กราบสาธุ พระสงฆ์วัดสุทธิวราราม ร่วมใจลูกศิ ษย์ทำข้าวกล่องแจกญ าติโยม

พระสงฆ์ วัดสุทธิวราราม ร่วมใจกับลูกศิษย์ ทำข้าวกล่องแจกญ าติโยมที่ผ่านไปมาหน้าวัดให้ได้อิ่มไปหนึ่งมื้อแบ่งเบาภาระการใช้เงินของญ าติโยมในสภาวะCV 19 ร ะ บ า  ดหนักเช่นนี้วันที่ 24 เมษายน ที่ผ่านาโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพจากเพจวัดสุทธิวราราม กับเ ห ตุการณ์สุดประทั บใจ

ของคนไทยที่ลุกขึ้นมาช่วยเหลือกันในยามลำบ าก โดยภาพดังกล่าวป ร ากฏกลุ่มเด็กวั ยรุ่นและพระสงฆ์วัดสุทธิวราราม ตั้งโต๊ะแจกข้าวกล่องให้ญ าติโยมที่ผ่านไปมาบริเวณวัดได้หยิบไปรับประทาน

ให้อิ่มท้อง เป็นการแบ่งเบาภาระของญ าติโยม ได้เก็บเงินไปใช้ในสิ่งจำเป็นยามCV19ระบ าดเช่นนี้ โดยทางเพจวัดสุทธิวรารามยังได้โพสต์ข้อความระบุว่า…

พระจะไม่ทิ้งโยม พระเดชพระคุณพระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดสุทธิวรารามมอบหมายให้คณะสงฆ์วัดสุทธิวราราม นำโดย พระมหาศิริพรรณ วสนฺโต พระครูสังฆรักษ์อนุสรณ์ ขนฺติธโร

และแม่ครัววัดสุทธิวราราม ดำเนินการประกอบอาห ารทำข้าวกล่อง เพื่อที่จะได้แจกจ่ายให้กับญ าติโยมที่สัญจรไปมาบนถนน เจริญกรุง เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเนื่องด้วยสถานการณ์โ ร คระบ า ด

ของเ ชื้ อไ ว รั ส โ คโ รน า 2019 (C O V I D-19) จำนวน 450 กล่อง โดยมีท่านสาธุช นผู้ใจบุญหลาย ๆ ท่านได้ร่วมทำบุญมา ในการทำข้าวกล่อง ต้องขอประกาศอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

ขอบคุณภาพเพจ วัดสุทธิวราราม

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จน

Facebook Comments Box