Tuesday, 5 December 2023

ปลูกโหระพาในน้ำ แค่ไม่กี่วันได้ผลดีมาก รากงอกไว

ในบรรดาผักสวนครัวต่าง ๆ นั้นหนึ่งในผักที่ปลูกง่ายแสนง่าย ขย ายพันธุ์ก็ง่ายแสนง่ายก็ต้องยกให้ “โหระพา” เลย เพราะว่าปลูกยังไงก็รอด และวันนี้เราก็เอาวิธีการข ย า ย พั น ธุ์ ต้นผักโหระพาแบบใช้น้ำมาฝาก ทุกคนทำต ามได้เลย ผักโตเร็วมาก ๆ ซึ่งเป็นเทคนิคดี ๆ จ า กทางช่ อ ง ด า ว บ้ า น นา  V i l l a g e r  ใครที่ซื้อโหระพามาแล้วมีกิ่งก้านเหลือก็ทำต ามกันได้เลย

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 กิ่งยอดโหระพาที่สมบูรณ์

2 เครื่องดื่ ม ชูกำ ลั ง

3 น้ำเปล่า

4 ภาชนะ

ขั้นตอนการปลูก

เราก็เลือกโหระพามากิ่งที่จะชำนั้นให้ย าวสัก 1 คืบ โดยพย าย ามเลือกกิ่งที่สมบูรณ์ไม่เฉา แล้วก็เอากิ่งยอดนั้นมาริดใบออกให้หมดแล้วก็ตัดโคนยอดโหระพาให้ชิดกับข้อสุดท้ายมากที่สุด

แล้วก็เอาปักชำลงไปในแก้วหรือภาชนะชำที่เตรียมไว้เลย โดยแนะนำให้ใช้เป็นภาชนะทรงสูง จ า กนั้นใส่น้ำเปล่าต ามลงไป ให้มีระดับน้ำเกินข้อสุดท้ายของยอดโหระพาเล็กน้อย

ต่อด้วยการเทเครื่องดื่ ม ชู กำลังต ามลงไป ½ ฝา โดยจะเลือกใช้เป็นยี่ห้อไหนก็ได้ต ามแต่จะสะดวกเลย แต่อย่ าใส่เยอะจ นเกินไป และจะต้องเปลี่ยนน้ำทุกวัน

และในวันถัดไปนั้นใส่แค่น้ำเปล่าก็พอไม่ต้องเติมเครื่องดื่มชูกำลังแล้ว แล้วก็วางภาชนะที่ชำกิ่งนั้นในที่มีแสงแดดรำไรส่องถึงจะช่วยให้มีใบงอกออกมาได้เร็ว

สำหรับการชำโหระพาแบบนี้ก็เป็นวิธีการขย ายพันธุ์ที่ง่ายมาก ๆ แล้ว ไม่ต้องใช้ดิน ไม่ต้องมีพื้นที่ปลูกเยอะก็ยังสามารถปลูกได้ แล้วอ ย่ า ลื ม นำไปลองทำกันดูนะ

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box