เคล็ดลับบู ช า “พระแม่ลักษมี” เทวีแห่งความร่ำร วย มั่งคั่ ง

หลายท่านรู้จักพระแม่ลักษมีกันอยู่แล้ว บ างท่านก็อาจจะยังไม่รู้จัก วันนี้เราจะพาไปดูตำนานความเป็นมาของพระแม่ลักษมีและเคล็ดลับการบูช าขอพร ที่เชื่อกันว่า พระองค์เป็นเทพีแห่งความมั่งคั่ ง ร่ำร วยกันค่ะ

พระแม่ลักษมีเป็นพระชาย าของพระนาร ายณ์ ต ามตำนานเล่าว่า พระองค์ได้เกิดจ า ก ฟองน้ำในขณะที่เทวด าและอสู รได้กวนกวนเก ษียรสมุทร เพื่อทำน้ำอมฤ ต โดยขณะที่ผุดขึ้นมานั้น ได้ประทับนั่งในดอกบัวและพระหัต ถ์ได้ถือดอกบัวอีกด้วย ซึ่งท่านได้รับยกย่องว่ามีสิ ริ โฉมงามมาก

พระแม่ลักษมีคือ เทวีแห่งความมั่งคั่ ง ร่ำร วย ความรัก ความงดงาม และความอุดมสมบูรณ์ และยังเชื่อกันพระองค์มักประทานความสำเร็จใน การเจรจาต่อรอง การทำมาค้าข าย การประกอบธุรกิจต่างๆ ตลอดจ นประทานโภ ค ทรัพ ย์ เ งิ นทอง สมบั ติ แก่ผู้ที่หมั่นบูช าและทำความดีอยู่เป็นนิจ หลายท่านอาจจะมีเท วรูปหรือรูปบูช าอยู่ประจำบ้าน หรือเราสามารถไปบูช า กร าบไหว้ขอพรต ามสถานที่ต่างๆ โดยหนึ่งในสถานที่ที่มีองค์พระแม่ลักษมีประดิษฐ านอยู่ และมีผู้คนนิยมไปกร าบไหว้ขอพรอยู่ คือ บริเวณชั้น 4 ศูนย์การค้ าเกษ รพลาซ่า

เคล็ ดลับการขอพร

นิยมบูช าด้วยดอกบัวโดยเฉพาะอย่ างยิ่งดอกบัวชมพู พระองค์จะโปรดปรานมากเป็นที่สุดหากใครก็ต ามที่ได้ถว ายดอกบัวแด่พระองค์ ท่องคาถาสร รเสริ ญอยู่เป็นนิจแล้วนั้นก็จะได้รับพรอันเป็นม ง ค ล ในเรื่องของทรัพ ย์สิ นเ งิ นตราและโชค ล าภเป็นการเฉพาะ และควรขอพรในวันศุกร์ ห้ ามถว ายสิ่งที่ทำมาจ า กเนื้ อสั ต ว์เด็ ดข าด

สิ่งของเตรียมไหว้

1ดอกบัวสีชมพู

2น้ำเปล่า

3นม

4ผลไม้ 5 อย่าง

การไหว้บูช า

1พระแม่ลักษมี เกิดจ า กดอกบัว คนส่วนใหญ่จึงนิยมถว ายดอกบัว แต่หากไม่มีก็สามารถใช้เป็นพวงมาลัยที่มีดอกสีชมพูก็ได้เช่นกัน

2 จุดธปู 9 ดอก และจะต้องสวดนะโม 3 จบก่อน ต ามด้วยบทสวดบูชา องค์พระแม่ลักษมี “โอม ชยะ ศรี ลักษมี มาต า”

มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าผู้ที่ไปไหว้ขอพรนั้นสมหวังกันมากมาย มั่งคั่ง ร่ำรวย เป็นเศรษฐีกันก็มี และยังมีผู้คนจ า กประเทศจีน เกาหลี ใต้หวัน ที่เป็นนักธุรกิจมาขอพรแล้วสมหวัง ถึงขั้นต้องกลับมาไหว้ท่านอีกรอบ ใครสะดวกไปไหว้ขอพรก็ลองไปกันได้

วันที่ชีวิตไม่ข าดทุน คือ วันที่ทำบุญ และให้อ ภั ย วันที่ชีวิตมีกำไร คือ วันที่ตั้งใจทำความดี

ขอขอบคุณที่มา: snoo k.com, นคร อ อนไล น์

เรียบเรียง: 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box