Wednesday, 29 November 2023

ปลูกหญ้าแพงโกล่าข ายสร้างรายได้ดี ลงทุนครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้นับ 10 ปี

อาชีพเลี้ยงวัวเป็นอีกหนึ่งอาชีพทางการเกษตรที่ได้รับความนิยมอย่ างมาก โดยหญ้าที่ใช้เป็นอาหารของวัวนั้นมีอยู่หลายประเภทและมีข้อดีข้อเสี ยแตกต่างกันออกไป วันนี้เราเลยมีอีกหนึ่งพั น ธุ์หญ้าที่กลุ่มคนเลี้ยงวัวนิยมปลูก เ นื่ องจ า กดูแลง่ายและมีสารอาหารที่ครบถ้วนสำหรับวัวนั้นก็คือ หญ้าแพงโกล่า ลงทุนครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้นับ 10 ปี

หญ้าแพงโกล่า เป็นหญ้าที่มีอายุยืนหลายปี ลักษณะต้นกึ่งตั้งกึ่งเลื้อย ขนาดลำต้นเล็ก ไม่มีขน ใบมีลักษณะเล็กเรียวและย าว จำนวนใบดกอ่อนนุ่ม เหมาะสำหรับการนำไปทำหญ้าแห้งทนต่อสภาวะน้ำท่วมขัง สามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง เหมาะสำหรับการนำไปปลูกในเขตพื้นที่ชลประทาน นอกจ า กนี้หญ้าแพงโพล่ายังมีสารอาหารประเภทโปรตีนสูงกว่าหญ้าชนิดอื่นๆ

หญ้าแพงโกล่า นำไปเป็นอาหารให้กับโค กระบือ ในรูปของหญ้าสด หญ้าแห้งและหญ้าหมักหรือจะปล่อยให้โค กระบือเข้าไปแทะเล่มหญ้าในทุ่งโดยตรงก็ได้ สามารถปลูกได้ทั้งในหน้าแล้งและหน้าฝน ในการลงทุนปลูกหญ้าชนิดนี้ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากเพราะปลูกหญ้าแค่ครั้งเดียวแต่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นานหลายปีทั้งยังเป็นหญ้าที่มีความต้องการสูงในตลาดเสบียงอาหารสั n ว์มีแหล่งตลาดรับซื้อที่แน่นอนแต่ในหญ้าแพงโกล่านั้นหากเปรียบเทียบคุณค่าสารอาหารที่จำเป็นสำหรับวัวของหญ้าแพงโกล่า และหญ้าพันธุ์เนเปียร์ปากช่องกก็มีความแตกต่างกันดังนี้

หญ้าแพงโกล่านั้นนอกจ า กจะปลูกและเก็บเกี่ยวง่ายแล้วก็ยังมีสารอาหารที่ครบถ้วนอย่ างมาก แต่หากเปรียบเทียบกับหญ้าเนเปียร์แล้วก็ยังมีสารอาหารที่น้อยกว่าสำหรับใครที่อย ากจะปลูกหญ้าเพื่อเลี้ยงวัวนั้นก็ดูพื้นที่ในการปลูกและความสะดวกในการเก็บเกี่ยวนะคะ

ขอขอบคุณที่มาจ า ก : Farmthailand – ฟาร์มไทยแลนด์

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box