องค์การส่งเสริมกิจการโคนม เปิดรับสมัคร พนักงานหลายตำแหน่ง เงินเดือน 15,000-26,530

ข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการงานในไทยที่มั่นคงและมีสวัสดิการดี เพราะองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ได้ออกมาประกาศรับสมัครถึง 5 ตำแหน่ง ได้แก่ นายสัตวแพทย์ นักการเ งิ น นักคอมพิวเตอร์ นักผลิตภัณฑ์ รวมถึงวิศวกร เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ซึ่งทางองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ได้เปิดให้ผู้ที่สนใจอย ากจะมาสอบคัดเลือก สามารถสมัครได้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ใครที่อย ากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไทย-เดนมาร์ค ก็ลองอ่านรายละเอียดตำแหน่งที่รับสมัครได้ข้างล่างเลย

ตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตําแหน่งนายสัตวแพทย์ 5 ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมการเลี้ยง โคนมภาคเหนือตอนล่าง สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง

จํานวน 1 อัตรา

เ งิ นเดือน 18,900 บ าท

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านสัตวแพทย์ และต้องมีใบประกอบ วิชาชีพการสัตวแพทย์  ทั้งนี้ ตําแหน่งดังกล่าวจะได้รับสวัสดิการ ต ามข้อบังคับ อ.ส.ค.ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

2. ตําแหน่งนักการเ งิ น 4 ปฏิบัติงาน ณ แผนกบริหารการเ งิ น กองการเ งิ น ฝ่ายบัญชีและการเ งิ น

จํานวน 1 อัตรา

เ งิ นเดือน 15,000 บ าท

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านบัญชี หรือด้านการเ งิ นและ การธนาคาร ทั้งนี้ ตําแหน่งดังกล่าวจะได้รับสวัสดิการ ต ามข้อบังคับ อ.ส.ค.ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

3. ตําแหน่งนักคอมพิวเตอร์ 4 ปฏิบัติงาน ณ แผนกวิเคราะห์ข้อมูล และพัฒนาระบบดิจิทัล กองโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบดิจิทัล ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล

จํานวน 1 อัตรา

เ งิ นเดือน 16,530 บ าท

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , ด้านวิทย าการคอมพิวเตอร์ , ด้านวิทย าศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ ตําแหน่งดังกล่าวจะได้รับสวัสดิการ ต ามข้อบังคับ อ.ส.ค.ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

4. ตําแหน่งนักผลิตภัณฑ์ 4 ปฏิบัติงาน ณ แผนกวางแผนการผลิต กองโรงงานนม ยู.เอช.ที่ สํานักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง

จํานวน 1 อัตรา

เ งิ นเดือน 26,530 บ าท

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทย าศาสตร์การอาหาร , ด้านเทคโนโลยีการอาหาร , ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ , ด้านชีววิทย า , ด้านจุลชีววิทย า , ด้านชีวเคมี หรือด้าน วิศวกรรมอาหาร ทั้งนี้ ตําแหน่งดังกล่าวจะได้รับสวัสดิการ ต ามข้อบังคับ อ.ส.ค.ระเบียบและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

5. ตําแหน่งวิศวกร 4 ปฏิบัติงาน ณ แผนกวิศวกรรมโรงงาน กองโรงงาน สํานักงานอ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน

จํานวน 1 อัตรา

เ งิ นเดือน 16,530 บ าท

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมอุตสาหการ ทั้งนี้ ตําแหน่งดังกล่าวจะได้รับสวัสดิการ ต ามข้อบังคับ อ.ส.ค.ระเบียนและประกาศของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

การรับสมัครสอบ

สำหรับผู้ที่สนใจจะสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่จันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ http://www.dpo.go.th/

Facebook Comments Box