สาวจบ ป.ตรี ทำเกษตรสร้างรายได้เสริมเดือนละ 3 หมื่น 8 ปีมีเงินล้านปลูกบ้านให้พ่อแม่

หญิงสาวคนนี้คนึงนิจ กุลตัน หรือ นิ เธอคือสาวยอดนักสู้ ที่แม้จะจบป.ตรี ก็ผั นตัวเองมาทำการเกษตรที่บ้านเกิดและเก็บเ งิ นจ นสามารถซื้อที่ดิน ปรับปรุงบ้านให้กับพ่อแม่ให้แข็งแ ร งมั่นคงมากขึ้น

ทั้งๆ ที่เธอมาจ า กครอบครัวชาวนา ฐานะย ากจ น ไม่มีต้นทุนใดๆ เลยนิเล่าเรื่องราวชีวิ ตของเธอว่า เธอต้องออกมาทำงานตั้งแต่อายุ 17 ปี หลังเรียนจบ ม.3

เนื่องจ า กเธอและแม่ประส บเ ห ตุต้องรักษ าตัว ระหว่างไปเก็บมะม่ ว ง เกือบเดินไม่ได้ต้องหยุดเรียนมาอยู่บ้านทั้งที่น้องอายุได้แค่ 1 ขวบ ไม่มีนมจะกิน ทำให้ต้องไปเก็บผัก

หาป ล ามาข ายวันละ 5-15 บ าท ประทั งชีวิ ต กระทั่งเธอขอสู้ต่อ มุ่งมั่นทำงานในเมืองกรุงพาร์ทไทม์ชั่วโมงละ 30-40 บ าทเธอผ่านมาแทบทั้งหมดแล้ว ทั้งส่งเ งิ นให้พ่อแม่ และยังส่งตัวเองให้เรียนจ นจบระดั บ ปวส. ในสาข าคอมพิวเตอร์ และได้ย้ายไปทำงานที่มั่นคงในออฟฟิศในที่สุด นิ กล่าวว่า ทุกครั้งที่เธอทำงานแล้วเ ค รี ย ดหรือเหนื่อย

จะเดินออกไปมองทุ่มห ญ้ าเขียว รับลม รู้สึกผ่อนคล ายและมีความสุ ข จึงก่อเกิดเป็นไอเดียกลับไปทำเกษตรแถวบ้านเกิด คิดดังนั้น สาวสู้ชีวิ ตคนนี้จึงรีบทำงานเก็บเ งิ น และมีเ งิ นเก็บซื้อที่ดิน

ในราคาเกือบล้าน ในเวลาเพียง 8 ปีเท่านั้นเธอลงทุนศึกษาทุ กอย่ าง ทำการเกษตรควบคู่ไปกับทำงานประจำเพื่อที่จะใช้ห นี้ทั้งหมด และเธอก็สามารถทำได้สำเร็จ จ า กที่ไม่ได้มีต้นทุนอะไรเลย สาวคนนี้จัดการ

ปลูกผักผลไม้กินเองทุกอย่ างที่ชอบ อาทิ กล้วยน้ำว้า มะม่วง ตะลิ งป ลิ ง ฝรั่ง มะยงชิด บ่ อเลี้ยงป ล าเน้นกินไม่เน้นข าย ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพในระดั บที่บอกต่อกันป ากต่อป าก

นอกจ า กการเกษตรแล้ว เธอยังขยันพัฒนาข ว นข ว ายหาความรู้ เลี้ยงไก่ โดยอาศัยวิช าครูพักลั กจำและสอบถามข้อมูลเพื่มเติมจ า กเพื่อนๆ ในแวดวงออนไลน์ ฝึกทำเองจ นเก็บเกี่ยวประส บการณ์

และได้รับความเ ชื่ อมั่นในลูกค้า ไม่กี่ปี “ จ ริ น ท ร์ ฟ า ร์ ม ไ ก่ ” จึงก่อตั้งขึ้นต ามที่เธอใฝ่ฝั นสร้างรายได้เสริมขั้นต่ำเดือนละ 30,000 จ า กการข ายแม่ไก่ตัวละ 2,000 บ าท และลูกไก่คู่ละ 2,000 บ าทนิเน้นย้ำว่า เธอไม่ได้ลงทุนมากๆ เพื่อหวังกำไรเยอะๆ ในคราวเดียว แต่เธอยึดหลักความพอดีและสมดุล

เธอเ ชื่ อว่า หากทำสิ่งที่เรามีความสุ ขและอยู่กับมันได้อย่ างสนุกแล้ว เราจะสามารถประส บความสำเร็จได้เองเธอเองนั้นชอบเสียงไ ก่ขั นย ามเช้ามากๆ จึงมีความสุ ขกับการเลี้ยงไก่ และความสุ ขจ า กการทำเกษตร

สุดท้ายนี้ สาวแ ก ร่ งหั วใจสู้ได้ฝากไว้ว่า แม้จะมีต้นทุนชีวิ ตที่ไม่เท่ากับใคร แต่ขอเพียงแค่มุ่งมั่นตั้งใจทำสิ่งที่ใฝ่ฝันไป ทีละเล็กละน้อย ค่อยๆ เก็บหอมรอมริ บ และที่สำคัญต้องอย่ าลืมบุญคุณคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงดูส่งเ สี ยเรามา จึงจะทำให้ประส บความสำเร็จและชีวิ ตได้ดีแน่นอน

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box