แนวคิดการออมเงิน ด้วยแบงค์ 50 บาท แล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไป

และในวันนี้นั้น เราได้นำแนวคิด การออมเงิน ด้วยแบงค์ 50 บ าท เป็นประจำทุกวัน มาเป็นแง่ คิดกับทุกคนในการเก็บเงินกัน  เพียงเก็บเงินด้วยแบงค์ 50 บ าท จะเปลี่ยนชี วิ ตคุณได้ และห ลายคนอาจจะสงสัยว่ามันเป็นไ ปได้หรือ ฉะนั้นวันนี้ เร ามีคำต อบ

ถ้าคุณเริ่มเก็บเงิน วันละ  50 บ าทเป็นประจำทุกวัน ใน 1  ปี คุณจะมีเงินเก็บ 18,250  นานวันเข้า 10 ปี คุณจะมีเงิน  182,500 บ าท หากเก็บวันล ะ 100 บ าท ใน 1 ปี จะมีเงิ นเก็บ 36,500 แล้วภายใน 1 0 ปี คุณจะมีเงิน 365,000 บ าท แต่หากคุณไม่เก็บเลย มีเท่ าไหร่ใช้หมดปีหน้าคุณก็ไม่มีอะไ รกับเข าหรอก อีกกี่สิบปี ก็ไม่มี  มันก็เช่นเดียวกับการใช้ชี วิ ตนี่ แหละ

ถ้าในวันนี้คุณตั้งใจทำงาน เต็มที่ จ นเชี่ยวชาญศึกษาหาคว ามรู้พัฒนาชี วิ ตตัวเองอยู่เรื่อยๆ  ในระยะเวลา5 ปี คุณก็อาจไ ด้เลื่อนตำแหน่ง อีก 10 ปี คุณก็ จะได้เป็นหัวหน้า และถ้าคุณตั้ง ใจทำ คิดแต่เรื่องที่มีประโยชน์ต่ อชี วิ ต คุณอาจจะมีกิจการ 3 ส าข าใน 10 ปี อาจจะได้มี 1 0 สาข าก็เป็นได้นะ แต่ถ้าวันนี้ คุณมัวแต่ ทำตัวเป็นจิตอ าส าเ รื่องคนอื่นเข าไปใส่ใจแต่ธุระข องคนอื่น มากว่าธุระของตัวเอ ง หมั่นทำแต่เรื่อง ที่ไม่เคยเกิด ประโยชน์เลย

คิดแต่เรื่องที่ไม่ ได้เงิน กี่ปีๆ ชี วิ ตคุณก็จะเท่าเ ดิม ดังเช่นเรื่องที่เก็บเงินนี่แห ละ หลายคนมักจะเสี ยเวลาชี วิตไปกับ เรื่องไม่เป็นเรื่อง ห รือไม่ได้ประโยชน์ หรือแม้แต่เ รื่องที่ไม่ได้ เกี่ยวกับตัวเองเล ย จ นไม่มีเวลามาพัฒนาความส ามารถตัวเอง

ฉะนั้น เราจงส ร้างสิ่งดีๆ ให้กับชี วิ ตตัวเอง เ รื่องของคนอื่นถ้าไม่เกี่ยวเราไ ม่ต้องอย า กรู้ ทุกอย่างก็ได้  รู้เท่าที่เข าอ ย า กบอกก็พอ  จะได้มีเวลาไปทำเรื่องตัวเองใ ห้ดีให้มีประโยชน์ เวลาของคุณ มีจำกั ด อย่าเสี ยเวลาไปกับเ รื่องของคนอื่น

สิ่งที่คุณคิดจะทำใ นวันนี้ มันจะส่งผ ลต่ออนาคตข องคุณได้ ฉะนั้น คุณอย ากให้ชี วิตเป็นแบบไหน อย ากมีเงินเก็ บหรือไม่มี คุณกำหนดได้

ขอบคุ ณ b i t c o r e t e c  h

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box