรา

ดังนั้นในวันที่ยังมีท่านอยู่ ก็ขอให้มีเวลาให้ท่านมาก ๆ คนเรานั้น มันไม่ได้อยู่ด้วยกันได้ตลอดไปนะ ย่อมมีสักวัน ที่ต้องลาจ า กกันอยู่ดี

6. เป็นคนที่มีสติอยู่กับตัว

จะทำให้สติปัญญ าดีขึ้น ไม่ว่าจะทำอะไรไป ก็จะรู้ตัวเสมอว่า ทำอะไร รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูก ผิดชอบชั่ ว ดีรู้หมดและการรู้ตัวนั้น มันทำให้เรา ทำอะไร ที่อยู่ในขอบเขตความถูกต้องเสมอ มีศีลธ ร ร ม ไตร่ตรองเสมอ

พอเป็นแบบนี้ จะทำให้ชี วิ ตไม่ต้องพบ กับความวุ่นว ายที่ต ามมา เพราะพ่อแม่นั่นเองที่สอนให้เราเป็นคนดี หากเราได้ดูแลท่านคำสอนของท่านก็จะติดตัวเราตลอด

7. เป็นคนที่มีเหตุผลมากขึ้น

ใช้เหตุผล ในการแก้ปัญห าทุกอย่าง ไม่ปล่อยให้อารมณ์นำทาง เช่น เมื่อเห็นสิ่งที่ไม่ดีงาม ก็ยับยั้งชั่งใจไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง เพราะอาจจะทำให้เราเดือดร้อน พ่อแม่ต้องเสียใจ เป็นต้น

ยกเหตุผล มาเป็นตัวประกอบการตัดสินใจ ทำให้เรายังคงไม่หลุด จ า กความเป็นตัวเอง ไม่หลงไปกับสิ่งยั่วยุ กิเลสต่าง ๆ ไม่แก่งแย่ง ชิงดีกับใคร ไม่ให้ร้ายคนอื่น ในทางเสียหายด้วย

8. เป็นคนที่มี ความอดทนมากกว่าคนอื่น

เป็นคนที่อดทนรอคอยได้ดีมาก มุ่งมั่นต่อเป้าหม ายที่วางไว้อย่างแน่วแน่ ใจเย็น ไม่หงุดหงิด หรือเหวี่ยงวี น สุขุม รอบคอบ ใช้สติในการดำเนินชี วิ ต

เพราะอานิสง ส์ ของการดูแลบุพการี ทำให้อดทนต่อสิ่งต่าง ๆอดทนต่อความเหนื่อยย าก ลำบ าก อดทนฝ่าฟันอุปสร ร คต่าง ๆ ได้ดี และยังผ่านไปได้ทุกครั้ง

9. มีโช ค ล าภเข้ามาเรื่อยๆ

เพราะความกตัญญูนั้น ทำให้คนผู้นั้น ประสบความสำเร็จ เจอกับสิ่งดี ๆ มากมาย บ างทีคน ๆ นั้นแม่เลี้ยงดูมาอย่างดี กลับทำตัวเส เพ ล ชี วิ ตมันก็ไม่เจริญ

บ างคนเลี้ยงดู ไปต ามอัตภ าพ พวกเข าก็ไม่เคยท้อ บ างคนยังส่งตัวเองเรียนจ นจบ ต่อมาก็ส่งเ งิ นมา ให้พ่อกับแม่ด้วยอานิสง ส์ของความกตัญญูนี้ จะทำให้มีโชคลาภเข้ามาหาเรื่อย ๆ ชี วิ ตไม่ลำบ าก

แม้ว่าลูกๆ ที่กตัญญูต่อพ่อแม่นั้นอาจจะไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรเลยด้วยซ้ำ เพียงแค่มีความรักให้กับพ่อแม่ ส่วนสิ่งต่างๆ ที่ได้มานั้นถือว่าเป็นกำไรจ า กคุณความความดีของการดูแลพ่อแม่ การดูแลพ่อแม่อย่างดีที่สุดนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลงดูแลพ่อแม่อยู่ ขอให้กุศ ลผลบุ ญ ส่งผลให้คุณมีแต่ความ สุขความเจริ ญด้วยเทอ ญ สา ธุ

ขอบคุณแหล่งที่มา : sabuy jai ju n g

เรียบเรียง: 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box