เคล็ดลับการปลูกผักกวางตุ้ง แบบฉบับมืออาชีพ

ผักกวางตุ้งหรือผักกาดกวางตุ้ง มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศจีนและญี่ปุ่น โดยสาเหตุที่คนไทยนิยมเรียกว่า ผักกวางตุ้ง ในช่วงที่มีการนำเข้ามาปลูกครั้งแรกจะเป็นพั น ธุ์ที่นำมาจ า กมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน เป็นที่นิยมกันอย่ างแพร่หลายทั้งครัวเรือนและในร้านอาหารหรือจ นถึงระดับภัตราคาร

เพราะรับประทานง่าย ใช้ทำอาหารได้หลากหลาย นอกจ า กนี้ยังเป็นที่นิยมปลูกกันทั้งในครัวเรือนและเพื่อจำหน่าย ซึ่งทางเราได้เรียบเรียง วิธีปลูก กวางตุ้ง แบบสั้นๆเข้าใจง่ายไว้ในบทความนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับคนที่สนใจปลูก

แหล่งปลูกที่เหมาะสม

1.ปลูกได้ตลอดทั้งปี

2.ปลูกได้ดีในดินทุกชนิดที่มีความชื้นสูงหรือเติบโตได้ดีหากให้น้ำที่เพียงพอ

3.ควรได้รับแสงเต็มที่

การเตรียมเ ม ล็ ดก่อนเพาะ

ในการเลือกเ ม ล็ ดพั น ธุ์นั้น ควรเลือกเ ม ล็ ดพั น ธุ์จ า กผู้จำหน่ายที่น่าเ ชื่ อถือ มีคุณภาพ อยู่ในภาชนะที่มิดชิด สายพั น ธุ์มีความต้านทานต่อโ s ค เช่น กวางตุ้งไต้หวัน(ฮ่องเต้) ตราช้าง กวางตุ้ง(ดอก) นพมาศ ตราศรแดง กวางตุ้ง(ดอก) บิ๊กเอ 68 ตราปลาวาฬ กวางตุ้งปักกิ่ง 12 ตราหยดฝน กวางตุ้ง ปทุมรัตน์ ตราเจียไต๋ กวางตุ้ง ทศกัณฐ์ 37 ตราศรแดง กวางตุ้ง เขียวสดใส ตรารถถังหรือกวางตุ้ง เขียวใบหยก ตราปลาวาฬ เป็นต้น

เมื่อได้เ ม ล็ ดพั น ธุ์แล้ว ให้นำมาผสมทรายละเอียด ในอัตราเ ม ล็ ดพั น ธุ์ 1 ส่วนผสมกับทรายสะอาด 3 ส่วน เ นื่อ งจ า กเ ม ล็ ดของกวางตุ้งมีขนาดเล็กมาก

การเตรียมดิน

1.สำหรับแปลงปลูกแบบหว่าน ให้ไถพรวนดินจำนวน 2 รอบ ทำการต ากดิน และกำจัดวั ช พื ช แต่ก่อนการไถพรวนรอบที่ 2 ให้หว่านรองพื้นด้วยปุ๋ยคอกก่อน

2.สำหรับแปลงปลูกแบบโรยเ ม ล็ ด ให้เตรียมดินคล้ายกับแปลงปลูกแบบหว่านคือ ไถพรวนดินจำนวน 2 รอบ ทำการต ากดินและกำจัดวั ช พื ช แต่ก่อนการไถพรวนรอบที่ 2 ให้หว่านรองพื้นด้วยปุ๋ยคอกก่อน จ า กนั้นทำร่องลึกประมาณ 1.5-2 เซนติเมตร ให้เป็นแถวโดยให้ระยะระหว่างแถวห่างกัน 20-25 เซนติเมตร เพื่อเตรียมการปลูก

การเพาะกล้า

กวางตุ้งไม่นิยมเพาะกล้ามากนัก โดยส่วนมากจะใช้วิธีการปลูกแบบหว่านหรือโรยเมล็ดป็นแถว

การปลูกกวางตุ้ง

สำหรับการปลูกแบบหว่าน ให้นำเมล็ดที่เตรียมไว้หว่านให้กระจายทั่วแปลง แล้วหว่านกลบด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักหนา ประมาณ 0.5-1 เซนติเมตร หลังจ า กนั้นคลุมด้วยฟางข้าวบ างๆ เพื่อช่วยเก็บรักษาความชุ่มชื้นในดิน เสร็จแล้วรดน้ำให้ชุ่มหลังจ า กงอกได้ประมาณ 20 วัน ทำการถอนและจัดให้มีระยะระหว่างต้น 20-25 เซนติเมตร

สำหรับการปลูกแบบโรยเมล็ด ให้นำเมล็ดที่เตรียมไว้โรยหรือหยอดเ ม ล็ ดเป็นแถวต ามร่อง จ า กนั้นกลบด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักบ างๆ คลุมด้วยฟางข้าวบ างๆ รดน้ำให้ชุ่มด้วยสม่ำเสมอ ประมาณ 20 วัน หรือต้นกล้ามีใบ 4-5 ใบ จึง่ทำการถอนแยกในแถว โดยจัดระยะระหว่างต้นให้ห่างกันประมาณ 20-25 เซนติเมตร

การดูแลรักษา

การให้น้ำ

กวางตุ้งเป็นผักที่ต้องการน้ำเป็นอย่างมาก ควรให้นิอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง

การใส่ปุ๋ย

การใส่ปุ๋ยควรใช้ปุ๋ยยูเ sี ย (46-0-0) อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจ า กใส่ปุ๋ยทุกครั้งควรมีการราดน้ำต ามทันที อย่ าให้ปุ๋ยตกค้าง

การเก็บเกี่ยวกวางตุ้ง

ผักกวางตุ้ง จะเริ่มเก็บเกี่ยวได้ประมาณ 35-45 วัน หลังการหว่านเ ม ล็ ด ด้วยการใช้มีดตัดโคนต้น

ประโยชน์ของผักกวางตุ้ง

1.ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย

2.ช่วยบำรุงและรักษาสายต า

3.ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง

4.ช่วยป้องกันโ s คกระดูกพรุน ผักกวางตุ้งช่วยลดความเ สี่ ย งของการเกิดโ s คม ะ เ s็ ง

5.ช่วยลดความเ สี่ ย งของการเกิดโ ห คหลอดเ ลื o ดหัวใจตีบ

6.ช่วยป้องกันกล้ามเ นื้ อเ สื่ อ ม ช่วยเพิ่มความกระฉับกระเฉง

7.ช่วยในการขั บถ่ าย ถ่ายสะดวก ป้องกันโ s คท้องผูก

8.เชื่อว่ามีฤ n ธิ์ในการบรรเทาอาการปวดต ามข้อ

9.ช่วยแก้อาการเป็นตะคริว สำหรับใครที่เป็นตะคริวบ่อย ๆ ผักกวางตุ้งช่วยคุณได้ เพราะเป็นผักที่มีแคลเซียมสูง

10.การรับประทานผักกวางตุ้งเป็นประจำจะไปทำให้ฟีโรโมน (Pheromone) หลั่งออกมา ซึ่งจะทำให้กลิ่นตัวหอม

11.เป็นผักที่มีเส้นใยมากและมีไขมันน้อย ทำให้อิ่มท้อง รับประทานมากแค่ไหนก็ไม่ทำให้อ้วน

12.นิยมนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู เช่น ต้มจับฉ่าย แกงจืด ผัดผักกวางตุ้ง ฯลฯ

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box