“หนังสือเล่มเก่า” กลับไปอ่านกี่ครั้ง ก็คงจบแบบเดิม

ทุกคนคงเคยได้ยินคำที่ว่า หนังสือเล่มเก่า กลับไปอ่านกี่ครั้งก็คงจบแบบเดิมมันมักจะเป็นประโยคเด็ดของ การกลับมาเมื่อมันเกิดขึ้น

แต่มั นคงใช้กับเราไม่ได้  สิ่งที่เรา เชื่อคือ ถ้าคนที่ใช่ จะไม่เลิกกั นไปตั้งแต่ครั้งแรกแล้วนั้นแหล ะคือประโยคที่เราเชื่อมาตลอด  ทุกครั้งเวลาการจ า กลาเดินม าถึง

เราก็มักจะเสียใจและขอ ให้ใครคนนั้นกลับมาแม้ตอนที่เ ข ากลับมาแล้วจริงๆ เราก็ไม่เ คยจะกล้ากลับไปคบกับเข าอีกเ ลยแต่สำหรับคนนี้มันคงเป็นกรณี พิเศษ ที่พิเศษจริงๆเพราะเข าคือคนแรกที่ทำให้เราละเว้นคว ามเชื่อนั้นไว้เพื่อที่จะขอเริ่มใ หม่อีกครั้งกับเข า เพราะมันไม่ มีอะไรแน่นอนเลย

นั้นก็คือไม่มี อะไรแน่นอนจริงๆ รวมถึงไม่ไ ด้มีการการันตีเลยว่ากลับมาครั้ งนี้มันจะดีกว่าครั้งนั้นแต่มีเพีย งคำพูดที่เราบอกกับเข า ‘คุณรู้ใ ช่ไหมว่าการกลับเริ่มต้นใหม่ครั้ ง นี้คือมันต้องดีกว่าเท่านั้นนะ’

แน่นอนเข าตอบรับเราด้วยคำพู ดที่เข้าใจ ก่อนจะเริ่มต้นใหม่  เราก็เลยบอกถึงสาเหตุที่มันเกิ ดขึ้นก่อนหน้านี้‘คุณไม่รู้หรอกว่ าเราคาดหวังกับคุณมากแค่ไหน  เพราะเราไม่เคยบอกมันกับคุ ณ’แล้วเราทำอะไรหรอ’ ‘อ ย่าพูดถึงมันเลยนะ เราเจ็บ’

เพราะในความไม่รู้ว่าเรารู้ขอ งเข าในวันนั้น การเดินออกจา กวงโคจรในชี วิ ตของกันและกัน มันเลยไม่มีใครรั้งใครเอาไว้

เราบอกได้แค่ตอนนั้น มันไม่ไห วเเล้ว มันไม่เอาแล้ว ถ้าต้อง ตกอยู่ในสถานะการณ์แบบนั้นเร าต้องดิ้น ต า ย ตรงนั้นแน่ๆ

แต่กา รกลับมาในวงโคจรของกันและ กันอีกครั้งมันทำให้เราโตขึ้นไป อีกในระดับนึงคือการกลับมาค บกัน แต่เราจะไม่คาดหวังกับเ ข าเพราะความผิดหวังมันน่าก ลัวกว่า การไม่มีหวังซะอีก

เร าอย ากให้ใครสักคนอยู่กับตััวเอ งให้มากๆในวันที่เราให้โอกาส เข าได้ตัดสินใจว่าที่ตรงนั้นมันค วรจะมีเราอยู่ด้วยจริงๆหรอ

ถ้ าหากคำตอบคือไม่ เราก็จะเคา รพเข าเพราะเราเป็นคนให้เข าทำมันเองเราขอหวังแค่ว่ากา รกลับมาของเข าครั้งนี้ มันจะไ ม่ใช่การกลับมาหมุนเข็มนาฬิกา ให้กลับไปที่เดิมถ้าจะจบลงอีก ครั้ง เราคงอย ากให้มันจบลงด้ วยเรื่องราวดีๆ มากกว่าเรื่อง ราวเดิมๆ

เรื่องที่ว่า มันจำเป็น ต้องจ า กกัน แต่เราจะจ า กกันด้ วยรอยยิ้มและความเข้าใจหลั งจ า กคำลาจบลง เราไม่อย ากใ ห้มันมีการย้ำยีกันซ้ำๆด้วยคำพูดอีก

ขอบคุณ  m o on _ 1 9 9 7

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box