สวดเช้าเย็นทุ กวันไม่มีคำว่าจน คาถามหาล าภ หลวงพ่อชื่น วัดต าอี

คาถามหาล าภ “หลวงพ่อชื่น วัดต าอี”เศรษฐกิจไม่ดี!! ข้าวย ากหมากแพง!! ตั้งใจสวดอย่ าได้ข าด ช่วยได้แน่นอน

นะโม 3 จบ

“อาถรรพ์โธ โมสิตังวะ คะริงคะรัง อิสะวาสุ

อาถรรพ์โธ โมสิตังวะ คะริงคะรัง สุสะวาอิ

นะโมเม พุทธะเตเชนะ นะมะพะทะ

สะทะวิปิ ปะสะอุ ทิมะสังอังขุ

สังวิธาปุกะยะปะ อาปามะจุปะ

อะสังวิสุโลปุสะพุภะ นะชาลีติ

อะระหังสัมมา สัมมานิมามา

มหาสะมานา ธะนะโภคา สัมมาอะระหัง

อิติฤทธิชื่นประสิทธิ์ ภะวันตุเม”

9 จบเช้า-เย็น สวดทุ กวันไม่จ นเลย

ถ่ายทอดโดยอาจารย์สรยุทธศิษย์ก้นกุฏิของหลวงพ่อชื่น หลวงพ่อบอกว่าในการข้างหน้าอาจเกิดปัญห าเศรษฐกิจอีก

ข้าวย ากหมากแพงท่านจึงฝากคาถานี้ ให้ลูกศิษย์ได้กล่าวภาวนากันก่อนจะใช้อย่ าลืม อาราธนาบุญบ ารมีของพระอาจารย์เจ้าของวิช าให้มาประสิทธ์ประส านพรให้วิช าเราสำเร็จ

ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของภาพ เจ้าของบทความ และที่มาเ นื้ อหาข้อมูล

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box