อนุโมทนาบุญ ปู ไปรยา บริจาคเงิน 600,000 บาทซื้อเครื่องช่วยหายใจ ให้มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิง ที่ออกมาช่วยเหลื อคนไทยด้วยกัน ในช่วงวิ ก ฤ ต cv -19 ที่กำลังแพ ร่ร ะ บ า ด และจำนวนยอดผู้ติ ดเ ชื้ อยังสูงอยู่ในขณะนี้ ปู ไปรยา บริจาคเงิน 600,000 บาทซื้อเครื่องช่วยห ายใจ ให้มูลนิธิรามาธิบดีฯ พร้อมทั้งขอเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์และผู้ป่ วยทุ กท่าน ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

วันที่ชีวิต “ไม่ข าดทุน”  คือ วันที่คุณทำบุญ และ ให้อ ภั ย วันที่ชีวิต “ได้กำไร” คือ วันที่คุณ ตั้งใจ..ทำความดีขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

Facebook Comments Box