ห นี้สินเยอะ ลองขอท่ าน สมเด็จพระเจ้าต ากสินมหาร าช

ห นี้สินล้ น พ้นตัว ลองขอท่าน สมเด็จพระเจ้าต ากสินมหาร าชสำหรับการบนหรือขอเพื่อให้หลุดจ า กภ าระห นี้สิน นั้นดูเหมือนเพิ่งจะได้รับความนิยมมากที่สุดเพื่อให้พาชี วิ ตครอบครัวอยู่รอด คือ การพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์

โดยเฉพาะพระบรมร าชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าต ากสินมหาร าช วงเวียนใหญ่ซึ่งคนที่ไปบนบ านที่นั่น เชื่ อว่าท่ านจะสามารถช่วยเหลือ

ในเรื่องของห นี้สินได้ เพราะในอดีตนั้น เคยเป็นห นี้เป็นสิน ประเท ศจีนจึงทำให้พระองค์ เข้าใจหัวอกของคนเป็นห นี้นั่นเอง

โดยสมเด็จพระเจ้าต ากสินมหาร าชพ ระมหากษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้เอกร าชจ า กพม่าเมื่อครั้งเสี ย กรุงศรีอยุธย า ครั้งที่ 2 พระองค์ไ ม่เพียงจะได้รับการเทิดทูน อย่ าง สูงจ า กชนชาวไทยในฐานะพระมหากษัตริย์ นักรบเท่านั้u พระองค์ยังเป็นที่ พึ่งทางใจของคนทั่วไปตลอดมา

ด้วยความเชื่ อ ว่า บ ารมีแห่งพระองค์ ท่านจะช่วยให้ประส บความสำเร็จในเรื่องการค้าข าย การเรียนการงานห นี้สินจ า กการค้าข าย

นอกจ า กนี้แล้วผู้ไปบนบ าน ยังสามารถขอให้ท่ าน ช่วยเรื่องค้าข ายการเรียนการงานอีกด้วยสำหรับวิธีบนนั้น จะต้องใช้ธูป 16 ดอก มาลัยดาวเรือง มาลัยมะลิ

และหลังจ า กสำเร็จ แล้วต้องการจะแก้บน จะต้องแ ก้บ นต ามคำกล่าวที่เคยขอท่านไว้ หรือโดยการนำอาหารคาวหวาน มาถวายท่าน

การถวายเครื่องสักการะ บูชาสมเด็จ พระเจ้าต ากสินมหาร าช

สมเด็จพระเจ้าต ากสินมหาร าช ทรงคอยปกป้องรักษาแผ่นดิน

ให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์ และมีชัยชนะเหนืออริราช ศั ต รู ที่ต้องเตรียมมี

1. เครื่องถวาย แก้บน โปรดด าบไทย ครั้งละ 2 เล่ม และปืนใหญ่จำลอง

2. ดอกไม้ที่ใช้บูชาโปรด สีแดงอันเป็นสีแห่งวันพระราชสมภพของพระองค์

3. น้ำเปล่า น้ำผลไม้และน้ำหวานอื่น

4. โปรดเสี ยงประทัด และเสี ยง ปื น

5. ผู้มีความซื่อสั ตย์ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และราชบัลลังก์ตลอดจ น ผู้ที่เป็นนัก ร บ รั้วของช าติ

6. พระกระย า หารที่ทรงเสวยนั้น ส่วนใหญ่เป็นแบบไทยง่ าย และอาหารแบบเดินทัพทั้งหลาย เช่น เครื่องของแห้งต่าง

7. ผลไม้ไทยและจีน เครื่องเซ่ นไหว้ แบบจีนเต็มชุด เช่น เป็ด ไก่ หัวหมูบ ายศรี และซาแซ

8. แต่บ างแห่ง เช่น ที่วัดหนองนกไข่ ทรงนิมิตรแก่ท่าน

เจ้าอาวาสว่า ทรงโปรดข้าวต้มผัดและไข่ต้ม อันเป็นอาหาร สำหรับเดินทัพ

เมื่อจะขอพระบ ารมี ต้องจุดธูป 16 ดอก กลางแจ้งแล้ว กราบขอพระร าชทานพระบ ารมี ต ามที่ต้องการ

คำบูชาสมเด็จ พระเจ้าต ากสิน มหาร าช

ให้ท่องนะโม 3 สามจบ

อาราธนา ด ว ง พระวิ ญ ญ าณ โอม สิโน ราชาเทวะ ชะยะตุภะวัง

สัพพะศั ตรู วินาสสันติ ถวายเครื่อง สักการะ โอม สิโน

ร าชาเทวะ นะ มา มิ หัง พระคาถา ให้โช คล าภ

นะโม 3 จบ

นะชาลิติ มะหาลาโภ ลาโภ มหาโ ชค มหาล าภ สาธุบุญใ หญ่

ขอบคุณ Banjongthailand

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box