Wednesday, 29 November 2023

6 ช่องทางที่รั่วไหลของเงิน ทำแล้วเงินเก็บหมดแน่

เชื่อว่าหลายท่านคงเคยประสบ กับคำถามนี้อยู่ในใจไม่มากก็น้อย  หลังเ งิ นเดือนออกไปไม่นานก็ พลันสงสัยขึ้นมาว่า นี่เราใช้เงิ นไปกับอะไรบ้าง ไม่ใช่เรื่องแ ปลกอะไรเพราะว่าคนเรามีรา ยจ่ายในชี วิ ตประจำวันทุก ๆ วัน ทั้งค่าเดินทาง ค่าอาหาร และ ค่าใช้จ่ายภายในบ้านอีกจิปาถะ  กว่าจะรู้ตัวก็ตอนที่เ งิ นพร่องไ ปนั่นเอง จึงได้คิดว่าเ งิ นเดินท างไปอยู่ที่ใด

แต่ถ้าคุณกำลังคิดถึ งคำถามนี้ในใจอยู่ ก็แสดงว่าคุณ กำลังเริ่มตระหนักในเรื่องของเ งินแล้ว ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่จ ะเริ่มจัดการการใช้เ งิ นให้เป็น ระบบเสียที ลองมาดูช่องทางที่ รั่วไหลของเ งิ น กันว่าตรงกับสิ่ งที่คุณเป็นอยู่หรือไม่

1. มีควา มรักทุ่มเทไม่อั้น

ว่ากันว่าย ามที่ คนเรามีความรัก เ งิ นทองก็ดูเ ป็นเรื่องเล็ก กรณีนี้หนักมาทาง ฝ่ายชายซึ่งเป็นสุภาพบุรุษ ต้อง มีค่าใช้จ่ายมากมายในการออก เดทแต่ละครั้ง ทั้งการดูแลเครื่ องแต่งกาย และการเป็นผู้ออก ค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ

ที่เป็นกิจ  ก ร ร ม ร่วมกับคู่เดท ทั้งค่ าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ชมภาพ ยนตร์ รวมถึงค่าเดินทางอื่น ๆ  ยังไม่รวมไปถึงของขวัญต ามโ อกาสพิเศษต่าง ๆ หรือถ้าชื่นช อบการเที่ยวสถานบันเทิงด้วยกั นก็ยิ่งมีค่าใช้จ่ายมาก และถ้าเ ป็นเดทต่อเนื่อง เจอกันทุกวัน  มื้อเย็นต้องกินอาหารในร้านต่า ง ๆ ก็เป็นช่องทางที่เ งิ นจะไห ลออกไปได้เร็วมากทีเดียว

2.  กดถอนเ งิ น โอนเ งิ นต่างธนา คาร

ธุร ก ร ร ม ต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นในชี วิ ตประจำวัน ทำให้ต้อ งมีการถอนเ งิ นในบ างเวลาที่ไ ม่ได้เตรียมเ งิ นมาพอ หรือต้อง โอนชำระค่าสินค้าบริการไปยังบุ คคลอื่นที่ใช้ธนาคารที่ต่างกัน ทำ ให้ต้องเสียค่าธรรมเนียมการใ ช้ตู้ ATM ต่างธนาคารโดยไม่จำ เป็น

ค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะแ พงมากในกรณีการโอนเ งิ นไปใ ห้ผู้อื่น ดังนั้นจึงไม่ควรเสียค่าธ รรมเนียมเหล่านี้ถ้าสามารถหลี กเลี่ยงได้ โดยการวางแผนกา รใช้เ งิ น เตรียมเ งิ นให้พอเพีย งหากจำเป็นต้องไปในที่ที่หาตู้ A TM ย าก หรือสอบถามผู้รับโอน ถึงทางเลือกเพิ่มเติมเพื่อให้สา มารถโอนภายในธนาคารเดียว กันได้

3. เหนื่อยมาทั้งที ขอซื้ อเป็นรางวัลให้ตัวเองสักหน่อย

สมองที่คิดคำนึงเรื่องเหตุผล มั กจะปิดการทำงานลงหรือทำงานน้ อยลง เมื่อเวลาที่คนเราหิวจัด หรือเหนื่อยมาก ๆ อย ากจะทำอ ะไรที่เป็นการพักผ่อนหรือเพื่อค วามสุขของตัวเอง คุณสามารถ ทำเช่นนั้นได้ถ้าจัดเตรียมงบสำหรั บพักผ่อนหย่อนใจไว้ก่อนแล้ว

แ ต่ถ้าไม่มีงบประมาณส่วนนี้ไว้ ก็ ต้องระวังอย่าให้รางวัลตัวเอง บ่อยนัก ด้วยมื้ออาหารพิเศษ C D โปรด เสื้อผ้า เครื่องประดั บที่สวยถูกใจ การมีพฤติ ก ร  ร ม อย่างนี้บ่อย ๆ จะทำให้ใช้ เ งิ นเกินงบประมาณ ข าดการเ ก็บออม และเป็นการสิ้นเปลือง  เพราะว่าซื้อสินค้าราคาแพงห รือซื้อในปริมาณที่เกินความต้อง การ

4. ไปไม่ทันแล้ว ใช้แท็ก ซี่แล้วกันเพื่อซื้อเวลา

การจรา จรของเมืองหลวง มักเป็นเหตุ ให้หลายครั้งที่ต้องจ้างแท็กซี่ไป ที่ทำงาน เพื่อย่นเวลาให้ไปตอก บัตรได้ทัน ซึ่งก็สามารถทำได้ถ้า นาน ๆ ครั้งหนึ่ง แต่ถ้าทำบ่อย  ๆ งบค่าเดินทางของคุณจะต้อง สูงมากแน่นอน

เหมือนเป็นการ ลงทุนที่มากเกินไปทำให้รายได้ห ดหาย ทางที่ดีคุณควรจะวางแผ นการเดินทางให้ดี นอนให้ไวขึ้ น ตื่นให้เช้าขึ้น เพื่อที่จะได้เดิ นทางช่วงเช้าอย่างไม่เร่งรีบ  และสามารถเลือกวิธีการเดินท างที่ประหยัดกว่าได้

5.  รูดบัตรเครดิตไปก่อนแล้วกัน

การมีบัตรเครดิตแค่เพียงหนึ่งใ บ ก็เป็นช่องทางไหลออกของเ งินที่ง่ายมาก บัตรสวย ๆ ดูหรู หราจะเก็บไว้เฉย ๆ ก็น่าเสีย ดาย เมื่อรู้ว่ามีวงเ งิ นเท่าไหร่ จึงต้องพย าย ามหาโอกาสใช้สัก หน่อย ด้วยความกระหยิ่มยิ้มย่อ งว่ามีอำนาจการจับจ่ายต ามโฆษ ณาที่สวยหรู

และรู้สึกเหมือนกับ ได้เ งิ นมาใช้ก่อนโดยที่ยังไม่ต้อ งจ่ายจริง กว่าจะจ่ายก็อีกนาน  เดือนถึงเดือนครึ่ง ไม่ค่อยต่า งกับสำนวนที่ว่าเนยฟรี ๆ มีอยู่แ ต่ในกับดัก ห นู เท่านั้น คนเร ามักจะติดเป็นความเคยชินกับก ารใช้บัตรเครดิต แรก ๆ คิดว่ าตัวเองควบคุมสถานการณ์ได้  แต่ภายหลังกลับเพลินไปกับการ รูดซื้อสินค้าที่เกินความสามารถ ในการชำระเ งิ นของตนเอง

6. ดูหนัง ทุกสัปดาห์เพื่อคลายเครียด

กา รชมภาพยนตร์ก็เป็นความบันเทิ งรูปแบบหนึ่ง ถ้าคุณยืนยันว่าเป็ นสิ่งเดียวที่ช่วยให้คุณคลายเครี ยดจ า กการทำงานได้ ก็ชมต่อได้ ต ามที่ชอบ แต่ในความเป็นจริง แล้วยังมีอีกหลายกิจ ก ร ร ม  ที่คุณยังไม่ได้ลอง และอาจจะ คลายเครียดได้มากกว่าชมภาพ ยนตร์ก็ได้

เช่น ฟังเพลง อ่าน หนังสือ ออกกำลังกาย เพราะปั จจุบันราคาค่าตั๋วชมภาพยนตร์ก็ มีราคาสูง การชมภาพยนตร์คว รจะเลือกเรื่องที่ชอบจริง ๆ เ พื่อให้คุ้มค่าเ งิ นที่จ่ายออกไปมา กที่สุด หลายครั้งการชมภาพยน ตร์อาจจะเครียดกว่าเดิม

ถ้าไ ปเจอคนที่ไม่มีมารย าทในโรงภ าพยนตร์เข้า เช่น ถีบเบ าะนั่ง  หรือพูดคุยโทรศัพท์ เป็นต้น ตั วอย่างข้างต้นคงยังไม่ครอบคลุ มช่องทางที่เ งิ นไหลออกไปได้ทั้ งหมด เพราะคนเรามีลักษณะแ ละความจำเป็นการใช้เ งิ นที่แตก ต่างกัน

สิ่งเดียวที่จะช่วยให้คุณ รู้เกี่ยวกับประวัติและพฤติ ก ร  ร ม การใช้เ งิ นของคุณก็คือต้ องจดรายละเอียดบันทึกค่าใช้จ่ ายด้านต่าง ๆ เอาไว้ทุกวันแล ะสะสมข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็น รายเดือนอย่างน้อยหนึ่งปีโดยแ บ่งเป็นค่าใช้จ่ายหมวดใหญ่ ๆ  และข้อที่แยกรายละเอียด เรีย กได้ว่าเป็นลาย แ ท งขุมทรัพ ย์ชนิดหนึ่งทีเดียว เพื่อที่คุณจะไ ด้รู้ว่า เ งิ นเดือน

ของคุณหายไ ปไหนหรือถูกใช้ไปกับอะไรบ้าง  เมื่อรู้แน่ชัดแล้วขั้นตอนต่อไปก็ คือต้องไปอุดรอยรั่วเหล่านั้นเสี ย เ งิ นก็จะอยู่กับคุณได้นาน ๆ

ขอบคุณ s o n g t o rk  w a m r a k

เรียบเรียงโดย 1ไร่ไม่จ น

Facebook Comments Box