คุณย ายวั ย 80 ปี สุ ดลำบ าก บ้านไ ม่มีน้ำไ ม่มีไ ฟ ใช้ชีวิตลำพั ง ไ ม่ได้รับการช่ว ยเหลือจากรั ฐ

ชีวิตคนเราเลือกเกิดไม่ได้ บางคนโชคดี บางคนโชคไม่ค่อยดี  มีการเ เ ช ร์เรื่องร าวของคุนย ายคนหนึ่งทางโ ซเ ชี ย ลมีเดีย ว่ามีคุนย ายวั ย 80 ปี  ใช้ชีวิตอย่างลำบ ากเพียงลำพั งคนเดียว ในกระท่ อ มเก่ๅ ๆ หลังหมู่บ้านเเห่งหนึ่งที่อำเ ภ อนาจะหลวย ซึ่งเป็นอำเ ภ อติดเเนวชาวบเเดน ของจังหวั ดอุบลราชธานี ไม่มีญ าติพี่น้ อ ง ต้องอาศัยข้าวจากวัดในหมู่บ้านกินไปวัน ๆ เเละที่คุนย ายคนนี้ไ ม่ เคยได้รับการช่วยเหลือ

จากสวัสดิการของรั ฐ ไ ม่ว่าจะเป็นเบี้ ยผู้สู งอาศัย บัตรประชารั ฐ เเละรวมถึงไม่ได้รับการช่วยเหลือเงิ น 5 พัuบ าท ที่รั ฐมีมๅตรการ ช่วยเหลือประช าชนในช่ ว ง C V 1 9 ผู้สื่อข่ า วจึงลงพื้นที่เข้าไปต ร ว จส อ บข้อเท็ จจริงที่กระท่ อ มของคุนย าย ที่หลังหมู่บ้านดงขวๅง ห มู่ ที่ 6 ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี พบว่ากระท่ อ มไ ม้เก่ๅที่คุนยายอาศัยอยู่นี้ไ ม่มีเ ล ขที่ พบภายในกระท่ อ มมีเพียง ถ้วยไว้ใส่อาห าร 2 ใบ มีเตๅไ ฟที่ไว้ใช้ในการนึ่งข้าวเหนียว ไ ม่มีไ ฟฟ้ า ไ ม่มีน้ำประปา ไ ม่มีห้องน้ำ ไม่มีที่น อ น หรือของใช้ใด ๆ

นอกจากกองเสื้ อผ้ าเก่ๅเท่านั้u จากการส อ บถามคุนย ายพุด โนสา อๅยุประม าณ 80 ปี ซึ่งมีอาการหูไ ม่ค่อยได้ยิน ให้ข้ อ มู ลว่าคุนย าย ได้มาอยู่กับส ามีตั้งเเต่ยังเป็นสๅวเมื่อหล า ยสิบปีก่อน เเต่ไม่มีลู กด้วยกัน ต่อมาส ามีได้เสีຍชีวิตก่อน ตนจึงอาศัยอยู่คนเดียวมาโดยตลอด เดิมทีคุนย ายเป็นชาวบ้านส ร้ า งหอม อ.บุณฑริก คุนพ่อคุนเเม่เสีຍชีวิตตั้งเเต่เ ด็ ก ๆ ตนไม่มีพี่น้ อ ง

จากการประเ มิ นเบื้องต้น สิ่งจำเป็นที่จะขอความช่ ว ยเหลือจากผู้ใจบุญมาช่วยคุนย าย คือ

1 ห้องน้ำที่มีความป ล อ ดภัຍ

2 ที่ติดตั้ งไ ฟส่ อ งสว่าง

3 ระบบน้ำประปา เเละสิ่งของอื่น ๆ เช่น มุ้งที่น อ น เครื่องประกอบอาห าร

ซึ่งเป็นช่องทางเบื้องต้นในการช่ ว ยเหลือ ซึ่งในระหว่างนี้ก็จะช่วยในการติ ด ต า มเรื่องการข อบัตรประจำตั วประชาชน ให้กับคุนย า ย เพื่อจะได้รับการช่วยเหลือจากสวัสดิการของรั ฐต่ อไ ป

วันนี้ “ท้ อ” ไม่เป็นไรขอ “ใจสู้” “พรุ่งนี้” ยังมีอยู่ให้ “แก้ไข” มีความหลัง เป็นบทเรียนใช้สอนใจ “อนาคต” วันข้างหน้าเป็นอย่างไร อยู่ที่เรา..

Facebook Comments Box