อายุไม่ใช่อุปส ร ร ค ‘คุณลุงสมพร’ วั ย 58 ปี สอบปลัดอำเภอได้ที่ 25 สำเร็จตามความฝั น

เมื่อไม่นานมานี้ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจ า กชาวชุมช นในเขต อ.ช นบท จ.ขอนแกน ว่ามีปลัดอำเภอคนใหม่ซึ่งได้เดินทางมารายงานตัวและปฎิบัติหน้าที่ด้วยความขยันขันแข็ง ยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นที่รักของประช าช นในพื้นที่อย่ างมากโดยปลัดอำเภอท่านนี้

เพิ่งสอบติดในตำแหน่งปลัดอำเภอ และได้รายงานตัวเข้ารับตำแหน่งเมื่อเต้นเดือน พ.ย. ที่ผ่านมาด้วยวั ย 58 ปี ผู้สื่อข่าวจึงได้ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบซึ่งพบกับนายสมพร ทองรักษ์ อายุ 58 ปีปลัดอำเภอช นบท จ.ขอนแก่น ซึ่งรับผิดชอบงานทะเบียนยืนอำนวยความสะดวก

และให้บริการประช าช นที่มาติดต่อราชการด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้ม เป็นกันเองกับผู้ที่มาติดต่อราชการและให้บริการกับประช าช นอย่ างขมักเขม้นแม้จะมีอายุมากแล้วก็ต าม นายสมพร กล่าวว่าชีวิ ตในวัยเด็กยอมรับว่าดำเนินชีวิ ตไปด้วยความย ากลำบ าก โดยเมื่อหลังจ า กเกิดเ ห ตุ

ตนก็ป่ ว ยเป็นแขนและมืออ่อนแ ร ง หรือที่เรียกว่า แต่ด้วยความมุมานะ และความพ ย าย ามจึงหัดเขียนด้วยมือที่ไม่มีแ ร ง และฝึกซ้อมร่ างก ายให้กลับมาสมบูรณ์แข็งแ ร งมาโดยตลอดกระทั่งเรียนจบในระดั บปริญญ าตรีก็สอบเป็นลูกจ้างของเทศบ าลฯแห่งหนึ่งได้

และใช้ชีวิ ตเหมือนคนปกติทั่วไปทั้งที่ร่ างกายยังคงไม่แข็งแ ร งสมบูรณ์ ต่อมาจึงได้ลาออกจ า กการเป็นลูกจ้างของเทศบ าลฯเพื่อมาทำต ามความฝัน และต ามที่คุณพ่อที่ได้สั่งเ สี ยไว้ก่อนเ สี ยชีวิ ตว่าต้องการให้คนในครอบครัวรับราชการเป็นนักปกครองเพื่อทำหน้าที่บำบัดทุ กข์ บำรุงสุ ขให้ได้

จึงมุ่งมั่นตั้งใจอ่านหนังสือและทำการสมัครสอบเข้ารับการแข่งขันต ามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด“ตั้งแต่ผมเรียนมาตั้งแต่ระดั บชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และมหาวิทย าลัย

ผมคิดมาตลอดว่าผมต้องเป็นปลัดอำเภอให้ได้ เพราะผมและครอบครัวประทั บใจมากมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อและคุณแม่ ที่นายอำเภอ และปลัดอำเภอในสมัยนั้นไปเยี่ยมประช าช นในพื้นที่ และเมื่อครอบครัว

มาติดต่อราชการที่อำเภอก็ได้รับการต้อนรับจ า กนายอำเภอ และปลัดอำเภอในการต้อนรับและอำนวยความสะดวกมาเป็นอย่ างดีอีกทั้งคุณพ่อและคุณแม่ บอกเสมอว่าในวงศ์ตระกูลของเรานั้นไม่มีใครที่สอบปลัดอำเภอๆ ได้ หรือทำงานในด้านนี้ ครอบครัวจึงอย ากให้ผมสอบได้และผมเองก็มีความตั้งใจ

ในเรื่องนี้เพื่อเป็นแ ร งบันด าลใจให้กับหลานๆ” นายสมพร กล่าวต่ออีกว่า หลังจ า กที่ตัดสินใจลาออกจ า กการเป็นลูกจ้างเทศบ าลฯ ก็ได้พย าย ามสอบรับราชการต ามที่ต่างๆ เพราะมั่นใจว่าตนนั้นมีฝีมือ

มีความรู้ไม่เป็นรองใคร จ นกระทั่งกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันปลัดอำเภอประจำปี 2561 จึงได้ลงสนามสอบคัดเลือกในครั้งนี้พร้อมกันคนทั่วทั้งประเทศ

จ นกระทั่งสอบได้ได้อันดั บที่ 25 จ า กคน 12,000 คน ซึ่งเมื่อทราบผลสอบตนและครอบครัวดีใจมากและได้เลือกลงบรรจุรับราชการที่ อ. ช นบท ซึ่งเป็นบ้านเกิดของตนเอง“ผมต้องการที่จะมารับใช้พี่น้องประช าช นอย ากมาใกล้ชิด อย ากมาดูแล มาบำบัดทุ กข์บำรุงสุ ข ซึ่งเป็นค่านิยมของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

อีกทั้งโดยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบลงพื้นที่ ที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ได้พบปะกับประช าชนหลายเรื่องหลายปั ญห าที่ประช าช นเข้ามาปรึกษา หรือมาสอบถาม สิ่งที่ใดที่เราให้คำปรึกษา

หรือสิ่งใดที่เราช่วยได้ในทันที ชาวบ้านก็มีความสุ ข เราในฐานะนักปกครองก็มีความสุ ขและถ้าสิ่งใดเกินกว่าที่เราจทำได้ก็จะนำเสนอต่อผู้บังคับบัญช า เพราะอย่ างน้อยเราก็ได้สั มผั สได้ดูแล ได้ใกล้ชิดประช าช น ดูความเป็นอยู่ของประช าช นที่เราดูแลว่าเป็นอย่ า งไรบ้าง”

นายสมพร กล่าวในตอนท้ายว่า ประช าช นในพื้นที่ อ.ชนบท ในความรับผิดชอบของตนในฐานะปลัดอำเภอทุกคนคือ พ่อแม่พี่น้อง คือคนในครอบครัว ก็จะขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุดวันนี้ภูมิใจมากที่ได้ย้ายกลับมาประจำการที่บ้านเกิด ทุกคนให้การต้อนรับดีมาก ท่านนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ให้การต้อนรับ ให้กำลังใจเพราะทุกคนนั้นมองตนว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน

“ทุกวันผมสอนลูกตลอดว่าให้เป็นคนดี ให้ขยัน ให้ตั้งใจ ไม่ว่าจะเรียนสาข าอะไร จะเรียนมหาวิทย าลัยหรือสถาบันใด ทุกคนเป็นคนดีทั้งนั้น เราสามารถสร้างความสำเร็จ หรือความมุ่งมั่นของเราให้ประส บผลสำเร็จได้และที่สำคัญคือการมองโลกในแง่ดี ทุกสิ่งทุกอย่ างที่เรามองว่าดีและทำให้ดี ผมคิดเสมอว่าผลดีนั้นจะตอบแทน

อย่ าท้อแท้ ให้มีกำลังใจ บ างทีล้มได้ เราก็ลุ กได้ ครั้งนี้อาจจะผิดหวังจ า กการสอบ ครั้งต่อไปเราก็จะตั้งใจอ่านหนังสือให้มากขึ้นกว่าเดิมวันหนึ่งเราก็ต้องทำได้ อะไรก็ไม่สู้ความขยัน ความมุมานะ ผมจะบอกลูกหลาน

จะบอกน้องๆ ที่ทำงานด้วยกัน ให้มีความตั้งใจจ า กการที่ผมนั้นเพียรพย ามจ นประส บผลสำเร็จในวันนี้” นายสมพร กล่าว

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box