กรมเจ้าท่า รับข้าราชการจำนวนมาก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน ฯลฯ เงินเดือน 16,500

มาแล้วจ้าข่าวสารงานราชการ ใครที่อย ากหางานทำที่มั่นคงพร้อมสวัสิดการดีๆ มาทางนี้เลย เพราะทางกรมเจ้าท่า ได้เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ รวมแล้ว 11 อัตรา ทั้งหมด 9 ตำแหน่ง เพื่อรองรับผู้มีคุณสมบัติต ามตำแหน่งต่างๆ

โดยทางกรมเจ้าท่าได้เปิดให้ผู้ที่มีวุฒิปวส.-ป.ตรี เข้ามาสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม – วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ผ่านเว็บไซต์ทางออนไลน์ สำหรับใครที่สนใจอย ากทราบรายละเอียดตำแหน่งงานเพิ่มเติมก็เลื่อนไปดูข้างล่างเลย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเ งิ นและบัญชีปฏิบัติงาน

เ งิ นเดือน 11,500-12,650

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาข าวิชาการบัญชี สาข าวิชาการเ งิ นและการธนาคาร สาข าวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาข าวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เ งิ นเดือน 11,500-12,650

จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาข า วิชาการบัญชี, สาข าวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาข าวิชาการเ งิ นและการธนาคาร หรือสาข าวิชาบริหารธุรกิจ

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน

เ งิ นเดือน 11,500-12,650

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาข าวิชา

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอุทกวิทย าปฏิบัติงาน

เ งิ นเดือน 11,500-12,650

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาข าวิชาโยธา สาข าวิชาการก่อสร้าง หรือสาข าวิชาสำรวจ

5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน

เ งิ นเดือน 11,500-12,650

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาข า วิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาข าวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

6. ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

เ งิ นเดือน 15,000-16,500

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาข าวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล และ

ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต ามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต ามที่กฎหมายกำหนด จะต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร

7. ตำแหน่ง นักการสถิติปฏิบัติการ

เ งิ นเดือน 15,000-16,500

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาข าวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาข าวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาข าวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางประชากรศาสตร์

8. ตำแหน่ง นักอุทกวิทย าปฏิบัติการ

เ งิ นเดือน 15,000-16,500

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาข าวิชาวิทย าศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์

9. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

เ งิ นเดือน 15,000-16,500

จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาข าวิชาใดสาข าวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม – วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์กรมเจ้าท่า http://www.md.go.th หัวข้อ “JOB ข่าวสอบออนไลน์

Facebook Comments Box